Σοφ.Σειράχ κη΄ 1

ΚΕΙΜΕΝΟ
    "Ὁ ἐκδικῶν παρά Κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν, καί τάς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατρηρῶν  διατηρήσει". 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
   "Ἐκεῖνος πού ἐκδικεῖται τούς ἄλλους, θά εὕρῃ τιμωρίαν καί ἐκδίκησιν ἀπό τόν Κύριον, ὁ Ὁποῖος τάς ἁμαρτίας του ἀφεύκτως καί ἀσφαλῶς θά διατηρήσῃ ἀσυγχωρήτους" ( Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας", τ.13ος, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").
ΣΧΟΛΙΟ 
   Ἡ ἐκδίκηση εἶναι ἄρνηση τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον. Γιά τούς χριστιανούς ὁ Κύριος εἶπεν, ὅτι ὀφείλουν νά ἀγαποῦν ὅλους, καί αὐτούς ἀκόμη τούς ἐχθρούς των, καί ἑπομένως νά μή ζητοῦν ἐκδίκηση ἐναντίον τους. Μέ τήν ἐκδίκηση ἀναλαμβάνει ἐκεῖνος πού δέχτηκε τήν ἀδικία νά τιμωρήσει τόν ἔνοχο. Ἑπομένως φανερώνει, ὅτι δέν πιστεύει στό Θεό καί τή θεία δικαοσύνη, ἡ ὁποία ἀργά ἤ γρήγορα ἀποδίδει στόν καθένα κατά τά ἔργα του. Δέν ἐμπιστεύεται οὔτε στήν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, πού ἐπεμβαίνει γιά νά τιμωρήσει τό ἔγκλημα καί τήν ἀδικία. Γίνεται ὀ ἴδιος κατήγορος καί δικαστής καί ἐκτελστική ἐξουσία, ὄχι γιά νά σωφρονίσει καί νά διορθώσει τόν ἔνοχο, ἀλλά γιά νά ἱκανοποιήσει τό πάθος τῆς ἔχθρας καί τοῦ μίσους, πού βράζει στήν ψυχή του. Γιά ὅλα αὐτά εἶναι φυσικό ὅτι ὅποιος παίρνει μόνος του τήν ἐκδίκηση, θά λάβει ἐκδίκηση ἀπό τό Θεό. Ἐάν μάλιστα ἔχει ἄλλα ἁμαρτήματα, θά ἐπιβαρύνεται πάντοτε μέ αὐτά καί δέν θά συγχωρηθεῖ ποτέ. Μισθός τῆς κακίας του θά εἶναι ἡ αἰώνια καταδίκη ( Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας" ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").