Οἰκογενειακά

     Εἶπαν ὅτι εἶναι:    Τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας.    Δεσμὸς ἰσόβιος καὶ ἀδιάλυτος.     Λιμάνι ἀσφαλές.    Ἐργαστήρι ἁγιότητος.    «Ἀγὼν καὶ παλαίστρα ἀρετῆς».    Θεσμὸς θεοσύστατος.    Μυστήριο ἱερό.    «Κατ’ οἶκον ἐκκλησία».     Ἡ οἰκογένεια!    Ὅπως τὴ συνέστησε ὁ Θεός. Ὅπως ἔχουμε ἀνάγκη…
   Ὁ ἄνθρωπος εἶναι στὴ σκέψη τοῦ Θεοῦ προαιωνίως. Καὶ ἔχει αἰ­ώνια προοπτική. Εἶναι προορισμένος γιὰ ἀτέλειωτη εὐτυχία στὴν ἄπειρη αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ.   Σ’ αὐτὸ τὸν ὕψιστο σκοπὸ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς βοηθεῖ καὶ ἡ οἰκογένεια. Οἱ σύζυγοι, οἱ δεμένοι μὲ τὰ ἱερὰ δεσμὰ τοῦ γάμου, ἀφοῦ δεχθοῦν τὴ χάρη τοῦ…
   Μιὰ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν ἐποχή μας ἀποτελεῖ ἡ κυκλοφορία πολλῶν βιβλίων μὲ Βίους Ἁγίων γιὰ παιδιά. Ἐπιμελημένες ἐκδόσεις, μὲ πλούσια εἰκονογράφηση, γραμμένες σὲ ἁπλὴ γλώσσα γιὰ νὰ γίνονται κα­τανοητὲς καὶ προσιτὲς στὴν παιδικὴ ἡλικία. Πολλοὶ γονεῖς τὰ ­προμηθεύονται γιὰ τὰ παιδιά τους, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ κατηχητὲς γιὰ τοὺς μαθητές…
   Ἔρχονται τὰ παιδιά μας στὸν κόσμο. Περνοῦν τὴ βρεφική, νηπια­κή, παιδικὴ καὶ νεανική τους ἡλικία κοντά μας, στὸ ζεστὸ καὶ ἀσφαλὲς περιβάλλον τοῦ σπιτιοῦ καὶ στὴ συνέχεια τοῦ σχολείου. Κατόπιν θὰ βγοῦν ὥριμοι ἄνθρωποι, μὲ ἐφόδια πολλά, ποὺ τοὺς τὰ ἐξασφαλίζει καὶ ἡ δική μας φροντίδα, νὰ παλέψουν καὶ…
   Τὸ ξάνοιγμα τῶν παιδιῶν μας στὴ ζωὴ μπορεῖ νὰ ἔχει κάποιες φορὲς στραβοπατήματα καὶ δυσκολίες, στὶς ὁποῖες ἔχουμε ἀναφερθεῖ στὰ προηγούμενα: ἐλεύθερες ἐπικοινωνίες, σύναψη δεσμῶν ποὺ δὲν προχωροῦν, σχέσεις πρόωρες καὶ παροδικές, ποὺ τελικὰ μπορεῖ νὰ ἀφήσουν πληγωμένες τὶς ψυχὲς μ’ ἕνα βαθὺ αἴσθημα ἀποτυχίας καὶ ἀπογοητεύσεως.   Κάποτε σ’…
   Ὀταν τὰ πουλιὰ μεγαλώσουν, ἁ­­πλώνουν φτερὰ καὶ ἀφήνουν τὴ φωλιά τους. Θὰ πετάξουν μακριὰ νὰ φτιάξουν τὴ δική τους φωλιά, τὸ δικό τους σπίτι.   Ἔτσι καὶ τὰ παιδιά μας. Τὰ ­μεγαλώνουμε μὲ μεγάλη φροντίδα καὶ στοργή, μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ἀγάπη. Χαιρόμαστε τὴν αὔξηση τῆς ἡλικίας καὶ τῶν ἱκανοτήτων…
Εἶναι σημαντικὸ καὶ πολὺ βοηθητικὸ γιὰ τὰ παιδιά μας νὰ αἰσθάνονται ὅτι καταλαβαίνουμε τὶς ἀπορίες τους γιὰ τὶς σχέσεις τῶν δύο φύλων καὶ κατανοοῦμε τὶς δυσκολίες τους, στὴν προσπάθεια νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουν σωστά. Κερδίζουμε τὴν ἐμπιστοσύνη τους, ὅταν βλέπουν πὼς δὲν ἀποροῦμε καὶ δὲν ἀντιδροῦμε, ἀλλὰ στεκόμαστε μὲ σεβασμὸ καὶ…
Σελίδα 1 από 2

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών