Πνευματική ζωή

    Δηλαδὴ ἔχε θάρρος, μὴν ἀπογοητεύεσαι. Τὸ πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ ­παρότρυνση καὶ ἡ ἐνίσχυση αὐτή, εἰδικὰ στὶς ἡμέρες μας, εἶναι, νομίζου­με, περιττὸ νὰ τὸ ­ἀναλύσουμε. Ὅλοι μας ­ἔχουμε ἀνάγκη αὐ­­τῆς τῆς προτροπῆς, εἴ­­τε διότι ­βρισκόμαστε στὴ δίνη τῆς οἰκονομικῆς ­κρίσεως ποὺ μα­στίζει ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν Πατρίδα μας καὶ ­πολλοὶ…
    Πολλοὶ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰ σφάλματά τους, ἐπαναλαμβάνουν τὴ δικαιολογία τῆς Εὔας ποὺ εἶπε στὸ Θεὸ μετὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα: «Ὁ ὄφις ἠπάτησέ με» (Γεν. γ΄ 13)· μὲ ἐξαπάτησε τὸ φίδι (ὁ διάβολος). Δηλαδή, θεωροῦν ὡς αἴτιο τῆς πτώσεώς τους τὸν διάβολο.    Κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι…
    Στὴν παραβολή Του ὁ Κύριος Ἰησοῦς τὴ σχετικὴ μὲ τὸν ­ἄδικο κρι­τὴ καὶ τὴ χήρα (βλ. Λουκ. ιη΄ 1-8) ἀφήνει νὰ διαφανεῖ μιὰ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὸ πῶς ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς στὶς περιπτώσεις τῶν δικῶν Του ἀνθρώπων, τῶν ἀ­­­φο­σιωμένων Του πιστῶν, οἱ ὁποῖοι θλί­­βονται καὶ παρακαλοῦν συνεχῶς καὶ…
    Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή του προτρέπει τὸν μαθητή του Τιμόθεο νὰ ἀγωνίζεται τὸν καλὸ ἀγώνα τῆς πίστεως. «Ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως» (ς΄ 12). Τὸ ὡραιότατο αὐτὸ σύνθημα τὸ ἀπευθύνει καὶ στὸν καθένα μας.    Ἀλλὰ σὲ ποιὸν ἀγώνα ἀναφέρεται ὁ θεῖος Ἀπόστολος;…
    Μόνος ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Μάρκος μᾶς παραδίδει τὴν παραβο­λὴ τῆς αὐτόματης αὐξήσεως τοῦ σπόρου, ἡ ὁποία ἔχει ὁμοιότητες μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ σπορέως, ὅμως τὸ κεν­τρικό της νόημα εἶναι ἀρκετὰ ­διαφορετικό.    Εἶπε κάποτε ὁ Κύριος: «Ἔτσι ­μοιάζει ἡ διάδοση καὶ ἡ πρόοδος τοῦ Εὐαγγε­λίου τῆς Βασιλείας τοῦ…
    Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Ὁ μικρὸς καὶ ἀδύναμος ἄνθρωπος τί εἶναι μέσα στὸν ἀπέραντο κόσμο ποὺ τὸν περιβάλλει; «Κάλαμος ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενος. Κάλαμος, ὁ ἀσθενέστερος τῶν καλάμων», εἶπε κάποιος σοφός. Ἕνα μικρόβιο εἶναι ἱκανὸ νὰ τὸν καθηλώσει στὸ κρεβάτι. Μιὰ ἀσθένεια μπορεῖ νὰ τὸν ἀχρηστεύσει· μιὰ ἀποτυχία νὰ…
    Τὰ τελευταῖα λόγια πρὸς τὸν ἀγαπημένο μαθητή, τὶς τελευταῖες ὑποθῆκες στὸν «ἰσόψυχο» καὶ πι­στὸ ἀκόλουθό του, καταγράφει ὁ φλο­­γερὸς ἀπόστολος Παῦλος στὴ δευτέρα πρὸς Τιμόθεον Ἐπιστολή του.     Εἶναι τὸ «κύκνειο ἄσμα» τοῦ ὑψιπέτη Ἀποστόλου, γεμάτο παροτρύνσεις ἀγάπης καὶ στοργικὲς συμβουλές. Δὲν παραλείπει ὅμως στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ…
    Μπροστὰ σ’ ἕνα μεγαλειῶδες ὅ­­­σο καὶ συγκινητικὸ θέαμα βρέθη­καν γιὰ ἀκόμη μία φορὰ οἱ ἅ­­­γι­­­­οι Ἀπόστολοι, Μαθητὲς τοῦ Σωτῆρος. Τὸ ἀ­­­ναφέρει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, αὐ­τό­­πτης μάρτυς προφανῶς καὶ ὁ ­ἴδιος. Ὁ Κύριος, λέγει, πορευόταν, καὶ ὄχλοι πολλοὶ Τὸν ἀκολουθοῦσαν ἀναμένοντας τή θεία Του ἐνέργεια καὶ παρέμβαση στὰ ποικίλα…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών