Πνευματική ζωή

   Φαίνεται κάποτε ὁ ἄνθρωπος δυνατός. Ἐπιχειρεῖ ἐγ­χειρήματα μεγάλα καὶ πετυχαίνει. Σχεδιάζει ἔργα θαυμαστὰ καὶ τὰ πραγματοποιεῖ. Προσπαθεῖ νὰ δαμάζει τὶς δυνάμεις τῆς φύσεως, νὰ ἀλλάζει τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς, νὰ ἐπινοεῖ νέους τρόπους ἐκμεταλλεύσεως τοῦ πλούτου τῆς γῆς, καὶ τὸ κατορθώνει. Δυνατὸς ὁ ἄνθρωπος!    Πολὺ συχνὰ ὅμως ἀποδεικνύεται…
    Ἀποτελεῖ φυσιολογικὴ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὕπνος. Καὶ μάλιστα ἰδιαίτερα ἀπαραίτητη. Αἰσθανόμαστε δὲ τὴ χρησιμότητά του, ὅταν ἐνδεχομένως γιὰ διάφορους λόγους καὶ πρὸς καιρὸν μᾶς λείψει... Πόσοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν ποὺ πολλὲς φορὲς δυσκολεύονται νὰ κοιμηθοῦν ἢ καὶ ἄλλοι ποὺ λόγῳ φόρτου ἐργασίας ἢ ἐξαιτίας κάποιας ἀσθένειας δὲν μποροῦν…
  «Μὴ ἔστω μάχη…». Ἂς μὴ μαλώνουμε ἐμεῖς καὶ οἱ βοσκοί μας· «ὅτι ἄνθρωποι ἀδελφοί ἐσμεν ἡμεῖς»· ἐφόσον εἴμαστε καὶ συγγενεῖς. Ὅλη ἡ χώρα δὲν εἶναι μπροστά σου; Διάλεξε ποῦ θέλεις νὰ βόσκουν τὰ κοπάδια σου. Ἂν ἐσὺ πᾶς ἀριστερά, ἐγὼ θὰ πάω δεξιά· ἂν πᾶς δεξιά, ἐγὼ ἀριστερά.   Μὲ…
    Ποῦ εἶχες τὰ μάτια σου;    Συχνὰ ἀκοῦμε τὴ φράση μὲ τόνο ἐπιτιμητικό, διάθεση ἐπιπλήξεως, μάλιστα ἀπὸ γονεῖς πρὸς ἄτακτα παιδιά τους. Πόσες φορὲς καθημερινὰ δὲν ἐπαναλαμβάνεται ἡ σκηνή, παιδὶ μικρό, ποὺ εἶχε πρωτύτερα ξεφύγει ἀπὸ τὴ στενὴ ἐπιτήρηση τῆς μητέρας του, νὰ ἐπιστρέφει σὲ λίγο κοντά της…
Ἡ ἄγνοιά μας καὶ ἡ παγγνωσία Του     Εἴπαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο πὼς ἡ πίστη στὴν παγγνωσία τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἰσδύει καὶ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας, μπορεῖ νὰ μᾶς συγκρατεῖ ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ ὀλισθήματα τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς. Ἡ σκέψη ὅτι ὁ Θεὸς ὅλα τὰ γνωρίζει, καὶ…
    Kαθὼς τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀμήχανοι βλέπουμε νὰ ἀλλάζουν οἱ οἰ­κονο­μικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆ­κες στὴν πατρίδα μας, εἶναι ὠφέλιμο νὰ στρα­­φοῦμε στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐ­πα­νειλημμένα μᾶς τονίζει τὴ μεγάλη ἀ­λή­θεια ὅτι τίποτε στὴ ζωή μας, δὲν εἶναι σταθερὸ καὶ μόνιμο. Καὶ τότε καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα κυλᾶ ἡ…
    Ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς βλέποντας ὅτι ἁ­μαρτάνει κάθε στιγμὴ καὶ ὥρα τῆς ζωῆς του καὶ παρατηρώντας τὶς προσ­βολὲς τῶν πονηρῶν λογισμῶν ποὺ διαδέχονται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ἀναφωνεῖ: «παραπτώματα τίς συνήσει; ἐκ τῶν κρυ­φίων μου καθάρισόν με» (Ψαλ. ιη΄ [18] 13). Πόσο ἐλλιπεῖς εἴμαστε στὴν τή­­ρηση τοῦ νόμου σου,…
    Ὅ,τι καὶ νὰ σοῦ πεῖ ὁ ἀδελφός σου, ὅσο καὶ νὰ σὲ προσβάλει· ὅ,τι κακὸ καὶ νὰ σοῦ κάνει, ἂν θυμώσεις ἐν­αν­τίον του, ὁ θυμός σου θὰ εἶναι ἀδικαιολόγητος, μᾶς συμβουλεύει ὁ Μέγας Βασίλειος στὴ θαυμάσια ὁμιλία του Κατὰ ὀργιζομένων. Καὶ ἐξηγεῖ: Πῶς δὲν εἶναι ἀδικαιολόγητος, τὴ στιγμὴ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών