Πνευματική ζωή

   Ὅταν τελείωσε τὸ ἔργο τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ὁ παντοδύναμος, πάνσοφος καὶ πανάγαθος Δημιουργός, «εἶδε τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν» (Γεν. α΄ 31).      Ὅλα ἦταν ὄμορφα, χρήσιμα, καλὰ καὶ συναποτελοῦσαν ἕνα ἁρμονικό, ὑπέροχο καὶ θαυμαστὸ σύνολο.   Μέσα ὅμως στὴ θαυμαστὴ δημιουργία τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει…
   Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο ἱερὰ Ἀναγνώσματα ποὺ ἀναγινώσκονται στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Παροιμιῶν. Μία ἀπὸ τὶς σοφὲς Παροιμίες τῆς λειτουργικῆς αὐτῆς περιόδου μᾶς προτρέπει νὰ περιορίσουμε τὴν πολυλογία μας. Διότι ἀπὸ τὴν πολυλογία εἶναι ἀδύνατο νὰ ξεφύγουμε τὴν ἁμαρτία…
   Ὁ πάγκαλος Ἰωσὴφ ὡς τύπος Χριστοῦ εἶναι ἐξαίρετο παράδειγμα ἀν­εξ­ικα­κίας καὶ συγχωρήσεως. Οἱ ἀδελφοί του τὸν πούλησαν στοὺς Ἰσμαηλίτες ἐμ­πόρους γιὰ εἴκοσι χρυσὰ νο­μίσματα, κι αὐ­τοὶ τὸν μεταπούλησαν στὴν Αἴγυπτο ὡς δοῦλο στὸν ἀρχιμάγειρα τοῦ Φαραὼ Πετεφρῆ. Ἐκεῖ ὁ Ἰωσὴφ ἀντιμετώπισε μεγάλο πειρασμὸ ἀπὸ τὴ σύζυγο τοῦ Πετεφρῆ, ἐξαιτίας…
    Δυστυχῶς συχνὰ πολλοὶ ἄν­θρωποι θεωροῦν τὴν ἁμαρτία ὡς κάτι ποὺ ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴ σχέση τοῦ κάθε ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό. Καὶ ὅσο πιὸ χαλαρὴ σχέση ἔχουν μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, τόσο ξεγελοῦν τὶς συνειδήσεις τους ὅτι τάχα ἡ ἁμαρτία εἶναι κάτι ἀδιάφορο γι᾿ αὐτούς,…
   Φαίνεται κάποτε ὁ ἄνθρωπος δυνατός. Ἐπιχειρεῖ ἐγ­χειρήματα μεγάλα καὶ πετυχαίνει. Σχεδιάζει ἔργα θαυμαστὰ καὶ τὰ πραγματοποιεῖ. Προσπαθεῖ νὰ δαμάζει τὶς δυνάμεις τῆς φύσεως, νὰ ἀλλάζει τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς, νὰ ἐπινοεῖ νέους τρόπους ἐκμεταλλεύσεως τοῦ πλούτου τῆς γῆς, καὶ τὸ κατορθώνει. Δυνατὸς ὁ ἄνθρωπος!    Πολὺ συχνὰ ὅμως ἀποδεικνύεται…
    Ἀποτελεῖ φυσιολογικὴ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὕπνος. Καὶ μάλιστα ἰδιαίτερα ἀπαραίτητη. Αἰσθανόμαστε δὲ τὴ χρησιμότητά του, ὅταν ἐνδεχομένως γιὰ διάφορους λόγους καὶ πρὸς καιρὸν μᾶς λείψει... Πόσοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν ποὺ πολλὲς φορὲς δυσκολεύονται νὰ κοιμηθοῦν ἢ καὶ ἄλλοι ποὺ λόγῳ φόρτου ἐργασίας ἢ ἐξαιτίας κάποιας ἀσθένειας δὲν μποροῦν…
  «Μὴ ἔστω μάχη…». Ἂς μὴ μαλώνουμε ἐμεῖς καὶ οἱ βοσκοί μας· «ὅτι ἄνθρωποι ἀδελφοί ἐσμεν ἡμεῖς»· ἐφόσον εἴμαστε καὶ συγγενεῖς. Ὅλη ἡ χώρα δὲν εἶναι μπροστά σου; Διάλεξε ποῦ θέλεις νὰ βόσκουν τὰ κοπάδια σου. Ἂν ἐσὺ πᾶς ἀριστερά, ἐγὼ θὰ πάω δεξιά· ἂν πᾶς δεξιά, ἐγὼ ἀριστερά.   Μὲ…
    Ποῦ εἶχες τὰ μάτια σου;    Συχνὰ ἀκοῦμε τὴ φράση μὲ τόνο ἐπιτιμητικό, διάθεση ἐπιπλήξεως, μάλιστα ἀπὸ γονεῖς πρὸς ἄτακτα παιδιά τους. Πόσες φορὲς καθημερινὰ δὲν ἐπαναλαμβάνεται ἡ σκηνή, παιδὶ μικρό, ποὺ εἶχε πρωτύτερα ξεφύγει ἀπὸ τὴ στενὴ ἐπιτήρηση τῆς μητέρας του, νὰ ἐπιστρέφει σὲ λίγο κοντά της…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών