«Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ» (β)

Σάββατο 7 Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ» (β)

    «Τὸ πνεῦμὰ ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ  σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδὲν τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμα ἐστι καὶ ζωὴ ἐστιν» (Ἰω. 6, 63). Μόνο τὸ Πνεῦμα ζωοποιεῖ. Καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου κυριαρχεῖ πάνω στὴ σάρκα του. Τὸ Πνεῦμα κυβερνᾶ τὸ σῶμα καὶ διευθύνει ὅλες τὶς λειτουργίες του. Ἂν τὸ πνεῦμα εἶναι ἰσχυρό, φωτισμένο καὶ γεμάτο ἀγάπη, τότε καθοδηγεῖ σωστὰ τὸ σῶμα.
    Ἔχουμε καταπληκτικὰ παραδείγματα στοὺς βίους τῶν ἁγίων, κατὰ τὰ ὁποῖα μεγάλοι ἀσκητὲς ἔτρωγαν μόνο μία φορά τὴν βδομάδα. Σύμφωνα μὲ τὴν κοινὴ ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ τὰ δεδομένα τῆς ἐπιστήμης, οἱ ἄνθρωποι ὅπως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ὁ ὁποῖος ἔτρωγε μόνο ἀκρίδες καὶ ἄγριο μέλι ἤ  ὅπως οἱ ὅσιοι Ἀντώνιος ὁ Σιναῒτης καὶ Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, οἱ ὁποῖοι χρόνια ὁλόκληρα ἔτρωγαν μόνο χόρτα, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πολὺ ἐξασθενημένοι καὶ ὁ χρόνος τῆς ζωῆς τοὺς πολὺ περιορισμένος.  Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα βλέπουμε τὸ ἀντίθετο. Ἄλλο λέει ἡ  φυσιολογία καὶ ἄλλο τὸ Πνεῦμα.
    Ὑπῆρχαν οἱ μεγάλοι ἀσκητές, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν στὰ σπήλαια, κάτω ἀπό τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς καὶ ὅλη τὴν ζωή τους δὲν εἶχαν ἀναπνεύσει καθαρὸ ἀέρα, ὅπως οἱ ὅσιοι πατέρες τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου ποὺ καθόλου δὲν ἔβλεπαν τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἀπαραίτητο γιὰ τὴ σωστὴ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ὡστόσο, παρὰ τοὺς νόμους τῆς φυσιολογίας, ζοῦσαν ἑκατὸ χρόνια καὶ πάνω.
    Τοὺς ζωοποιοῦσε τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα, τοὺς ζωοποιοῦσε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ Αὐτὸς λέει «Οὐκ ἐπ’   ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’   ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ» (Μθ. 4, 4). Αὐτὴ εἶναι ἡ  βασικότερη ἀρχὴ τῆς ζωῆς μας  ἡ  ζωοποίηση διὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου. Αὐτὸς ποὺ ζωοποιεῖται ἀπό τὸ Πνεῦμα ἔρχεται σὲ βαθειὰ καὶ στενὴ κοινωνία μὲ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτὸς ποὺ ζεῖ ἐν Χριστῷ εἶναι πάνω ἀπό τους νόμους τῆς φύσεως. Στὴν καρδιὰ του ἔχει πληροφορία πὼς γνωρίζει τὸν Κύριο καὶ γνωρίζεται ἀπ’   Αὐτόν. Πῶς τὸ γνωρίζει; Τὸ καταλαβαίνει, διότι ἡ  καρδιὰ του γεμίζει χαρά, χαρὰ ποὺ δὲν τὴν γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐξωτερικοὶ ποὺ δὲν ζοῦν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Τὸ καταλαβαίνει ἀπό τὴν ἀγάπη ποὺ μεγαλώνει μέσα του καὶ γιατί τηρεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ.
    Εὔχομαι νὰ εἶναι ἡ  ζωή μας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, νὰ μᾶς ζωοποιεῖ τὸ Πνεῦμα, νὰ ζεῖ μέσα μας ὁ Χριστὸς καὶ νὰ ζοῦμε ἐμεῖς ἐν Χριστῷ. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)