Ἑορτολογικά

   Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἑκατὸ καὶ πλέον θαυ­μάσια συγγράμματά του, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται «Ἑορτοδρόμιον», ὁ ἅ­­­γιος Νικόδημος ὁ ­Ἁγιορείτης ­ἑρμηνεύ­­ει μὲ ἐξαίρετο τρόπο τοὺς «Κανόνες», δηλαδὴ τὶς Καταβασίες καὶ τὰ τροπάρια ποὺ τὶς συνοδεύουν ὅλων τῶν ­μεγάλων ἑ­­­ορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ ἑρμηνεία του εἶναι ἐκπληκτική. Βασίζεται στὴν Ἁ­­­γία…
   Τὴν ἱερὴ καὶ πανευφρόσυ­νη νύχτα τῆς ­Ἀναστάσε­ως, τότε ποὺ οἱ ­καμπάνες ἠ­­­­­χοῦν πανηγυρικὰ καὶ χαρμόσυ­να· τότε ποὺ οἱ πιστοὶ συνα­γμέ­νοι γύρω ἀπὸ τοὺς λαμπροφορεμένους ἱερεῖς ψάλλουν χαρούμενα τὸ νικητήριο παι­άνα «Χριστὸς ἀνέστη», ὅλα ἀλ­­­λάζουν ξα­­φνικὰ καὶ ἀπρόσμενα μέσα μας καὶ γύρω μας. Τὰ πρόσωπα λάμπουν. Οἱ καρδιὲς σκιρτοῦν. Οἱ ψυχὲς…
   Στὴ χορεία τῶν ἐν­δόξων Νεομαρτύ­ρων τῆς Τουρκο­κρατίας ἀνήκει καὶ ὁ ἅ­­­γιος Γεώργιος ἀπὸ τὴ Νέα Ἔφεσο (Κουσάντασι). Γεννήθηκε τὸ 1756 ἀπὸ γονεῖς Σαμιῶτες, εὐλαβεῖς καὶ τίμιους.   Στὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του ὑπῆρξε προσεκτικὸς καὶ ὑπάκουος στὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου. Μία του ὅμως ἀδυναμία τὴν ἄφησε ἀπολέμητη καὶ στὸ…
   Στὰ χρόνια τῶν σκληρῶν διω­γμῶν τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα Τραϊ­ανοῦ (98-117), στὴν Ἀντιόχεια, ὑ­­­πῆρχαν πέντε ἐνάρετες παρθένες χριστιανές.    Αὐτές, χωρὶς νὰ ὑ­­­πολογίζουν τὴ ζωή τους – σὰν ἄλλες μυροφόρες γυναῖκες – πήγαιναν κρυφὰ τὶς νύχτες στοὺς τόπους τῶν μαρτυρίων καὶ συνέλεγαν τὰ νεκρὰ σώματα τῶν ­ἁγίων μαρτύρων καὶ τὰ ἐν­ταφίαζαν…
   Ὁ ποιητὴς τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπευθύνει πρὸς τὴν Παναγία καὶ τοῦτο τὸν χαιρετισμό: «Χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν»· χαῖρε, τῆς λέει, Ἐσὺ ποὺ εἶσαι τὸ τραπέζι ποὺ βαστάζει ἐπάνω του τὸν πλοῦτο τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ.   Παρομοιάζει δηλαδὴ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο μὲ στρωμένο τραπέζι ποὺ ἔχει…
   Κάθε φορὰ ποὺ γιορτάζουμε οἱ πι­­στοὶ χριστιανοὶ τὴ ­μεγάλη γιορ­τὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑ­­­περ­α­γίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας, μὲ εὐ­­γνωμοσύνη ­στρεφόμαστε πρὸς τὸ σε­­πτὸ πρόσωπό της, γιατὶ πανηγυρίζου­με τὸ μέγιστο γεγονὸς ποὺ ­συνδέθηκε ἄρρηκτα μὲ Αὐτήν, τὴν ἀρχὴ τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας μας. Αὐτὴ τὴ μέρα ἀ­­­ποκαλύπτεται ἀπὸ τὸν…
   Ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἡ ἀνθρωπότητα μέσα στὴν ἱστορία της, ἐντοπίζεται στὸ πρόσωπο «τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας».    Ἐξέχουσα καὶ μοναδικὴ ἡ θέση της στὴ ζωὴ τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας μὲ τὶς πολλὲς καὶ διαφορετικὲς ἑορτές της, μὲ τὶς προσφιλεῖς στοὺς πιστοὺς Ἀκολουθίες της. Μάλιστα στὴν…
   Ὁ ὅσιος Βησσαρίων ἔζησε καὶ ἔ­­­δρα­σε στὴν Αἴγυπτο στὰ τέλη τοῦ 4ου αἰῶνος. Ἀξιώθηκε ἀπὸ νέ­­­­­ος νὰ γνωρίσει τὸν ὁσιότατο ἀσκητὴ τῆς ἐρήμου Μέγα Ἀν­­τώνιο, ὁ ὁποῖος καὶ τοῦ ἐνέπνευσε καὶ τοῦ καλλιέργησε τὸν πόθο γιὰ ὁλοκληρωτικὴ ἀ­­φιέρωση στὸ Θεό.   Ὁ Βησσαρίων ἀγάπησε τὸν αὐστηρὸ ἀ­­­­­­­­­­σκητικὸ βίο. Ζοῦσε στὴν…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών