Πνευματική ζωή

«Ὥρα ἐνάτη». Τρεῖς περίπου τὸ ἀπόγευμα. Καὶ οἱ Ἀπόστολοι, Πέτρος καὶ Ἰωάννης, ἀνέβαιναν στὸ Ναὸ τοῦ Σολομῶντος νὰ προσ­ευχηθοῦν. Στὴν εἴσ­οδο συνάντησαν κάποιον ἄνθρωπο ποὺ ἦταν χωλὸς ἀπὸ τὴ γέννησή του, ὁ ὁποῖος καθόταν στὴν πύλη τοῦ Ἱεροῦ καὶ ζητοῦσε ἐλεημοσύνη. Μόλις ἀντίκρισε τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς κοίταξε παρακαλώντας τους νὰ…
Τί εἶναι ἡ γαστριμαργία; Εἶναι ἡ ἀκόρεστη ἐπιθυμία ποὺ ἔχουμε γιὰ φαγητό. Μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀπὸ τὸ πρωὶ ποὺ θὰ ξυπνήσουμε μέχρι τὸ βράδυ ποὺ θὰ κοιμηθοῦμε, τὸ μυαλό μας τὸ ἔχουμε στὸ φαγητό. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος» λέει ὅτι εἶναι ἀξιοθαύμαστο, ἐὰν κάποιος κατόρθωσε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ…
Ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ ἕναν αἰώνα διάφορες ἀρχαιολογικὲς ἀποστολὲς ἔσκαψαν τὴν ἄμμο τῆς ἐρήμου, βρῆκαν χαλάσματα, ἔβγαλαν στὴν ἐπιφάνεια τὴ λαμπρὴ πύλη κι ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὰ πανύψηλα τείχη τῆς Βαβυλώνας, πῆραν στὴ χώρα τους κάποια ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ εὑρήματα καὶ ἔφυγαν. Ἡ τελευταία Γερμανικὴ ἀποστολὴ ὑπὸ τὸν Koldeway…
Ὅταν βρισκόμαστε μέσα σὲ ἕναν ὡραῖο Ναὸ πόσο συγκινούμαστε! Πόσο κατανυσ­σόμαστε καὶ ἐμπνεόμαστε! Γύρω μας οἱ πρωτότοκοι ἀδελφοί μας. Μπροστά μας στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν καὶ πλῆθος Ἀγγέλων. Ἀπὸ ἐπάνω μας βλέπουμε τὸν Παντοκράτορα. Στὸ κέν­τρο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὁ φρικτὸς Γολγοθᾶς: ἡ Ἁγία Τράπεζα. Καὶ…
Καθημερινὰ ὅλοι μας ἀντιμετωπίζουμε πλῆθος προβλημάτων, κι αὐτὸ εἶναι μιὰ σκληρὴ πραγματικότητα ποὺ δὲν ἐπιδέχεται καμία ἀμφισ­βήτηση. Ἄλλα ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ προβλήματα λύνονται εὔκολα καὶ προχω­ροῦμε μπροστά, ἄλλα μοιάζουν μὲ ὀ­γκόλιθους ποὺ φράζουν τὸν δρόμο μας καὶ δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ προχωρήσουμε. Ἀρκετὲς φορές, μόλις ξη­μερώνει ἡ καινούργια μέρα, προστίθενται…
«Πορευόμενοι…» Ὁ ἄνθρωπος πορεύεται. Αὐτὴ εἶναι ἡ ζωή του. Πορεία. «Ἐξ ὠδίνων μέχρι ταφῆς» (Θεοδωρήτου, Ἑρμηνεία τοῦ ριη΄ Ψαλμοῦ, PG 80, 1824)· ἀπὸ τὸν ἐπώδυνο τοκετὸ μέχρι τὸν ἐνταφιασμό του. Ποῦ πορεύεται; Μυστήριο. Πῶς πορεύεται; Τὸ μεγάλο πρόβλημα. Στὸ πρῶτο ἐρώτημα, στὸ «ποῦ πορεύεται;», ἡ σύγχυση εἶναι ἀμέτρητη. Στὸ δεύτερο,…
Κάποιος ἄνθρωπος εἶχε μιὰ συκιὰ φυτευμένη στὸ ἀμπέλι του καὶ ἦλθε καὶ ζητοῦσε καρπό, ἀλλὰ δὲν ἔβρισκε. Εἶπε τότε στὸν ἀμπελουργό: Τρία χρόνια ἔρχομαι καὶ ζητῶ καρπὸ στὴ συκιὰ αὐτὴ καὶ δὲν βρίσκω. Κόψε την σύρριζα. «Ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;». Γιατί νὰ πιάνει ἄδικα τὸν τόπο καὶ νὰ ἀχρηστεύει…
2017! Στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους ἀναζητῶ τὸ νόημα τοῦ ἔτους, τὸν σκοπὸ τῆς ἐπίγειας πορείας μου. Εἶμαι πλασμένος ἀπὸ χῶμα· μέσα μου ὅμως κάτι ἀνώτερο ζητῶ. Εἶμαι φτιαγμένος ἀπὸ ὕλη· μέσα μου ὅμως τὸ πνεῦμα κυριαρχεῖ. Δὲν ἔχω μόνο σῶμα· ἔχω καὶ ἀθάνατη ψυχή. Ζῶ πάνω στὴ γῆ καὶ…
Σελίδα 1 από 15

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών