Πνευματική ζωή

    Χρόνια ἀποστασίας! Ἁμαρτίας καὶ διαφθορᾶς μεγάλης!    Χρόνια κατὰ τὰ ὁποῖα ὁ διάβολος καταφέρνει νὰ παραπλανᾶ καὶ νὰ ὑ­­­ποτάσσει τοὺς ἀνθρώπους στὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς κακίας.    Ἐκεῖνα τὰ χρόνια τῆς μεγάλης ἐκτρο­πῆς, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἐπαίρονταν γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά τους στὴ γεωργία, τὴν κτη­νοτροφία καὶ…
    Οἱ νεότεροι δὲν ἔχουμε συνηθίσει νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε ὡς λέξη. Ἀλλὰ στὰ πνευματικὰ βιβλία τὴ συναντοῦμε συχνά. «Οἴηση» εἶναι τὸ ὑ­­περήφανο φρόνημα, ἡ ἔπαρση, ἡ ἀλαζονεία. Εἶναι ἡ ψεύτικη ἰδέα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας ὅτι εἴμαστε μεγάλοι καὶ τρανοί. «Τὸ νὰ νομίζωμεν ὅτι εἴμεθα κάποιον τί·…
    Τὸ περιστατικὸ εἶναι λίγο - πολὺ γνω­­­στό. Ὁ Μωυσῆς ζεῖ στὸ παλάτι τοῦ Φαραὼ ὡς πρίγκιπας. Δὲν λησμονεῖ ὅμως ὅτι κατάγεται ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες, τὸν ἐκλεκτὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, στοὺς προπάτορες τοῦ ὁποίου, τοὺς δικαίους, ἔχει δώσει ὁ Θεὸς σπουδαῖες ­ἐπαγγελίες γιὰ τὸ μέλλον τοῦ λαοῦ τους. Τώρα…
    Δηλαδὴ ἔχε θάρρος, μὴν ἀπογοητεύεσαι. Τὸ πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ ­παρότρυνση καὶ ἡ ἐνίσχυση αὐτή, εἰδικὰ στὶς ἡμέρες μας, εἶναι, νομίζου­με, περιττὸ νὰ τὸ ­ἀναλύσουμε. Ὅλοι μας ­ἔχουμε ἀνάγκη αὐ­­τῆς τῆς προτροπῆς, εἴ­­τε διότι ­βρισκόμαστε στὴ δίνη τῆς οἰκονομικῆς ­κρίσεως ποὺ μα­στίζει ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν Πατρίδα μας καὶ ­πολλοὶ…
    Πολλοὶ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰ σφάλματά τους, ἐπαναλαμβάνουν τὴ δικαιολογία τῆς Εὔας ποὺ εἶπε στὸ Θεὸ μετὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα: «Ὁ ὄφις ἠπάτησέ με» (Γεν. γ΄ 13)· μὲ ἐξαπάτησε τὸ φίδι (ὁ διάβολος). Δηλαδή, θεωροῦν ὡς αἴτιο τῆς πτώσεώς τους τὸν διάβολο.    Κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι…
    Στὴν παραβολή Του ὁ Κύριος Ἰησοῦς τὴ σχετικὴ μὲ τὸν ­ἄδικο κρι­τὴ καὶ τὴ χήρα (βλ. Λουκ. ιη΄ 1-8) ἀφήνει νὰ διαφανεῖ μιὰ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὸ πῶς ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς στὶς περιπτώσεις τῶν δικῶν Του ἀνθρώπων, τῶν ἀ­­­φο­σιωμένων Του πιστῶν, οἱ ὁποῖοι θλί­­βονται καὶ παρακαλοῦν συνεχῶς καὶ…
    Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή του προτρέπει τὸν μαθητή του Τιμόθεο νὰ ἀγωνίζεται τὸν καλὸ ἀγώνα τῆς πίστεως. «Ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (ς΄ 12). Τὸ ὡραιότατο αὐτὸ σύνθημα τὸ ἀπευθύνει καὶ στὸν καθένα μας.    Ἀλλὰ σὲ ποιὸν ἀγώνα ἀναφέρεται ὁ θεῖος Ἀπόστολος;…
    Μόνος ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Μάρκος μᾶς παραδίδει τὴν παραβο­λὴ τῆς αὐτόματης αὐξήσεως τοῦ σπόρου, ἡ ὁποία ἔχει ὁμοιότητες μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ σπορέως, ὅμως τὸ κεν­τρικό της νόημα εἶναι ἀρκετὰ ­διαφορετικό.    Εἶπε κάποτε ὁ Κύριος: «Ἔτσι ­μοιάζει ἡ διάδοση καὶ ἡ πρόοδος τοῦ Εὐαγγε­λίου τῆς Βασιλείας τοῦ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών