Παροιμ. κδ’ 13

ΚΕΙΜΕΝΟ

 «Φάγε μέλι, υἱέ, ἀγαθόν γάρ κηρίον, ἵνα γλυκανθῇ σου ὁ φάρυγξ».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Φάγε μέλι, παιδί μου, διότι ἡ κηρήθρα εἶναι ὡραία, καλή καί ὠφέλιμος, φάγε διά νά γλυκανθῇ ὁ φάρυγξ σου. Δηλαδή ἄκουε, μελέτα καί ἐφάρμοζε τήν θείαν διδασκαλίαν, ἡ ὀποία εἶναι γλυκεῖα, ὅπως τό μέλι, διά νά εὐφρανθῇ, νά ἰατρευθῇ καί νά χορτάσῃ ἡ ψυχή σου» ( Ἀπό τήν «ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ», τ.12ος, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»).

ΣΧΟΛΙΟ

    "Ὁ Θεός, γιὰ νὰ δώσει μὲ παραστατικὸ τρόπο στοὺς Ἰσραηλίτες τὴν ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν τῆς γῆς τῆς ἐπαγγελίας, τῆς εὐλογημένης Χαναάν, τοὺς διαβεβαίωνε ὅτι ἦταν γῆ «ρέουσα γάλα καὶ μέλι» (Δευτερ. ς’ 3). Ὁ ἔνδοξος βασιλιὰς τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ, ὁ σοφὸς Σολομώντας, ποὺ βασίλευε στὴν εὐλογημένη ἐκείνη χώρα, τὴν ὁποία ἔδωσε ὁ Θεὸς ὡς ἱερή κληρονομιὰ στὸ λαό Του, ἔλεγε στοὺς ὑπηκόούς του νὰ τρῶνε μέλι. «Φάγε μέλι, υἱέ», γράφει στὶς θεόπνευστες Παροιμίες. Παιδί μου, φάγε μέλι. Φάγε ὄχι μιὰ φορά μόνο, ἀλλὰ νὰ τρῶς συνέχεια μέλι.
    Μήπως ὁ θεόπνευστος σοφός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παραθέτει ἁπλά διαιτητικὲς ὁδηγίες καὶ κάποιο διαιτολόγιο; Προτρέπει λοιπὸν τοὺς ὑπηκόους του νὰ τρῶνε ἀπὸ τὸ μέλι πού ὑποσχέθηκε ὁ Θεὸς ὅτι θὰ ὑπῆρχε ἄφθονο στὴν εὐλογημένη τους πατρίδα; Ὑποθέτω θὰ ἀντιλαμβάνεσαι, ἀδελφέ μου, ὅτι κάποιο ἄλλο νόημα κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ λόγια. Ἔλα λοιπὸν νὰ τὸ ἀνακαλύψουμε.
    «Φάγε μέλι, υἱέ». Ἂν τὸ μέλι εἶναι γλυκὸ καὶ εὐφραίνει τὴ γλώσσα καὶ τὸ στόμα, ὑπάρχει ὅμως κάποιο ἄλλο μέλι πολὺ πιὸ γλυκό, ποὺ εὐφραίνει ὄχι μόνο τὸ στόμα, τὰ χείλη καὶ τὴ γλώσσα, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ἄφθονο τὸ εἶχε γευθεῖ αὐτὸ τὸ μέλι ὄχι μόνο ὁ σοφὸς Σολομώντας, ἀλλὰ καὶ ὁ πατέρας του Δαβίδ, ὁ ἔνδοξος ἐκεῖνος βασιλιὰς καὶ θεόπνευστος Προφήτης. Καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ μέλι εἶναι ἄφθονο, ἐκλεκτό, χορταστικὸ καὶ εὐωδιαστό, συσταίνει στοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸ χρησιμοποιοῦν.
    Ἀνυπομονεῖς νὰ μάθεις ποιὸ τέλος πάντων εἶναι αὐτὸ τὸ μέλι; Ἀδελφέ μου, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι οἱ σωτήριες ἐντολές Του. Εἶναι οἱ πατρικὲς συμβουλὲς καὶ νουθεσίες, τὶς ὁποῖες μὲ πολλοὺς καὶ ποικίλους τρόπους μᾶς ἀπευθύνει ὁ Θεὸς μὲ τοὺς θεόπνευστους Προφῆτες καὶ Ἀποστόλους Του. Ἰδιαίτερα ὅμως μὲ τὸν Μονογενή Υἱό Του,τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Πρόσεξε νὰ δεῖς τί λέει γιὰ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς θεῖες ἐντολὲς Τοῦ ὁ προφητάνακτας Δαβίδ: «Ὡς γλυκέα τῷ λαρύγγί μου τὰ λόγια σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου» (Ψαλμ. ριη’ 103). Θεέ μου, πόσο γλυκὰ εἶναι τὰ θεῖα σου λόγια! Πόση εὐχαρίστηση αἰσθάνομαι, ὅταν τὰ μελετῶ καὶ τὰ ἀπαγγέλλω! Ἀσύγκριτα πιὸ μεγάλη χαρὰ καὶ εὐχαρίστηση αἰσθάνομαι τότε ἀπὸ ὅση δοκιμάζω, ὅταν τρώγω τὸ γλυκύτατο μέλι. Ἀλλοῦ πάλι βεβαίωνε ὅτι τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ ἦταν «ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον πολὺν καὶ γλυκύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον» (Ψαλμ. ιη΄8-11). Πραγματικά, ἐκεῖνος ποὺ μελετᾶ καὶ ἐμβαθύνει στὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, ἀποκομίζει μεγάλη ὠφέλεια, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει σὲ ἀξία τὸ χρυσάφι καὶ ὅλους τούς πολύτιμους λίθους• παράλληλα αἰσθάνεται ἀνέκφραστη ἀγαλλίαση καὶ ἀπερίγραπτη εὐχαρίστηση.
    Τὸ πνευματικὸ αὐτὸ μέλι, δηλαδὴ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, σὲ κάνει, ἀδελφέ μου, πραγματικὸ σοφό. Σοῦ χαρίζει τὸ φωτισμὸ τῆς πίστεως καὶ τὴν ἀληθινὴ γνώση τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου. Σὲ κάνει συνετό, φρόνιμο, στοχαστικό. Ὤ, αὐτὸ τὸ πνευματικὸ μέλι! Σοῦ χαρίζει σοφία καὶ σύνεση πνευματική, τὴν ὁποία καὶ οἱ πιὸ σοφοὶ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου δὲν τὴν ἔχουν, ἀφοῦ δὲν τρέφονται μὲ τὸ πνευματικὸ μέλι τοῦ θείου λόγου. Μπορεῖς καὶ σύ, ἀδελφέ μου, ἂν μελετᾶς καὶ ἐφαρμόζεις τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, νὰ λές: «Ὑπὲρ πρεσβυτέρους συνῆκα, ὅτι τάς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα» (Ψαλμ. ριη’ 100).
    Ἀλλά καὶ ἄλλη ὠφέλεια κερδίζεις, ὅταν τρέφεσαι μὲ τὸ μέλι τοῦ θείου λόγου. Αὐτὸ τὸ μέλι ἱκανοποιεῖ τοὺς πόθους καὶ τὶς θεάρεστες ἐπιθυμίες σου. Ὅπως τὸ ψωμὶ ἱκανοποιεῖ τὸ αἴσθημα τῆς πείνας καὶ μᾶς ὁπλίζει μὲ σωματικὲς δυνάμεις, ἔτσι καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Χορταίνει τὶς ψυχές μας, τὶς δυναμώνει, τὶς θεραπεύει ἀπὸ τὸ μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοὺς χαρίζει ζωή. Τὸ πνευματικὸ μέλι, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἂν εἶσαι κουρασμένος ἀπὸ τὶς δυσκολίες καὶ τὶς δοκιμασίες τῆς ζωῆς, σὲ ἐνισχύει. Ἂν εἶσαι μόνος, σοῦ κάνει συντροφιά. Τὸ αἰσθάνεσαι καὶ τὸ ὁμολογεῖς, ὅτι πραγματικὰ τὸ πνευματικὸ μέλι τοῦ θείου λόγου σὲ εὐχαριστεῖ καὶ σὲ ἱκανοποιεῖ καὶ σὲ γλυκαίνει περισσότερο ἀπὸ τὸ μέλι τὸ ὑλικό. Νὰ λοιπόν, γιατί ὁ θεόπνευστος Προφήτης μᾶς προτρέπει:      «Φάγε μέλι, υἱέ». Νὰ τρῶς συνέχεια μέλι πνευματικό.
    Νὰ μελετᾶς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Νὰ προσπαθεῖς νὰ τὸν κατανοεῖς καὶ νὰ τὸν ἐφαρμόζεις, γιὰ νὰ αἰσθάνεσαι ὅλη τὴ γλυκύτητα καὶ τὴ δύναμή του.
    «Φάγε μέλι, υἱέ»! Κύριε, ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὴ εὐεργεσία πρὸς ἐμᾶς τοὺς ὁδοιπόρους τῆς ἐπίγειας ζωῆς, ποὺ ζοῦμε στὴν κοιλάδα αὐτὴ τῶν δακρύων, τὸ ὅτι μᾶς χάρισες τὸ θεῖο μέλι τοῦ ζωοποιοῦ καὶ ἁγιαστικοῦ λόγου Σου. Ὅταν μελετᾶμε τὶς ἅγιες ἐντολές Σου καὶ ἀπαγγέλλουμε τὸ θεῖο Σου νόμο, φωτίζεται ἡ σκέψη μας, εὐφραίνεται ἡ καρδιά μας, ἁγιάζεται ἡ γλώσσα μας, παρηγορεῖται ἡ ψυχή μας, τονώνεται ἡ θέλησή μας. Φῶς οὐράνιό μας πλημμυρίζει. Δὲν περιπλανιόμαστε ἄσκοπα σὲ ἔρημη, ἄβατη καὶ ἄνυδρη γῆ. Εἴμαστε ὁδοιπόροι, οἱ ὁποῖοι ἔχοντας ἀλάνθαστο ὁδηγὸ τὸ θεῖο Σου λόγο ἀποφεύγουμε καθετὶ πού μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν αἰώνιο προορισμό μᾶς καὶ βαδίζουμε σταθερὰ τὴν ὁδό τῶν δικαιωμάτων Σου. Σὲ εὐχαριστοῦμε, οὐράνιε Πατέρα, γιὰ τὸν πολύτιμο αὐτὸ θησαυρό Σου καί Σέ ἱκετεύουμε θερμά. Ἀξίωσέ μας νὰ ἔχουμε μοναδικὸ ὁδηγὸ στὴ ζωή μας τὸ θεῖο Σου νόμο καὶ νὰ πολιτευόμαστε, σύμφωνα μὲ τὶς ἅγιες ἐντολές Σου ἐφαρμόζοντας τὴ θεόπνευστη παραγγελία «φάγε μέλι, υἱέ», γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε καὶ τῶν ἐπουρανίων ἀγαθῶν Σου. Ἀμήν.» (Ἀπό τό βιβλίο «Λόγοι παρακλήσεως» τοῦ Ἀρχ.Χριστοφ.Παπουτσοπούλου, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»).