Ἀποτροπιασμός!

Μόνο μὲ αὐτὴ τὴ λέξη μποροῦμε νὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὴ «βαθύτατα προκλητικὴ γιὰ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν χριστιανῶν» ἀφίσα, ὅπως τὴ χαρακτήρισε ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος. Ἀφίσα ποὺ συνόδευε τὸ ὑποψήφιο γιὰ τὸ Φεστιβὰλ Θεσσαλονίκης ντοκιμαντὲρ μὲ τίτλο «Ἀδέσποτα Κορμιά». Ἀφίσα κατάπτυστη, ποὺ συνιστᾶ κατάφωρη προσβολὴ καὶ βλασφημία τῶν ἱερῶν προσώπων καὶ συμβόλων τῆς πίστεώς μας, καθὼς παρουσιάζει ἕνα σταυρὸ μὲ τὰ ἀρχικὰ Ι.Ν.Β.Ι. καὶ ἐπάνω σ᾿ αὐτὸν μία ἡμίγυμνη ἔγκυο γυναίκα σταυρωμένη, τὴν ὁποία περιβάλλει ἐν εἴδει φωτοστεφάνου ὁ κύκλος τῶν ἀστέρων, τὸ σύμβολο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὸ ὅλο μοτίβο παραπέμπει στὴν Παν­αγία τῆς Λούρδης, μνημεῖο κατεξοχὴν σεβαστὸ γιὰ ἑκατομμύρια πιστοὺς στὴ Δύση.

Βέβαια εἶναι γνωστὲς οἱ ἁλυσιδωτὲς ἀντιδράσεις ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ τὴ δημοσίευση τῆς συγκεκριμένης ἀφίσας. Θεωροῦμε ὅμως ἰδιαίτερα σημαντικὸ τὸ ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε – σαφῶς μὲ ἀγανάκτηση – ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο κ. Ἐλευθέριο Ἀνδρώνη στὴν ἐφημερίδα «Sportime» στὶς 11-3-2024. Μεταφέρουμε ὁρισμένες θέσεις του:

«Τὸ νὰ ἀσελγεῖς στὴν πίστη ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, ἐπειδὴ τὸ σύστημα σοῦ ἔχει δώσει τὸ “ἐλευθέρας” στὴν κατάχρηση συμβόλων μὲ τὸ πρόσχημα τῆς “ἐλευθερίας τῆς τέχνης” καὶ ἐπειδὴ ἡδονίζεσαι νὰ ἀσχημονεῖς στὰ σεβάσματα τῶν χριστιανῶν, εἶναι καθαρὸς κρετινισμός. Εἶναι ἀνηθικότητα. Εἶναι παλιανθρωπιά. Δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὶς ἀληθινὲς ἀξίες τῆς τέχνης. (…)

Ὅλοι αὐτοί (…) ποὺ σκίζουν τὰ ἱμάτιά τους γιὰ τὴν “προστασία τῆς ἐλευθερίας τῆς τέχνης”, ἅμα τοὺς θίξεις τὸν πολιτικὸ ἀρχηγό τους ἢ ἕνα ἴνδαλμά τους ἢ ἕνα συγγενικό τους πρόσωπο, θὰ γίνουν θηρία ἀνήμερα καὶ θὰ κινήσουν γῆ καὶ οὐρανὸ γιὰ νὰ τιμωρηθεῖ ὁ ὑπεύθυνος. Ὅταν ὅμως βλασφημεῖται ὁ Τίμιος καὶ Ζωοποιὸς Σταυρὸς καὶ ἡ Μητέρα ὅλων, ἡ Παναγία μας, ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ ἀντιδροῦμε γιατὶ εἴμαστε… “σκοταδιστές”; Σοβαρά; (…)»

Ἂς σημειωθεῖ ἐπιπλέον ὅτι τὸ θέμα τοῦ ἐν λόγῳ ντοκιμαντὲρ εἶναι τά (σταυρωμένα, γιὰ τὴ σκηνοθέτιδά του) δικαιώματα τῶν γυναικῶν στὴν αὐτοδιαχείριση τοῦ σώματός τους – βλ. ἔκτρωση. Καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ ὀξύμωρο: Σταυρωμένη εἶναι ἡ γυναίκα ποὺ δὲν τῆς ἀναγνωρίζεται τὸ δικαίωμα(!) στὸν φόνο, ἢ τὸ παιδάκι ποὺ σκοτώνεται ἐν ὀνόματι τοῦ δικαιώματος τῶν φονέων γονέων του; Ὑπάρχει δικαίωμα στὸν φόνο;

Τελικὰ πρόκειται γιὰ βλασφημία κατάφωρη τῆς Παναγίας μας καὶ χλευασμὸ ἀηθέστατο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ Χριστοῦ – πέρα ἀπὸ τὴν ἔγκριση καὶ προβολὴ τοῦ ἐγκλήματος τοῦ φόνου ἀνυπεράσπιστης ὑπάρξεως. Μέχρι πότε θὰ γίνεται ἀνεκτὸ τοῦτο τὸ αἶσχος ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη συνείδηση τοῦ λαοῦ μας; Καὶ μέχρι πότε ἡ πολύκροτη «ἐλευθερία τῆς Τέχνης» θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ καταπατεῖ τὴν ἐλευθερία τῆς ἀγάπης τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τοῦ πληθυσμοῦ αὐτῆς τῆς χώρας πρὸς τὰ λατρευτὰ πρόσωπα τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς του καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας Αὐτοῦ; Κύριοι, ἐσεῖς ποὺ ἀποδύεσθε σὲ τέτοια αἴσχη, θὰ τολμούσατε νὰ τὰ ἀπευθύνετε πρὸς τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα τοῦ Ἰσλάμ; Ποιός λοιπὸν τελικὰ εἶναι ἐδῶ ὁ ρατσιστὴς καὶ «ὁ ἀσκῶν» τὴ ρητορικὴ τοῦ μίσους, ὅπως κατηγορεῖτε τοὺς πιστοὺς ποὺ ἀντιδροῦν; Ποιός;