Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (30/7)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ς΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ιγ΄ 44-54)

44 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώ­πῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι κα­λοὺς μαργαρίτας· 46 ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτι­μον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 47 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν σα­­γήνῃ βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ· 48 ἥν, ὅτε ἐπληρώθη, ἀναβι­βάσαντες αὐτὴν ἐπὶ τὸν αἰ­­γιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέ­λεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντε­λείᾳ τοῦ αἰῶνος. ἐξελεύσον­ται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων, 50 καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός·­ ἐ­­­­κεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 51 Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ, ναί, Κύριε. 52 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τοῦ­το πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐ­­­­­­στιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 53 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας μετῆρεν ἐκεῖθεν, 54 καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς καὶ λέγειν· πόθεν τούτῳ ἡ σο­­φία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

44 Ἡ πολύτιμη διδασκαλία καί τά ἀνεκτίμητα ἀγα­θά τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν μοιάζουν ἐπίσης μέ πολύτιμο θησαυρό κρυμμένο καί χωμένο στό χωράφι, τόν ὁποῖο, σάν βρῆκε κάποιος ἄνθρωπος, τόν ἔκρυψε στό ἴδιο χωράφι. Κι ἀπ’ τή μεγάλη του χαρά πηγαίνει καί πουλᾶ ὅλα ὅσα ἔχει κι ἀγοράζει τό χωράφι ἐκεῖνο. Ἔτσι κι ἐκεῖ­νος πού ἐκτίμησε τόν πλοῦτο τῆς θείας διδα­σκα­λίας καί τούς θησαυρούς τῆς ἐπουρανίου βασιλείας, ἀπαρνεῖται καί περιφρονεῖ καί πετᾶ ὅλα τά ἐπίγεια, γιά νά κατακτήσει τά ἐπουράνια. 45 Ἡ ἀνυπολόγιστη ἀξία τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν πάλι μοιάζει μ’ ἕναν ἔμπορο πού ζητᾶ νά ἀγοράσει κα­­­­λά καί πολύτιμα μαργαριτάρια. 46 Αὐτός ὅταν βρῆκε ἕνα σπάνιο μαρ­γαριτάρι μεγάλης ἀξίας, ἔτρεξε καί πούλησε ὅλα ὅσα εἶχε καί τό ἀγόρασε. Ἔτσι καί ὁ καλός καί ἀφοσιωμένος χριστιανός. Σάν κα­λός ἔμπορος θυσιάζει μέ προθυμία τή μα­ται­ό­τητα αὐ­τῆς τῆς ζωῆς, γιά νά κατακτήσει τήν αἰωνιότητα τῆς μελλοντικῆς βασιλείας. 47 Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν πάλι μοιάζει μέ δίχτυ πού ρίχθηκε στή θάλασσα καί τό ὁποῖο μάζεψε κάθε λογῆς ψάρια. (Ἔτσι καί μέ τό δίχτυ τοῦ θείου κηρύγματος ἑλκύ­ονται στήν Ἐκκλησία κάθε διαθέσεως καί προελεύσεως ἄν­θρωποι). 48 Τό δίχτυ αὐτό, ὅταν γέμισε, τό ἔσυραν καί τό ἀνέ­βα­­σαν ἀπ’ τό βάθος τῆς θάλασσας στήν ἀμμουδιά τῆς πα­ραλίας, κι ἀφοῦ κάθισαν, μάζεψαν τά καλά ψάρια μέ­σα σέ κοφίνια, ἐνῶ τά ἀκατάλληλα καί βλαβερά γιά φα­γη­τό τά πέταξαν ἔξω. 49 Ἔτσι θά γίνει καί στή συντέλεια τοῦ κόσμου. Θά βγοῦν οἱ ἄγγελοι ἀπ’ τόν οὐρανό καί θά ξεχωρίσουν τούς πονηρούς, καί θά τούς πάρουν ἀνάμεσα ἀπ’ τούς δικαίους, μέ τούς ὁποίους τώρα εἶναι ἀνακατεμένοι. 50 Καί θά τούς ρίξουν στό ἀναμμένο καμίνι τῆς αἰωνίου κολάσεως. Ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι θά κλαῖνε καί θά τρίζουν τά δόντια τους. 51 Τούς ρωτᾶ ὁ Ἰησοῦς: Τά καταλάβατε ὅλα αὐτά; Τοῦ λένε: Ναί, Κύριε. 52 Κι ὁ Κύριος τούς εἶπε: Καλά λοιπόν. Ἀφοῦ κα­τα­νο­­ήσατε τίς παραβολές αὐτές, σᾶς λέω ὅτι κάθε ἄν­­­θρω­­πος πού ἐντρύφησε στό Μωσαϊκό νόμο καί συγ­χρόνως διδάχθηκε καί τίς ἀλήθειες τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, μοιάζει μέ ἄνθρωπο νοικοκύρη ὁ ὁποῖος ἀπ’ τό θησαυροφυλάκιό του βγάζει καινούργια καί πα­λι­ά. Ἔτσι κι αὐτός ὅταν θά διδάσκει, θά χρη­σι­μο­ποιεῖ, ἀνάλογα μέ τίς ἀνάγκες πού θά τοῦ παρουσιάζονται, γνώ­σεις ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη καί ἀπό τή νέα διδασκαλία μου. 53 Κι ὅταν ὁ Ἰησοῦς τελείωσε τίς παραβολές αὐτές, ἀνε­χώρησε ἀπό ἐκεῖ. 54 Κι ἀφοῦ ἦλθε στήν πατρίδα του τή Ναζαρέτ, δίδασκε τούς κατοίκους της στή συναγωγή τους μέ τόση σοφία καί δύναμη, ὥστε αὐτοί νά ἐκπλήσσονται καί νά λένε: Ἀπό ποῦ αὐτός ἀπέκτησε αὐτή τή σοφία καί τά θαύματα;