Πνευματική ζωή

Στὶς δύσκολες ὧρες ὁ ἄνθρωπος ζητᾶ συμπαράσταση. Ἔχει ἀνάγ­κη ἀπὸ κάποιον νὰ σταθεῖ κοντά του. Νὰ δείξει λίγο ἐνδιαφέρον. Καὶ τίποτε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ τοῦ προσφέρει, ἀρκεῖ νὰ τοῦ ρίξει ἕνα βλέμμα συμπάθειας. Ἕνα βλέμμα γεμάτο ἀγάπη καὶ στοργή. Αὐτὸ τὸ βλέμμα ἀποζητᾶ καὶ ὁ βασανισμένος βασιλιὰς καὶ προφήτης…
Προσευχόμαστε συχνὰ μέσα στὴν κατανυκτικὴ περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μὲ τὴ σύντομη, ἀλλὰ τόσο περιεκτικὴ προσευχὴ τοῦ ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου: «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς». Παρακαλεῖ ὁ Ὅσιος τὸν ἅγιο Θεὸ νὰ μὴν τοῦ δώσει πνεῦμα καὶ φρόνημα αὐτῶν…
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στὸ μαθητή του Τιμόθεο ὅτι «ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί»· στοὺς ἔσχατους καιροὺς θὰ ἔρθουν περιστάσεις δύσκολες καὶ ἐπικίνδυνες. Διότι οἱ ἄνθρωποι θὰ διαφθαροῦν πολύ. Καὶ ἀναφέρει διάφορες ἀπὸ τὶς κακίες τους. Μεταξὺ δὲ αὐτῶν λέει ὅτι θὰ εἶναι καὶ «προπετεῖς», αὐθάδεις δηλαδή, φουσκωμένοι ἀπὸ…
Μᾶς βλέπουν οἱ ἄνθρωποι, μᾶς παρακολουθοῦν στὴ ζωή μας. Οἱ φίλοι, οἱ συγγενεῖς, οἱ συνάδελφοι. Τοὺς βλέπουμε καὶ μεῖς, τοὺς παρατηροῦμε. Ἡ σχέση μας, ἡ συνεργασία μας, ἡ κοινὴ ζωὴ στὴν οἰκογένεια, ἡ κοινὴ προσπάθεια στὴν ἐργασία καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ, μᾶς φέρνουν σὲ μιὰ κοινωνία, ἡ ὁποία μᾶς δίνει τὴ…
Πάντοτε μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὁ λόγος τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος: «Καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν» (Ἐκκλ. γ΄ 7). Αὐτὴ τὴ φορὰ ὅμως ἔμελλε νὰ τὸ διαπιστώσω στὴν πράξη.Ὁ Γιῶργος εἶναι γνωστός μου, φίλος μου ἀπὸ χρόνια. Τὰ λέμε συχνά, κουβεν­τιάζουμε γιὰ ποικίλα θέματα. Κάποιο ἀπόγευμα τὶς προάλλες τηλεφωνοῦσε σὲ…
«Ὥρα ἐνάτη». Τρεῖς περίπου τὸ ἀπόγευμα. Καὶ οἱ Ἀπόστολοι, Πέτρος καὶ Ἰωάννης, ἀνέβαιναν στὸ Ναὸ τοῦ Σολομῶντος νὰ προσ­ευχηθοῦν. Στὴν εἴσ­οδο συνάντησαν κάποιον ἄνθρωπο ποὺ ἦταν χωλὸς ἀπὸ τὴ γέννησή του, ὁ ὁποῖος καθόταν στὴν πύλη τοῦ Ἱεροῦ καὶ ζητοῦσε ἐλεημοσύνη. Μόλις ἀντίκρισε τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς κοίταξε παρακαλώντας τους νὰ…
Τί εἶναι ἡ γαστριμαργία; Εἶναι ἡ ἀκόρεστη ἐπιθυμία ποὺ ἔχουμε γιὰ φαγητό. Μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀπὸ τὸ πρωὶ ποὺ θὰ ξυπνήσουμε μέχρι τὸ βράδυ ποὺ θὰ κοιμηθοῦμε, τὸ μυαλό μας τὸ ἔχουμε στὸ φαγητό. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος» λέει ὅτι εἶναι ἀξιοθαύμαστο, ἐὰν κάποιος κατόρθωσε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ…
Ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ ἕναν αἰώνα διάφορες ἀρχαιολογικὲς ἀποστολὲς ἔσκαψαν τὴν ἄμμο τῆς ἐρήμου, βρῆκαν χαλάσματα, ἔβγαλαν στὴν ἐπιφάνεια τὴ λαμπρὴ πύλη κι ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὰ πανύψηλα τείχη τῆς Βαβυλώνας, πῆραν στὴ χώρα τους κάποια ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ εὑρήματα καὶ ἔφυγαν. Ἡ τελευταία Γερμανικὴ ἀποστολὴ ὑπὸ τὸν Koldeway…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών