ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (24/4)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. γ΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ς΄ 27-33)

27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶ­σιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλ­λὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώ­σει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός. 28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 30 εἶπον οὖν αὐτῷ· τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδω­κεν αὐτοῖς φαγεῖν. 32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρα­νοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

27 Δέν πρέπει ὅμως τό ἐνδιαφέρον σας ὁλόκληρο νά στρέφεται στά ὑλικά ψωμιά. Νά κοπιάζετε μέ ζῆλο νά ἀποκτήσετε ὄχι τήν ὑλική τροφή, πού εἶναι προσωρινή καί φθείρεται, ἀλλά τήν πνευματική τροφή, πού μέ­νει ἄφθαρτη καί μεταγγίζει τήν αἰώνια ζωή. Τήν τροφή αὐτή θά σᾶς τή δώσει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου, καί μό­­­νον αὐτός. Διότι αὐτόν ὁ Πατήρ, δηλαδή ὁ ἴδιος ὁ Θε­ός, τόν ἀπέδειξε καί τόν φανέρωσε ὡς τόν μόνο χορη­γό τῆς τροφῆς καί τῆς ζωῆς αὐτῆς μέ τή σφραγίδα καί τή μαρ­­­­τυρία τῶν θαυμάτων του. 28 Μετά λοιπόν ἀπό τήν παρατήρηση αὐτή τοῦ Κυρί­ου τοῦ εἶπαν ἐκεῖνοι: Τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά ἐπιτε­λοῦμε τά ἔργα ἐκεῖνα πού μᾶς ζητᾶ ὁ Θεός ὡς ὅρο ἀπα­ραί­τητο γιά νά μᾶς δώσει τήν ἄφθαρτη τροφή; 29 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀπάντησε: Αὐτό εἶναι τό ἔργο πού ζητᾶ ὁ Θεός: νά πιστέψετε ζωντανά καί ἔμ­πρα­κτα σ’ αὐτόν πού ἐκεῖνος ἀπέστειλε. 30 Μετά λοιπόν ἀπό τά λόγια του αὐτά τοῦ εἶπαν οἱ ἄρ­­χοντες τῶν Ἰουδαίων: Ποιό θαῦμα ἔχεις νά μᾶς πα­ρου­­σιά­σεις πού νά δείχνει τήν ἀποστολή σου, γιά νά τό δοῦ­με καί νά πιστέψουμε σέ σένα; Ποιό ἔργο θαυμαστό καί ὑπερφυσικό κάνεις; 31 Οἱ πατέρες μας ἔφαγαν τό μάννα στήν ἔρημο σύμφωνα μ’ ἐκεῖνο πού ἔχει γραφεῖ στούς Ψαλμούς: Ὁ Θεός τούς ἔδωσε νά φᾶνε ἄρτο, ὁ ὁποῖος παρασκευάστηκε μέ ὑπερφυσική καί οὐράνια ἐνέργεια. 32 Τούς εἶπε τότε ὁ Ἰησοῦς: Ἀληθινά σᾶς λέω, δέν σᾶς ἔδωσε ὁ Μωυσῆς τόν πραγματικό οὐράνιο ἄρτο. Διότι ἐκεῖνο τό μάννα οὔτε ἦταν ὁ ἀληθινός οὐράνιος ἄρτος, οὔτε δόθηκε ἀπό τόν Μωυσῆ στούς προγόνους σας. Ἀλλά σᾶς τόν ἔδωσε ὁ Πατέρας μου, ὁ ὁποῖος ἀπό τώ­ρα καί στό ἑξῆς ἐξακολουθεῖ νά σᾶς δίνει ἀνελλιπῶς τόν ἀληθινό οὐράνιο ἄρτο. 33 Διότι ὁ ἄρτος τοῦ Θεοῦ, αὐτός δηλαδή πού προσ­φέρε­ται ἀπό τόν Θεό πολύ περισσότερο ἀπό τόν ὑλικό ἄρτο καί γι’ αὐτό εἶναι ὁ κατεξοχήν ἄρτος τοῦ Θεοῦ, εἶναι αὐτός πού κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό καί μεταδίδει ζωή ἀθά­­­­νατη ὄχι σέ λίγους μόνο, ἀλλά σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο.