Α΄ Κορινθίους α΄ 9

ΚΕΙΜΕΝΟ

     "Πιστός ὁ Θεός δι’  οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

     "Περί αὐτοῦ δέ νά εἶσθε βέβαιοι, διότι ὁ Θεός ἀπό τόν ὁποῖον ἐκαλέσθητε νά γίνετε συμμέτοχοι τῆς ἐνδόξου ζωῆς τοῦ Υἱοῦ του, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ἀξιόπιστος καί τηρεῖ ὅλας τάς ὑποσχέσεις του, δι’ αὐτό δέ καί ὀφείλει ὁ καθένας μας νά βασίζεται ἀδιστάκτως εἰς αὐτόν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

   Δέν μᾶς ἐκάλεσεν ὁ Θεός γιά νά γίνουμε ἁπλῶς ἐκτελεστές τῶν ἐντολῶν του. Θέλει νά ἔχουμε σχέση στενή καί ζωντανή ἐπικοινωνία μέ τόν ΥἹό του, τό Σωτήρα Χριστό. Θέλει νά μᾶς ἀνεβάσει σέ ὕψος τιμῆς καί δόξας, τῆς δόξας πού εἶναι φυσικό νά ἔχουν ὅσοι γίνονται παιδιά τοῦ Θεοῦ. Γι  αὐτό μᾶς ἐκάλεσε ὄχι μόνο νά πιστεύσουμε στόν Υἱό του, ἀλλά νά ἑνωθοῦμε μαζί του. Θέλει νά βρισκόμαστε σέ τέτοια σχέση μέ τόν Υἱό του, ὥστε ἀπό αὐτόν νά φωτιζόμαστε καί νά καθοδηγούμαστε, ἀπό αὐτόν νά ἀντλοῦμε δυνάμεις γιά τήν ἀνώτερη ζωή, τή ζωή τῆς ἀρετῆς. Καί δέν χωρεῖ καμμιά ἀμφιβολία, ὅτι καί θέλει καί μπορεῖ ὁ Θεός νά πραγματοποιήσει τό μεγάλο αὐτό σκοπό. Εἶναι ὁ Θεός τῆς ἀλήθειας, ὁ ἀπολύτως ἀξιόπιστος σέ ὅσα ὑπόσχεται καί βεβαιώνει. Εἶναι λοιπόν βέβαιο, ὅτι θά μᾶς βοηθήσει γιά νά πετύχουμε τό μεγάλο προορισμό μας. Εἶναι βέβαιο ὅτι θά μᾶς ὑψώσει καί θά μᾶς δοξάσει μαζί μέ τόν Υἱό του (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").