Πνευματική ζωή

Στὸ 20ὸ κεφάλαιο τοῦ τρίτου Bιβλίου τῶν Βασιλειῶν, καταγράφεται ἀπὸ τὸν ἱερὸ συγγραφέα μιὰ διήγηση ἀπὸ τὰ χρόνια ποὺ βασιλιὰς τοῦ Ἰσραὴλ ἦταν ὁ ἀσεβὴς καὶ εἰδωλολάτρης Ἀχαάβ. Ἕνας βασιλιὰς ποὺ κατὰ τὰ 22 χρόνια τῆς βασιλείας του μόνο δεινὰ καὶ συμφορὲς ἐπισώρευσε στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Δίπλα του, σύζυγός…
Πόσα μπορεῖ νὰ δεῖ ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ βλέμμα του; Μέχρι ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσει; Τί νὰ ἀντιληφθεῖ; Ὁπωσδήποτε εἶναι πολλὰ ποὺ μποροῦμε νὰ δοῦμε καὶ νὰ θαυμάσουμε, εἶναι πολλὰ ποὺ μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε μὲ τὸ καταπληκτικὸ ὄργανο τῆς ὁράσεως. Ἀλλὰ δὲν τὰ βλέπουμε ὅλα. Σὲ μιὰ κετεύθυνση μόνο μποροῦμε…
Εἶναι γνωστὴ ἡ ἱστορία αὐτὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Δυὸ παιδιὰ δίδυμα εἶχε ὁ Ἰσαάκ: τὸν Ἡσαῦ καὶ τὸν Ἰακώβ. Πρωτότοκος ὁ Ἡσαῦ. Μὲ διπλὰ κληρονομικὰ δικαιώματα. Ἀρ­χη­γὸς τῆς πατριαρχικῆς οἰκογένειας θὰ γινόταν· γενάρχης τοῦ ἔθνους του. Μὲ προνόμια σπουδαῖα. Μὰ δὲν τὰ ἐκτίμησε αὐτὰ τὰ μεγάλα καὶ ἱερὰ προνόμια ποὺ…
Πόθος βαθὺς καὶ δίψα ἄσβεστη κάθε συνειδητοῦ Χριστιανοῦ εἶναι νὰ ζήσει τὴ χριστιανικὴ ζωὴ μὲ ἀκρίβεια, σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴ διδασκαλία τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Θέλει νὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων καὶ νὰ βαδίζει στὰ ἴχνη τους. Καθημερινά, γνωρίζoντας βαθύτερα…
Κόπος καὶ μόχθος ἡ ζωή. Προσπάθεια ἐπίπονη καὶ ἀγώνας μεγάλος γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ζήσουμε, νὰ πετύχουμε, νὰ εὐτυχήσουμε. Πῶς θὰ εὐτυχήσουμε ὅμως; Ποιὸς θεωρεῖται πετυχημένος στὴ ζωή; Ποιὸν ζηλεύουν οἱ ἄλλοι γιὰ τὴν πορεία του στὸν κόσμο αὐτὸ καὶ γιὰ ὅσα ἀπολαμβάνει; Πετυχημένος θεωρεῖται αὐτὸς ποὺ ἔ­χει: ὁ πλούσιος,…
Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πλασμένη νὰ ἀγαπάει. Γι᾿ αὐτὸ καὶ φέρεται μὲ πάθος πρὸς αὐτὰ ποὺ τὴν ἑλκύουν: πρόσωπα, πράγματα, τέχνες, ἐπιστῆμες. Ὅμως ἡ πρώτη ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργός του. Πρὸς Αὐτὸν πρωτίστως πρέπει νὰ στρέφεται ἡ ἀγάπη του, ἡ ἀγάπη ὅλων μας, τοῦ καθενός…
Σκανδαλιστικὴ ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ Παραβολὴ ποὺ ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ πανάγιο στόμα τοῦ Θεανθρώπου (Ματθ. κ΄ [20] 1-16): Βγῆκε ὁ οἰκοδεσπότης πρωί-πρωὶ γιὰ νὰ μισθώσει ἐργάτες γιὰ τὸ ἀμπέλι του. Ἔτσι συνήθιζαν νὰ κάνουν οἱ ἐργοδότες. Πήγαιναν τὸ πρωὶ σὲ κάποιον δημόσιο χῶρο τῆς πόλεως, ὅπου μαζεύονταν οἱ ἐνδιαφερόμενοι, μιὰ…
Ὁ κόσμος πλανᾶται. Πάντοτε. Ἀπὸ τὴν πρώτη του ἀρχὴ τὸ φίδι τὸν ἐκμαυλίζει. Κι ὁ ἄνθρωπος τὸ πιστεύει. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Πλανᾶται. Καὶ παίρνει τὸν «ἴσιο» δρόμο τοῦ κακοῦ. «Ἴσιο». Ἔτσι τὸ φίδι τοῦ τὸν παρασταίνει. Κι ἔτσι κι ὁ ἴδιος τὸν φαντάζεται. Κι ἔτσι τὸν βλέπει. «Ἴσιο». Φαρδύ,…
Σελίδα 1 από 17

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών