Ἑορτές

Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος, Ἐπίσκοπος Σεβίλλης τῆς Ἱσπανίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πολυδιάστατη ποιμαντική του διακονία πρὸς τὸν ἁπλὸ λαὸ τῆς ἐπισκοπῆς του καὶ τὴν πλούσια ἀντιαιρετική του δράση ἐπέδειξε ἰδιαίτερο ἐν­­διαφέρον καὶ γιὰ τὴ στελέχωση τῆς Ἐκ­κλησίας. Ὅραμα τοῦ πολυτάλαντου Ἱεράρχη ἦταν ἡ ἵδρυση Σχολῆς ποὺ θὰ ἑτοίμαζε καὶ θὰ κατάρτιζε…
Στὶς 4 Ἀπριλίου ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζει μιὰ σπάνια χαρισματικὴ μορφὴ ποὺ ἔζησε στὰ τέλη τοῦ 6ου αἰώνα καὶ ἔδρασε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἱσπανίας πολὺ πρὶν ξεσπάσει τὸ φοβερὸ σχίσμα μεταξὺ Ἀ­νατολῆς καὶ Δύσεως, ποὺ δημιούργησε ὁ ἑωσφορισμὸς τοῦ Πάπα. Πρόκειται γιὰ τὸν ἅγιο Ἰσίδωρο, Ἐπίσκοπο Σεβίλλης, ποὺ…
Ὅλοι γνωρίζουμε τό Μοναστήρι τῆς ἁγίας Λαύρας πού βρίσκεται κοντά στά Καλάβρυτα. Πρόκειται γιά τήν ἱστορική Ἱερά Μονή στήν ὁποία ὑψώθηκε τό λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἀπό τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό καί τούς ὁπλαρχηγούς τοῦ Μωριά πού εἶχαν συγκεντρωθεῖ στό Μοναστήρι μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου. Ὁ…
Ὁ ἅ­γιος Ἐ­λευ­θέ­ριος εἶ­ναι γνω­στός σ’ ὅ­λους τούς Χρι­στια­νούς καί κα­τε­ξο­χήν λα­ο­φι­λής. Πρός τι­μή του ἔ­χουν ἀ­νε­γερ­θεῖ πλῆ­θος ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν. Κα­τά τόν ἱ­ε­ρό Συ­να­ξα­ρι­στή, ὁ Ἐ­λευ­θέ­ριος κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τή Ρώ­μη καί ἀ­πό τήν πο­λύ μι­κρή του ἡ­λι­κί­α ἔ­μει­νε ὀρ­φα­νός ἀ­πό πα­τέ­ρα. Εὐ­τύ­χη­σε ὅ­μως νά ἔ­χει μιά πι­στή καί ἐ­νά­ρε­τη μη­τέ­ρα,…
Δέν ἦ­ταν ἀ­πό τούς κοι­νούς ἀν­θρώ­πους ὁ ἅ­γιος Εὐ­στρά­τιος. Κα­τεῖ­χε ὑ­ψη­λή καί ἐ­πί­ζη­λη θέ­ση στή στρα­τι­ω­τι­κή ἱ­ε­ραρ­χί­α. Ἦ­ταν τό καύ­χη­μα τοῦ στρα­τοῦ τοῦ Δι­ο­κλη­τια­νοῦ, αὐ­το­κρά­το­ρος τό­τε τῆς Ρώ­μης (284 - 305 μ.Χ.). Ἦ­ταν ὅ­μως συγ­χρό­νως καί Χρι­στια­νός ὁ Εὐ­στρά­τιος. Καί μά­λι­στα ζη­λω­τής καί θερ­μός, δρα­στή­ριος ἱ­ε­ρα­πό­στο­λος μέ­σα στίς τά­ξεις τοῦ…
Ὁ ἅ­γιος Σπυ­ρί­δων γεν­νή­θη­κε καί ἀ­να­τρά­φη­κε στήν Κύ­προ σέ οἰ­κο­γέ­νεια ποι­με­νι­κή, κον­τά σέ ποι­μέ­νες καί πρό­βα­τα, σέ ἀ­τμό­σφαι­ρα ἁ­γνό­τη­τος καί εὐ­σε­βεί­ας. Γιά τή δι­α­νο­η­τι­κή του μόρ­φω­ση δέν φαί­νε­ται νά δι­α­κρι­νό­ταν. Τίτ­λους σπου­δῶν καί πτυ­χί­α πα­νε­πι­στη­μια­κά δέν εἶ­χε νά ἐ­πι­δεί­ξει ὁ Σπυ­ρί­δων. Ἐ­κεῖ­νο, στό ὁ­ποῖ­ο ἔ­στρε­φε τό με­γά­λο του ἐν­δι­α­φέ­ρον καί…
Εἶ­ναι ἀ­πό τούς πιό γνω­στούς ἁ­γί­ους της Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Τό ὄ­νο­μα τοῦ β­ρί­σκε­ται στά στό­μα­τα ἀ­να­ρίθ­μη­των πι­στῶν, πού ζη­τοῦν τήν βο­ή­θεια καί προ­στα­σί­α ­του. Να­οί ἀ­μέ­τρη­τοι ἔ­χουν κτι­σθεῖ πρός τι­μήν του. Πλή­θη Χρι­στια­νῶν σπεύ­δουν νά τόν τι­μή­σουν κα­τά τήν ἐ­τή­σιο μνή­μη του. Ρί­γη συγ­κι­νή­σε­ως σκορ­πᾶ ἡ εἰ­κό­να του στίς λι­τα­νεῖες…
Ἡ μι­κρή σέ ἔ­κτα­ση ἀλ­λά με­γά­λη καί πλού­σια σέ ἀ­πο­στο­λή πα­τρί­δα μας, ἡ Ἑλ­λά­δα, ἔ­χει τήν ἰ­δι­αί­τε­ρη τι­μή καί εὐ­λο­γί­α νά ὀ­νο­μά­ζε­ται χώ­ρα ἀ­πο­στο­λι­κή. Πολ­λές πό­λεις της δέ­χθη­καν τήν ἐ­πί­σκε­ψη τῶν Ἀ­πο­στό­λων καί ἄκου­σαν τό ἀ­να­και­νι­στι­κό κή­ρυγ­μά τους, ὅ­πως τοῦ ἀ­πο­στό­λου τῶν ἐ­θνῶν Παύ­λου τοῦ ὁ­ποί­ου στή συ­νέ­χεια δέ­χθη­καν καί…
Σελίδα 1 από 6

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών