Μουσουλμάνοι γίνονται Χριστιανοί!

   Διαβάσαμε τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα: «Ἀ­­νάμεσα σὲ ὅλες τὶς εἰδήσεις ποὺ μι­λᾶνε γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰσλὰμ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὑ­­­πάρχει καὶ μία εἰδηση ποὺ δὲν ἔχετε ἀ­­κούσει ποτέ: Στὴν Ἰνδονησία, τὴν πο­λυπλη­­­θέ­στερη μουσουλμανικὴ χώρα», μὲ πλη­θυ­σμὸ 248 ἑκατομμύρια κατοίκους, «2 ἑ­­­κατομμύρια μουσουλμάνοι φεύγουν ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἀσπάζονται τὸν ­Χριστιανισμὸ κάθε χρόνο! (…) Μερικοὶ ­μουσουλμάνοι ἀ­­­ν­ησυχοῦν τόσο γιὰ αὐτὸ τὸ ­φαινόμενο (…) καὶ προσπαθοῦν νὰ μαζέψουν 2.000.000 δολάρια γιὰ νὰ ­ξεκινήσουν ἕνα τηλεοπτικὸ σταθμὸ ποὺ στόχο θὰ ἔχει: ἡ μουσουλμανικὴ νεολαία νὰ κρατηθεῖ στὸ Ἰσλάμ».
   Βέβαια πολλοὶ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὴν ἀ­­κ­­­­ρίβεια τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δύο ἑκατομμυρίων, ἐνῶ τὰ «στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς κυβέρνησης δείχνουν μὲν αὔξηση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Ἰνδονησία, ἀλλὰ μὲ βραδύτερο ρυθμό»… 
   Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ κάνει ἰδιαίτερη ἐν­τύπωση, εἶναι ἡ ἑρμηνεία γιὰ τὸ φαινόμενο αὐτὸ ποὺ ἔδωσε ­Ἰνδονήσιος πάστορας, ὁ ὁποῖος σὲ πρόσφατη συνέν­τευξή του στὶς ΗΠΑ εἶπε: «Οἱ μουσουλμάνοι δὲν ἔχουν καμία ἀπάντηση γιὰ τὴ ζωή τους, καὶ εἶναι πολὺ στενοχωρημένοι, για­τὶ ἡ ζωὴ εἶναι τόσο δύσκολη» (Ἱστολόγιο «Κό­κκινος οὐρανὸς» 12-4-2015).
   Δὲν θὰ σταθοῦμε στὸν ἀριθμὸ τῶν ἀν­θρώπων ποὺ ἐγκαταλείπουν τὸ Ἰσλὰμ καὶ γίνονται Χριστιανοὶ στὴν Ἰνδονησία. Ἐ­­­­­­κεῖνο ποὺ πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε εἶ­­ναι τὸ γεγονὸς ὅτι – παρὰ τὴν ἐχθρικὴ στά­­ση τῶν κρατικῶν ἀρχῶν τῆς ἀχανοῦς αὐτῆς νη­σιωτικῆς χώρας – τὸ κήρυ­γμα τοῦ Εὐ­αγγελίου κατακτᾶ ἐκεῖ συνεχῶς ἔδαφος εἰς πεῖσμα ὅλων τῶν ­ἀντιχρίστων δυνάμεων. Ἰδιαίτερο μάλιστα ­ἐνδιαφέρον παρουσιάζει κατὰ τὴν τελευταία ­εἰκοσιπενταετία ἡ ἀ­­­θόρυβη ἀλλὰ σταθερὴ διάδοση τῆς Ὀρ­­θο­δοξίας στὴ μουσουλμανικὴ αὐτὴ χώ­ρα. Ἂς εὐ­χη­θοῦμε νὰ αὐξηθοῦν καὶ οἱ ὑποστηρι­κτὲς τοῦ ­ἐπιτελούμενου ­ἱερα­ποστολικοῦ αὐ­τοῦ ἔρ­γου, ποὺ ­συνεχίζεται μὲ τὴ θεία Χά­ρη τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ καὶ τὴ ­θυσιαστι­κὴ προσπάθεια τοῦ ζηλωτοῦ ἱερέως π. Χρυ­σοστόμου Manalu (Μανάλου) καὶ τῶν συνεργατῶν του.