Πνευματική ζωή

    Ὁ ἀγώνας τοῦ πιστοῦ εἶναι νὰ νεκρώνει τὰ πάθη του καὶ νὰ ἀσκεῖ τὶς ἀρετές, ὅπως πολὺ ὡραῖα τὸ συνοψίζει ὁ θεόπνευστος Ψαλμωδός: «Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν» (Ψαλ. λγ´ [33] 15). Καὶ δοκιμάζει μεγάλη χαρὰ ὁ ἀγωνιζόμενος πιστός, καὶ ὅλοι μας δο­κιμάζουμε μεγάλη χαρὰ, ὅταν βλέπουμε…
    Συχνὰ καλούμαστε νὰ πάρουμε μιὰ ἀ­πόφαση στὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς μας.    Ἀπόφαση ἀπαραίτητη, ὥριμη, ὑπεύ­­θυ­νη. Καθημερινὰ ἀναφύονται ζητήματα, παρουσιάζονται διλήμματα, καὶ καλούμαστε νὰ ἀποφασίσουμε. Θέματα ποι­κίλα μέσα στὴν οἰκογένεια, στὴ συζυγία, στὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν, στὴν ἀνατροφή, στὴ σχέση μὲ τὰ συγγενικά μας πρόσωπα. Μέσα στὴν ἐργασία,…
    Πέρα ἀπὸ τὸν γιορτινὸ διάκοσμο, κάτω ἀπὸ τὴν ἐπετειακὴ εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα, ὑπάρχει ζοφερὴ ἡ σημερινὴ πραγματικότητα. Μιὰ πρα­γματικότητα ποὺ σὲ πάρα πολλὰ σπίτια καὶ σὲ μεγάλο ἀριθμὸ συνανθρώπων μας δὲν διασκεδάζεται μὲ τὴ γιορτινὴ αἴσθηση τῆς ἐναλλαγῆς τοῦ ἔτους, οὔτε ἐξωραΐζεται μὲ ἀνέλπιδες εὐχὲς καὶ ἑορταστικὰ μηνύματα.   …
    Τί εἶναι ἡ αἰώνια ζωή; Μὰ ὅ,τι ὑψηλότερο, ὅ,τι ἁγιότερο, ὅ,τι ὡραιότερο καὶ μεγαλειωδέστερο μπορεῖ νὰ πο­θήσει καὶ νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος! Εἶναι ἡ κατεξοχὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. «Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον», σημειώνει ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (β´ 25). Εἶναι…
    Ἡ ζωή μας εἶναι ἀγώνας· ἀγώνας γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε· ἀγώνας καὶ γιὰ νὰ σώσουμε τὴν ψυχή μας, ποὺ εἶναι ὁ πιὸ σπουδαῖος στόχος τῆς ζωῆς μας. Σ᾿ αὐτὸν τὸν πνευματικὸ ἀγώνα ἄλλοτε νικᾶμε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄλλοτε πέφτουμε, τραυματιζόμαστε. Συμβαίνει μάλιστα κάποιες φορὲς νὰ τραυματιζόμαστε…
    Ὑπέροχα καὶ δυνατὰ μηνύματα γιὰ τὴ ζωή μας προβάλλουν οἱ Ψαλμοί. Στὸν 1ο στίχο τοῦ 126ου Ψαλμοῦ, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς Ψαλμοὺς τῶν Ἀναβαθμῶν, ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς ἀναφέρει: «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων». Ἐὰν…
    Τὸν ἔψαχνε καιρὸ τώρα. Ρωτοῦσε ἔντονα ὅποιον νόμιζε ὅτι μπορεῖ νὰ ξέρει κάτι γι’ Αὐτόν. Καὶ Τὸν βρῆκε! Εἶναι προσκεκλημένος στὸ σπίτι τοῦ Σίμωνα τοῦ Φαρισαίου, τῆς εἶπαν. Τοῦ κά­­νει τὸ τραπέζι. Δὲν χρειαζόταν τίποτε ἄλλο...    Κανεὶς δὲν κατάλαβε πῶς μπῆκε μέσα στὸ σπίτι. Δὲν ζήτησε κανενὸς…
    Ὁ δρόμος τῆς παρούσης ζωῆς ποὺ καλούμαστε νὰ βαδίσουμε, εἶναι καὶ ἀνηφορικὸς καὶ δύσβατος καὶ ἐπικίνδυνος. Ὁ σοφὸς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παρατηρεῖ: «Ἐπίγνωθι ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων διαβαίνεις, καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεων περιπατεῖς» (Σ. Σειρ. θ΄ 13)· γνώριζε καλὰ ὅτι περνᾶς μέσα ἀπὸ παγίδες καὶ περπατᾶς πάνω σὲ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών