Οἰκογενειακά

Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας Τὰ παιδιὰ πρέπει νὰ κάνουν τὸ σωστό. Πρέπει νὰ συμμορφώνουν πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὴ συμπεριφορά τους, νὰ χαράζουν τὸν ὀρθὸ δρόμο στὴ ζωή τους. Τότε χαίρονται καὶ καμαρώνουν οἱ γονεῖς.Ναί! Ἀλλὰ δὲν συμβαίνει πάντοτε ἔτσι. Καὶ λάθη πολλὰ κάνουν τὰ παιδιὰ καὶ ἐκ­τροπὲς σημειώνουν…
Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας Ἐπιείκεια ἢ αὐστηρότητα; Εἶναι ἕνα δί­­λημμα αὐτό, ποὺ βασανίζει πολλοὺς γονεῖς ὅταν ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ λάθη τῶν παιδιῶν τους, μικρότερες ἢ μεγαλύτερες ἐκτροπές. Πῶς θὰ φερθοῦν; Νὰ κάνουν πὼς δὲν βλέπουν καὶ νὰ ἀμνηστεύσουν τὸ λάθος ἢ νὰ πατάξουν μὲ σκληρότητα τὴν ἐσφαλμένη συμ­περιφορά;Εἶναι γεγονὸς…
- Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας -  Δὲν ἀντέχω ἄλλο. Χωρίζουμε!».Αὐτὴ ἡ σκέψη ἔρχεται στὸ νοῦ, δει­­­­λὰ στὴν ἀρχή, πιὸ ἐπίμονα στὴ συνέχεια, ὅταν ἀρχίζουν οἱ δυσκολίες στὴν ἐπικοινωνία τῶν συζύγων, ποὺ μέχρι τότε μπορεῖ νὰ ἦταν καλὴ καὶ ἤρεμη καὶ σὲ πολλοὺς ζηλευτή.Κάτι μικρὸ στὴν ἀρχή, κάτι πιὸ σημαν­τικὸ στὴ…
Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας   Πολὺ μεγάλη βοήθεια στὴν ὀρθὴ ἀνάπτυξη, στὴ σωστὴ πορεία καὶ στὴν ψυχικὴ ἰσορροπία τῶν παιδιῶν, μπορεῖ νὰ δώσει ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς γονεῖς. Στὴν ἐποχή μας ὅμως αὐτὸ ποὺ τὸ ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη τὰ παιδιά, δυσ­τυχῶς πολὺ σπάνια τὸ βρίσκουν. Οἱ γονεῖς εἶναι συνήθως πολὺ…
Προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας   Ἡ χαρά, ὁ καημός, οἱ προσδοκίες τῶν γονέων, τὰ ὄνειρά τους εἶναι γύρω ἀπὸ τὰ παιδιά τους. Νὰ τὰ δοῦν εὐτυχισμένα, πετυχημένα στὴ ζωή, νὰ γίνουν ἄνθρωποι ζηλευτοί, ποὺ θὰ προσ­φέρουν πολλὰ καὶ στοὺς ἄλλους, νὰ εἶ­­ναι oἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ! Αὐτὸ ­θέλουν οἱ γονεῖς…
Τὰ παιδιά, ὅσο βρίσκονται στὸ λιμάνι τῆς οἰκογένειας, περνοῦν μιὰ περίοδο ἀναπτύξεως, ὡριμάσεως καὶ προετοιμασίας γιὰ τὸ μεγάλο ταξίδι τῆς ζωῆς. Πρέπει νὰ μάθουν πολλά, νὰ ὁπλισθοῦν μὲ ἐφόδια, νὰ ἀποκτήσουν γνώσεις, νὰ ὡριμάσει ἡ σκέψη τους, νὰ ἀναπτύξουν τὴν προσωπικότητά τους, νὰ μεγαλώσουν.Εἶναι γεγονός, ποὺ τὸ τονίζουν ἰδιαίτερα οἱ…
Ὅταν τὰ παιδιὰ προχωροῦν στὴν ἡλικία καὶ εἰσέρχονται στὴν ἐφηβεία τους, τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ γονεῖς εἶναι μεγαλύτερα καὶ δυσκολότερα. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία στὴ νεανικὴ δὲν εἶναι ἀνώδυνο οὔτε γι’ αὐτοὺς ποὺ τὸ ζοῦν οὔτε γιὰ τὸ περιβάλλον τους.Τὰ παιδιὰ ποὺ μπαίνουν στὴν ἐφηβεία…
Πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν προσφορὰ μιᾶς σωστῆς καὶ ὑπεύθυνης ἀγωγῆς εἶναι νὰ γνωρίζουμε καλὰ τὶς συν­θῆκες μέσα στὶς ὁποῖες μεγαλώνουν τὰ παιδιά μας, οἱ ἀποδέκτες τῆς ἀγωγῆς μας.Εἶναι γεγονὸς ἀναμφισβήτητο ὅτι οἱ συν­θῆκες αὐτὲς ἔχουν ριζικὰ μεταβληθεῖ σὲ σχέση μὲ ὅ,τι ἴσχυε στὸ πολὺ πρόσφατο παρελθὸν καὶ μεταβάλλονται διαρκῶς, μάλιστα…
Σελίδα 2 από 2

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών