Απόψεις και κρίσεις

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ τὴν ὕ­πουλη ἀποκοιμιστικὴ τακτικὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὴν ὁποία ἐξουδετέρωσε τὴν ὅποια ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησιαστι­κῆς Διοικήσεως, φαίνεται νὰ παραδίδεται στὰ νύχια τῆς Πανθρησκείας καὶ νὰ ὁδηγεῖται σὲ θάνατο. Καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος ἀπὸ μηδενικὴ βάση μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας τί ἦταν; Τίποτε!…
Μὲ αἰσθήματα ἰδιαίτερης χαρᾶς καὶ ἀνακουφίσεως δεχθήκαμε πρὸ καιροῦ τὴν ἡρωικὴ ἀπόφαση τῶν ἀναισθησιολόγων ἰατρῶν τῆς Σάμου νὰ μὴ χορηγοῦν ἀναισθησία σὲ περιπτώσεις "διακοπῆς κυήσεως", δηλαδὴ ἀμβλώσεων. Τὴν ἀπόφασή τους αὐτὴ στηρίζουν στὸ ἄρθρο 31 τοῦ Νόμου 3418/2005 (Κώδικας Ἰατρικῆς Δεοντολογίας), τὸ ὁποῖο παρέχει τὸ δικαίωμα στὸ γιατρὸ νὰ ἐπικαλεσθεῖ…
Ἑβδομήντα ἑπτὰ χρόνια πρίν, τὸ Ἔθνος – ἡγεσία καὶ λαός – πέταξε σὰν ἀετὸς στὶς κορφὲς τῆς Πίνδου καὶ ἀνέμισε δυνατὰ μπροστὰ στὰ μάτια ὅλου τοῦ κόσμου τὴ σημαία τῆς ἐλευθερίας. Σήμερα ἔχει ὑποκύψει. Καὶ δὲν ἐννοοῦμε τόσο τὴν ὑποταγὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Τετραρχία, ὅσο τὴ σκλαβιὰ τοῦ πνεύματος, τὸν ἐξανδραποδισμὸ…
Τὴν Τετάρτη 7 Ἰουνίου 2017 στὸ μεγάλο ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν πραγματοποιήθηκε ἐνημερωτικὴ ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μὲ θέμα: "Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καὶ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Συμβολὴ σὲ ἕναν ἀνοικτὸ διάλογο".Τὴ βαρυσήμαντη ἐκδήλωση (διαρκείας δυόμισι ὡρῶν) παρακολούθησαν πολλὲς ἑκατοντάδες ἐκλεκτῶν ἀκροατῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων μία εἰκοσάδα ἐπισκόπων, δύο…
Ἀπὸ ἐπίσημη «ἔκθεση τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὴν παγκόσμια κατάσταση τῶν ναρκωτικῶν» ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν «Καθημερινὴ» πληροφορούμαστε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Παγκοσμίως ὑπάρχουν 29 ἑκατομμύρια χρῆστες ναρκωτικῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 17 ἑκατομμύρια εἶναι ἐξαρτημένα ἀπὸ ὀπιοειδή, δηλαδὴ οὐσίες ὅπως ἡ ἡρωΐνη, τὸ ὄπιο καὶ ἡ μορφίνη. Ἡ Ἀσία…
Εἶναι 92 χρονῶν. Ὁ γνωστὸς σὲ ὅλους μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Μὲ παγ­κόσμια ἀναγνώριση γιὰ τὸ μουσικό του ἔργο. Μιὰ ὁλόκληρη ἱστορία γιὰ τὸν τόπο, ἀνεξαρτήτως τοῦ πολιτικοῦ χώρου στὸν ὁποῖο ἀνῆκε. Μὲ τὴ συνέντευξή του στὴν ἐφημερίδα «Realnews» τῆς 14ης Μαΐου διδάσκει ἱστορία. Δηλαδὴ ἐπαναφέρει στὴ σωστή της θέση τὴ…
Σειρὰ ἔχει τώρα, μετὰ τὸ μάθημα τῶν Θρη­σκευτικῶν, τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας. Πρόσ­φατα ἡ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὸν καθηγητὴ Π. Βόγλη, στὴν ὁποία ἀνετέθη ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) ἡ ἐκπόνηση νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας, κατέθεσε τὸ Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα αὐτό, τὸ…
Ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες καὶ πλέον ὅσοι πίστευαν στὸν Χριστὸ καὶ ὁμολογοῦσαν τὴν πίστη τους ἀτρόμητοι, πλήρωναν τὴν ὁμολογία τους αὐ­τὴ μὲ τὴ ζωή τους. Ἑκατομμύρια οἱ γενναῖοι Μάρτυρες τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων. Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὅμως ἀνέδειξε τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο ἄρχοντα στὴ Δύση καὶ μαζὶ μὲ τὸν Λικίνιο στὴν…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών