Ιωάννου ιγ΄ 35

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοί μαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Μέ αὐτό θά μάθουν ὅλοι ὅτι εἶσθε μαθηταί ἰδικοί μου, ἐάν ἔχετε ἀγάπην μεταξύ σας. Ἡ ἀγάπη αὐτή θά σᾶς ἐξασφαλίσῃ τόν σεβασμόν καί τήν ἐκτίμησιν τῶν ἀνθρώπων περισσότερον ἀπό τήν θαυματουργικήν σας δρᾶσιν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   "Ὄχι ὀλίγοι παρουσιάζονται πάντοτε μέ τήν ἀξίωσιν ὅτι εἶναι χριστιανοί, ὅτι ἀνήκουν εἰς τόν Κύριον, ὅτι εἶναι γνήσια μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν τούτοις ὁ Κύριος καθορίζει τό κυριώτερον καί διακριτικώτερον γνώρισμα, τό ὁποῖον πιστοποιεῖ ποῖοι εἶναι πραγματικοί μαθηταί του, γνήσιοι ὀπαδοί του. Τό γνώρισμα αὐτό εἶναι ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν χριστιανῶν. Ἡ χριστιανική ἀγάπη, πού εἶναι ἰσχυροτέρα συνδετική δύναμις, πού κατορθώνει νά ἐξαλείψη κάθε διχόνοιαν καί διαίρεσιν καί ἀντιπάθειαν καί ἰδιοτέλειαν, ἡ ἀγάπη αὐτή, πού συνενώνει τούς πολλούς εἰς μίαν ψυχήν καί καρδίαν, εἶναι ὁ θαυμασιώτερος καρπός τῆς ζωντανῆς πίστεως, καρπός τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι λοιπόν βέβαιον, ὅτι ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀγάπη αὐτή καί ἡ ἑνότης μεταξύ τῶν χριστιανῶν, ἐκεῖ κατοικεῖ ὁ Χριστός, ἐκεῖ ἐνεργεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἐκεῖ φανερώνεται ἡ θαυματουργός ἀναμορφωτική δύναμις τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅπου ἀγάπη πραγματική, ἐκεῖ καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης" (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").