Εφεσίους ε΄11

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Καί μή συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δέ καί ἐλέγχετε".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

  "Καί μή γίνεσθε μέ τήν ἀνοχήν σας συγκοινωνοί καί συνένοχοι εἰς τά ἔργα τοῦ σκότους, τά’"οποῖα δέν φέρουν κανένα ὠφέλιμον καρπόν. Ἀντί νά τά σκεπάζετε καί νά τά ἀνέχεσθε, ὀφείλετε μᾶλλον νά ἐλέγχετε τά ἔργα αὐτά καί νά τά βγάζετε εἰς τό φῶς, ἀποδεικνύοντας πόσον ὀλέθρια εἶναι" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

  Τά ἔργα τῆς ἁμαρτίας τά ὀνομάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔργα ἄκαρπα καί σκοτεινά. Διότι, πράγματι, ὄχι μόνο δέν φέρουν πραγματική ὠφέλεια, ἀλλά καί βλάπτουν καί ζημιώνουν ὁλόκληρη τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Δέν τολμοῦν νά βγοῦν στό φῶς, ἀλλά κρύπτονται  στό σκοτάδι καί ἐπισκοτίζουν καί θολώνουν τό λογικό τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νά μή ξέρει τί κάμνει καί τί ζητεῖ. Ἀπέναντι στά ἔργα αὐτά ποιά εἶναι ἡ θέση τοῦ χριστιανοῦ; Ἐάν ἐγνώρισε τήν ἀλήθεια καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐάν ἐξετίμησε τήν ἠθικότητα, τήν τιμιότητα καί γενικά τήν ἀρετή, δέν ἐπιτρέπεται νά ἔχει φιλίες μέ τούς ἀνθρώπους τῆς ἁμαρτίας καί τῆς φαυλότητας, οὔτε νά συμμερίζεται καί νά ἀκολουθεῖ ὅσα παράνομα πράττουν ἐκεῖνοι. Ἐάν θέλει νά συντελεῖ στήν ἀνόρθωση τῆς κοινωνίας, πρέπει καί νά ἐλέγχει καί νά ἀποδοκιμάζει τά ἔργα τῆς ἁμαρτίας· νά δείχνει πόσο σκοτεινά καί ὀλέθρια εἶναι, νά διαμαρτύρεται, νά συμβουλεύει, νά νουθετεῖ, νά φροντίζει γιά μετάνοια καί διόρθωση τοῦ πλησίον το"(Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").