Πνευματική ζωή

Σ­τὴν καθημερινότητά μας χρησιμοποιοῦμε τὸν καθρέφτη. Ἕνα ἀντικείμενο σὲ διαφορετικὰ μεγέθη καὶ σχήματα ποὺ δείχνει ὅ,τι στέκεται ἀπέναντί του. Ὅ,τι χρειαζόμαστε νὰ δοῦμε στὸ πρόσωπό μας, στὸν ἑαυτό μας, στεκόμαστε μπροστά του καὶ τὸ παρατηροῦμε. Μᾶς χρειάζεται τὸ ἀντικείμενο αὐτὸ μὲ μέτρο, χωρὶς ὑπερβολές. Σὰν τὸν καθρέφτη ποὺ ἔχουμε λειτουργοῦν…
Ὅποιος δοκίμασε νὰ περπατήσει σὲ δάσος – ὄχι δάσος μὲ δένδρα μεγάλα (πεῦκα, ἔλατα, ὀξιὲς κ.τ.λ.), ἀλλὰ δάσος μὲ χαμηλὴ βλάστηση (πουρνάρια, θάμνους καὶ παρόμοια) – γνωρίζει πόσο δύσκολο εἶναι νὰ διασχίσει αὐτὸ τὸ τελευταῖο. Διότι τὰ μεγάλα δένδρα ἀφήνουν χῶ­ρο ἐλεύθερο νὰ περάσει κανείς. Τὰ πουρ­­νάρια ὅμως καὶ οἱ…
Παράξενο τὸ ἐρώτημα: Ποῦ εἶναι ἡ καρδιά σου; Ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου φυσιολογικὰ εἶναι στὸ ἀριστερὸ μέρος τοῦ στήθους. Μπορεῖ νὰ εἶναι δεξιά; Μπορεῖ! Καὶ ὄχι ἁπλῶς μπορεῖ. Πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ πάει στὰ δεξιὰ ἡ καρδιά μας. Τὸ θέμα τὸ θέτει ὁ σοφὸς Σολομὼν στὸ βιβλίο τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ τῆς Παλαιᾶς…
Συχνὰ διοργανώνονται ἀγῶνες δρόμου. Ἄλλοτε γιὰ νὰ τιμηθοῦν διάφορες γιορτές, ἐπέτειοι, γεγονότα ἱστορικά, καὶ ἄλλοτε γιὰ κοινωνικοὺς ἢ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς. Προσκαλοῦν οἱ διοργανωτὲς ὅσους θέλουν νὰ λάβουν μέρος σ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνες, καὶ ἀρκετοὶ συμμετέχουν μὲ ὄρεξη καὶ ἐνθουσιασμό, ἐνῶ πολλοὶ στέκονται καὶ παρακολουθοῦν μὲ ἐνδιαφέρον καὶ ἀγωνία τοὺς συμμετέχοντες…
Ἀνθρώπινο καὶ δικαιολογημένο ἀ­κούγεται τὸ παράπονο: Πόσο νὰ κάνω ἀκόμη ὑπομονή;... Ὅταν βιώνεις καθημερινὰ τὴν ἀβεβαιότητα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή σου· ὅταν βλέπεις τὰ προβλήματα ὄχι μόνο νὰ μὴν ὁδηγοῦνται σὲ κάποια λύση, ἀλλὰ νὰ διογκώνονται· ὅταν εἶσαι ἀναγκασμένος νὰ συμβιώνεις ἢ νὰ συνεργάζεσαι μὲ ἀνθρώπους δύστροπους, ἄδικους, σκληρούς, φθονερούς· ὅταν…
Μέσα στὶς πολλὲς περιπέτειες ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει στὴ ζωή του ὁ βασιλιὰς Δαβὶδ ἦταν τὸ θανάσιμο μίσος κι ἡ σατανικὴ ἐμπάθεια τοῦ Σαοὺλ ἐναντίον του. Ἐνῶ ὁ ψαλμωδὸς Δαβὶδ πολλὲς φορὲς μὲ τὴ λύρα του προσπαθοῦσε νὰ διασκεδάσει τὴ μελαγχολία τοῦ Σαούλ, ἐκεῖνος μέσα στὴν ψυχή του ἔτρεφε μοχθηρὸ…
Ναί! Δὲν ὑπάρχει μόνο ὁ κόσμος αὐτὸς στὸν ὁποῖο ζοῦμε τώρα. Ὑπάρχει καὶ ὁ «ἄλλος» κόσμος. Δὲν εἶναι μόνο ὁ κόσμος τῆς γῆς. Εἶναι καὶ ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ. Δὲν εἶναι μόνο ὁ αἰσθητός, ὁ ὁρατὸς κόσμος. Εἶναι καὶ ὁ ὑπεραισθητός, ὁ ἀόρατος πνευματικὸς κόσμος. Δὲν τὸ παραδέχονται ὅλοι αὐτό.…
Δὲν εἶναι σπάνιο τὸ φαινόμενο, πιστοὶ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι νὰ περνοῦν στὴ ζωή τους δοκιμασίες. Θλίψεις, ὀδύνες, πειρασμοὶ ποικίλοι ἀποτελοῦν συχνὰ τὸν κλῆρο τῶν δικαίων. Ὁ ἅγιος Θεός, ποὺ τὰ πάντα οἰκονομεῖ πρὸς τὸ συμφέρον μας, ἐπιτρέπει νὰ μᾶς συν­αντοῦν τέτοιες καταστάσεις, ὄχι ἐπειδὴ μᾶς ἔχει λησμονήσει ἢ μᾶς ἔχει…
Σελίδα 1 από 17

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών