Ἐσωτερικὲς ἀντιδράσεις στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας

Ὁ πρώην καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ νῦν Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας μας κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου μαζὶ μὲ τὶς πολυποίκιλες μεταβολὲς ποὺ ἐπέφερε τελευταῖα στὸν χῶρο τῆς Παιδείας ὅλων τῶν βαθμίδων προχώρησε καὶ στὴν αὐθαίρετη ὑποβάθμιση τοῦ 16ου ἄρθρου τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας μας τοῦ σχετικοῦ μὲ τὴν ἀποστολὴ τῆς ἐθνικῆς παιδείας.

Ὅπως ἀποκαλύπτει ἔγκυρη ἐφημερίδα, ἐνῶ τὸ ἄρθρο 16 τοῦ Συν­τάγματος ὁρίζει ρητῶς ὅτι «ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες», ὁ κ. Γαβρόγλου ἀγνόησε πραξικοπηματικῶς τὸ Σύνταγμα.

Τί ἔκανε δηλαδή; Συνέταξε νέο τροποποιημένο Ὀργανισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (Π.Δ. 18/2018), στόν ὁποῖο διαλαμβάνονται πλέον τὰ ἑξῆς:

«Ἀποστολὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων εἶναι ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ συν­εχὴς ἀναβάθμιση τῆς Παιδείας μὲ σκοπό:

α) τὴν ἠθική, τὴν πνευματικὴ καὶ τὴν φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων

β) τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς συνείδησης

γ) τὴν προστασία τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τῆς λατρείας καὶ τὴν ἐποπτεία τῶν λειτουργῶν ὅλων τῶν γνωστῶν θρησκειῶν».

Ἀπαλείφθηκε πλέον τὸ σκέλος τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ὑπουργείου περὶ τῆς ἀναπτύξεως τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως καὶ ἀντ᾿ αὐτοῦ ἐτέθη ἡ ἀποστολὴ τῆς προστασίας ὅλων τῶν θρησκευμάτων. Αὐτὸ ὅμως εἶναι αὐτονόητο, διότι στὴ δημοκρατικὴ χώρα μας οὐδεὶς διώκεται γιὰ τὰ θρησκευτικά του φρονήματα.

Ὅταν ὅμως τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν ἔχει ὡς ἀποστολή του τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν Ἑλληνοπαίδων, καταργοῦνται τὰ Θρησκευτικὰ καὶ ἡ προσ­ευχὴ στὰ Σχολεῖα, οἱ θρησκευτικὲς ἑορτές, ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ ἐκδιώκονται οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὰ Σχολεῖα.

Ὁ νέος αὐτὸς Ὀργανισμὸς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας προκάλεσε θύελλα ἀντιδράσεων μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου Ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου, οἱ ὁποῖοι ἀπέστειλαν ἀμέσως ἐνημερωτικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο. Ἡ ἐπιστολή, ποὺ εἶναι καταπέλτης κατὰ τοῦ Ὑπουργοῦ, καταλήγει ὡς ἑξῆς: «Ὡς ὑπάλληλοι τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ ὡς δημόσιοι λειτουργοὶ ἐπιφορτισμένοι μὲ τὴν εὐθύνη νὰ ὑπηρετοῦμε τοὺς συνταγματικὰ κατοχυρωμένους σκοποὺς τῆς Παιδείας αἰσθανόμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπερασπιστοῦμε μὲ κάθε νόμιμο μέσον τὸ ρόλο καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ὑπουργείου στὴν πληρότητά τους» («Ἑστία» 5-3-2018).