Πράξεων ε΄ 29

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ἀποκριθείς δέ Πέτρος καί οἱ Ἀπόστολοι εἶπον· πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Ἀπεκρίθη δέ ὁ Πέτρος ἐξ ὀνόματος καί τῶν ἄλλων Ἀποστόλων καί εἶπεν· Ὑποχρέωσιν καί καθῆκον ἔχομεν νά πειθαρχῶμεν μᾶλλον εἰς τόν Θεόν, πού μᾶς διέταξε διά τοῦ ἀγγέλου του νά ἐξακολουθήσωμεν τό δημόσιον κήρυγμά μας, παρά εἰς σᾶς τούς ἀνθρώπους, πού μᾶς διετάξατε νά σιωπῶμεν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Ὅσα ζητοῦν καί ἀπαιτοῦν καί διατάσσουν οἱ ἄνθρωποι, δέν εἶναι πάντοτε σύμφωνα μέ ὅσα ζητεῖ καί ἀπαιτεῖ καί διατάσσει ὁ Θεός μέ τόν νόμο του. Ὁ Θεός παραγγέλλει ὅσα εἶναι ἀληθῆ καί δίκαια καί συμφέροντα στόν ἄνθρωπο· ὅσα συντελοῦν στήν ἐπιτυχία τοῦ μεγάλου προορισμοῦ του, στήν πνευματική του πρόοδο καί ἀνάπτυξη, στήν ἀληθινή εὐτυχία του. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ἐνδέχεται νά ζητοῦν τά τελείως ἀντίθετα· ὅσα αὐτοί νομίζουν ὀρθά καί δίκαια καί συμφέροντα, συμφέροντα σ’ αὐτούς τούς ἴδιους καί ὄχι στούς ἄλλους. Καί ἐνδέχεται οἱ ἄνθρωποι αὐτοί νά ἔχουν ἐξουσία, νά εἶναι προϊστάμενοι, νά ἔχουν τόν τίτλο τοῦ σοφοῦ, νά θεωροῦνται ἐπίσημοι καί μεγάλοι! Τί πρέπει τότε νά γίνει; Σέ ποιόν θά ὑπακούσουμε; Στόν Θεό ἤ στόν ἄνθρωπο; Στόν Δημιουργό ἤ στό δημιούργημα; Ἀλλά δέν χρειάζεται σκέψη πολλή. Πρέπει νά πειθαρχοῦμε στόν Θεό μᾶλλον, παρά σέ ἀνθρώπους. Ἡ πειθαρχία στόν Θεό εἶναι πάντοτε ἀσφάλεια καί εἰρήνη καί εὐτυχία (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς Ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").