Πνευματική ζωή

   Ἦταν ἀρκετὰ τολμηρὸ αὐτὸ ποὺ ἔκανε. Ἦταν βῆμα ποὺ περισσότερο τὸ ὅριζε ὁ χτύπος τῆς καρδιᾶς κι ὄχι ἡ σκέψη ποὺ βασίζεται στὴ λογική. Δέχθηκε τὴν κλήση καὶ ἀφέθηκε σ’ αὐτήν, ἐγκα­ταλείποντας τὴν ἡσυχία καὶ τὴν ἀσφάλεια τοῦ σπιτιοῦ του. Ἀφέθηκε σ’ ἕνα ἀβέβαιο μέλλον. Ἁλιεύθηκε ἀπὸ ἕναν Ἀπόστολο…
   Ἡ προσευχή μου σὰν ἱερὸ καὶ εὐωδιαστὸ θυμίαμα ἂς ἀνεβεῖ κατʼ εὐ­θεῖαν ἐνώπιόν Σου. Λόγια τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ ποὺ ἀκοῦμε κάθε φορὰ στὴν ἀρχὴ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅταν ψάλλουμε: «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου» (Ψαλ. ρμ΄ [140] 2).   Ὅπως τὸ θυμίαμα ἀνεβαίνει ψηλά, ἔτ­σι καὶ…
   Καθὼς πληθαίνουν οἱ θλίψεις στοὺς χαλεποὺς καιρούς μας καὶ πυκνώνουν τὰ σύννεφα στὸν ὁρίζοντα τῆς ζωῆς μας, εἶναι πολὺ ἐνισχυτικὸ νὰ προσευχόμαστε μὲ τὸν 39ο Ψαλμό: «Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου» (Ψαλ. λθ΄ [39] 2).    Ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός, ὁ ἔνδοξος προφήτης…
   Ἔφυγαν ἀπὸ τὴ ζωὴ οἱ δικοί μας ἄνθρωποι. Τερμάτισαν τὴν ἐπίγεια πορεία τους. Τοὺς συνοδεύσαμε στὴν τελευταία ἐπὶ γῆς κατοικία τους. Ἄλ­λοι σὲ ὥριμη ἡλικία, ἄλλοι νεότεροι, ἄλ­λοι μὲ αἰφνίδιο θάνατο καὶ ἄλλοι μετὰ ἀ­πὸ χρόνια δοκιμασία, ὅπως ἔκρινε ὁ Θε­ὸς γιὰ τὸν καθένα. Ἀναμένουν τώρα τὴ Δευτέρα Παρουσία…
   Τὸ μεταναστευτικό, τὸ προσφυγικό, τὸ ἀσφαλιστικό, τὸ φορολογικό, οἱ διαρκῶς μειούμενες οἰκονομικὲς ἀντοχές μας, ἡ ἐπαπειλούμενη γενικὴ πτώ­χευση, ἡ ἀπογοήτευση τῶν νέων καὶ ἡ φυγή τους στὸ ἐξωτερικό, ἡ ἐξαθλίωση στὰ Νοσοκομεῖα μας, οἱ ἐπιπόλαιοι πειραματισμοὶ στὸν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας, τὰ ἐπικίνδυνα παιγνίδια πολέμου στὸ Αἰγαῖο, ἡ πολιτικὴ…
   Ποιὲς πλάνες; Δὲν εἴμαστε πλανεμένοι. Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἔχουμε τὴν ἀλήθεια. Μᾶς ἐλέησε ὁ Θεὸς καὶ μᾶς χάρισε τὸ ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Τὸ πιστεύουμε καὶ τὸ ζοῦμε ὅτι βρισκόμαστε στὴν ἀλήθεια.   Καὶ ὅμως, τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐπανειλημμένως μέσα στὴν Ἁγία Γραφὴ ἀπευθύνεται ὄχι σὲ αἱρετικοὺς ἀλλὰ…
   Γνωστὴ ἡ ἱστορία ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Αὐτὴ μὲ τὰ δύο ἀδέλφια: τὸν Κάϊν καὶ τὸν Ἄβελ. Τὰ πρῶτα ἀδέλφια ἐπάνω στὴ γῆ· ὅταν ὅλος ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς ἦταν τέσσερα ἄτομα: ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα, καὶ τὰ παιδιά τους Κάιν καὶ Ἄβελ.   Καὶ λοιπόν, περιγράφει τὸ πρῶτο…
   Μιὰ πορεία εἶναι ἡ πνευματικὴ ζωή. Πορεία ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό. Ἡ πορεία αὐτὴ ὅμως δὲν εἶναι εὔκολη. Κρύβει δυσκολίες, παγίδες, πειρασμούς. Γιὰ νὰ τὴ διαβεῖ κάποιος χρειάζεται ἄσκηση, ἀγώνα καὶ βοήθεια ἀπὸ ἔμπειρο πνευματικὸ ὁδηγό.   Ὅταν ἀποφασίζει κάποιος ν’ ἀνεβεῖ ἕνα βουνὸ καὶ νὰ φθάσει ψηλὰ στὴν…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών