Πνευματική ζωή

    Ὁ δρόμος τῆς παρούσης ζωῆς ποὺ καλούμαστε νὰ βαδίσουμε, εἶναι καὶ ἀνηφορικὸς καὶ δύσβατος καὶ ἐπικίνδυνος. Ὁ σοφὸς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παρατηρεῖ: «Ἐπίγνωθι ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων διαβαίνεις, καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεων περιπατεῖς» (Σ. Σειρ. θ΄ 13)· γνώριζε καλὰ ὅτι περνᾶς μέσα ἀπὸ παγίδες καὶ περπατᾶς πάνω σὲ…
   Μετὰ τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δούλου τοῦ ­ἑκατοντάρχου στὴν Καπερναούμ, ἔρχεται ὁ Χριστὸς στὸ σπίτι τοῦ Πέτρου. Ἡ πεθερά του ἦταν ἄρρωστη μὲ πολὺ πυρετό. Παρακαλοῦν οἱ ἄλλοι Μαθητὲς τὸν Κύριο νὰ τὴ θεραπεύσει. Καὶ Κεῖνος πηγαίνει. Ἂς ἦταν σπίτι ψαρᾶ, ἀσφαλῶς ἁπλὸ καὶ φτωχικό. Πηγαίνει πρόθυμα καὶ…
    Χρόνια ἀποστασίας! Ἁμαρτίας καὶ διαφθορᾶς μεγάλης!    Χρόνια κατὰ τὰ ὁποῖα ὁ διάβολος καταφέρνει νὰ παραπλανᾶ καὶ νὰ ὑ­­­ποτάσσει τοὺς ἀνθρώπους στὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς κακίας.    Ἐκεῖνα τὰ χρόνια τῆς μεγάλης ἐκτρο­πῆς, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἐπαίρονταν γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά τους στὴ γεωργία, τὴν κτη­νοτροφία καὶ…
    Οἱ νεότεροι δὲν ἔχουμε συνηθίσει νὰ τὴ χρησιμοποιοῦμε ὡς λέξη. Ἀλλὰ στὰ πνευματικὰ βιβλία τὴ συναντοῦμε συχνά. «Οἴηση» εἶναι τὸ ὑ­­περήφανο φρόνημα, ἡ ἔπαρση, ἡ ἀλαζονεία. Εἶναι ἡ ψεύτικη ἰδέα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας ὅτι εἴμαστε μεγάλοι καὶ τρανοί. «Τὸ νὰ νομίζωμεν ὅτι εἴμεθα κάποιον τί·…
    Τὸ περιστατικὸ εἶναι λίγο - πολὺ γνω­­­στό. Ὁ Μωυσῆς ζεῖ στὸ παλάτι τοῦ Φαραὼ ὡς πρίγκιπας. Δὲν λησμονεῖ ὅμως ὅτι κατάγεται ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλίτες, τὸν ἐκλεκτὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, στοὺς προπάτορες τοῦ ὁποίου, τοὺς δικαίους, ἔχει δώσει ὁ Θεὸς σπουδαῖες ­ἐπαγγελίες γιὰ τὸ μέλλον τοῦ λαοῦ τους. Τώρα…
    Δηλαδὴ ἔχε θάρρος, μὴν ἀπογοητεύεσαι. Τὸ πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ ­παρότρυνση καὶ ἡ ἐνίσχυση αὐτή, εἰδικὰ στὶς ἡμέρες μας, εἶναι, νομίζου­με, περιττὸ νὰ τὸ ­ἀναλύσουμε. Ὅλοι μας ­ἔχουμε ἀνάγκη αὐ­­τῆς τῆς προτροπῆς, εἴ­­τε διότι ­βρισκόμαστε στὴ δίνη τῆς οἰκονομικῆς ­κρίσεως ποὺ μα­στίζει ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν Πατρίδα μας καὶ ­πολλοὶ…
    Πολλοὶ ἄνθρωποι, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰ σφάλματά τους, ἐπαναλαμβάνουν τὴ δικαιολογία τῆς Εὔας ποὺ εἶπε στὸ Θεὸ μετὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα: «Ὁ ὄφις ἠπάτησέ με» (Γεν. γ΄ 13)· μὲ ἐξαπάτησε τὸ φίδι (ὁ διάβολος). Δηλαδή, θεωροῦν ὡς αἴτιο τῆς πτώσεώς τους τὸν διάβολο.    Κανεὶς δὲν ἀρνεῖται ὅτι…
    Στὴν παραβολή Του ὁ Κύριος Ἰησοῦς τὴ σχετικὴ μὲ τὸν ­ἄδικο κρι­τὴ καὶ τὴ χήρα (βλ. Λουκ. ιη΄ 1-8) ἀφήνει νὰ διαφανεῖ μιὰ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὸ πῶς ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς στὶς περιπτώσεις τῶν δικῶν Του ἀνθρώπων, τῶν ἀ­­­φο­σιωμένων Του πιστῶν, οἱ ὁποῖοι θλί­­βονται καὶ παρακαλοῦν συνεχῶς καὶ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών