Ἑορτές

Ὁ ἅ­γιος Ἐ­λευ­θέ­ριος εἶ­ναι γνω­στός σ’ ὅ­λους τούς Χρι­στια­νούς καί κα­τε­ξο­χήν λα­ο­φι­λής. Πρός τι­μή του ἔ­χουν ἀ­νε­γερ­θεῖ πλῆ­θος ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν. Κα­τά τόν ἱ­ε­ρό Συ­να­ξα­ρι­στή, ὁ Ἐ­λευ­θέ­ριος κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τή Ρώ­μη καί ἀ­πό τήν πο­λύ μι­κρή του ἡ­λι­κί­α ἔ­μει­νε ὀρ­φα­νός ἀ­πό πα­τέ­ρα. Εὐ­τύ­χη­σε ὅ­μως νά ἔ­χει μιά πι­στή καί ἐ­νά­ρε­τη μη­τέ­ρα,…
Δέν ἦ­ταν ἀ­πό τούς κοι­νούς ἀν­θρώ­πους ὁ ἅ­γιος Εὐ­στρά­τιος. Κα­τεῖ­χε ὑ­ψη­λή καί ἐ­πί­ζη­λη θέ­ση στή στρα­τι­ω­τι­κή ἱ­ε­ραρ­χί­α. Ἦ­ταν τό καύ­χη­μα τοῦ στρα­τοῦ τοῦ Δι­ο­κλη­τια­νοῦ, αὐ­το­κρά­το­ρος τό­τε τῆς Ρώ­μης (284 - 305 μ.Χ.). Ἦ­ταν ὅ­μως συγ­χρό­νως καί Χρι­στια­νός ὁ Εὐ­στρά­τιος. Καί μά­λι­στα ζη­λω­τής καί θερ­μός, δρα­στή­ριος ἱ­ε­ρα­πό­στο­λος μέ­σα στίς τά­ξεις τοῦ…
Ὁ ἅ­γιος Σπυ­ρί­δων γεν­νή­θη­κε καί ἀ­να­τρά­φη­κε στήν Κύ­προ σέ οἰ­κο­γέ­νεια ποι­με­νι­κή, κον­τά σέ ποι­μέ­νες καί πρό­βα­τα, σέ ἀ­τμό­σφαι­ρα ἁ­γνό­τη­τος καί εὐ­σε­βεί­ας. Γιά τή δι­α­νο­η­τι­κή του μόρ­φω­ση δέν φαί­νε­ται νά δι­α­κρι­νό­ταν. Τίτ­λους σπου­δῶν καί πτυ­χί­α πα­νε­πι­στη­μια­κά δέν εἶ­χε νά ἐ­πι­δεί­ξει ὁ Σπυ­ρί­δων. Ἐ­κεῖ­νο, στό ὁ­ποῖ­ο ἔ­στρε­φε τό με­γά­λο του ἐν­δι­α­φέ­ρον καί…
Εἶ­ναι ἀ­πό τούς πιό γνω­στούς ἁ­γί­ους της Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Τό ὄ­νο­μα τοῦ β­ρί­σκε­ται στά στό­μα­τα ἀ­να­ρίθ­μη­των πι­στῶν, πού ζη­τοῦν τήν βο­ή­θεια καί προ­στα­σί­α ­του. Να­οί ἀ­μέ­τρη­τοι ἔ­χουν κτι­σθεῖ πρός τι­μήν του. Πλή­θη Χρι­στια­νῶν σπεύ­δουν νά τόν τι­μή­σουν κα­τά τήν ἐ­τή­σιο μνή­μη του. Ρί­γη συγ­κι­νή­σε­ως σκορ­πᾶ ἡ εἰ­κό­να του στίς λι­τα­νεῖες…
Ἡ μι­κρή σέ ἔ­κτα­ση ἀλ­λά με­γά­λη καί πλού­σια σέ ἀ­πο­στο­λή πα­τρί­δα μας, ἡ Ἑλ­λά­δα, ἔ­χει τήν ἰ­δι­αί­τε­ρη τι­μή καί εὐ­λο­γί­α νά ὀ­νο­μά­ζε­ται χώ­ρα ἀ­πο­στο­λι­κή. Πολ­λές πό­λεις της δέ­χθη­καν τήν ἐ­πί­σκε­ψη τῶν Ἀ­πο­στό­λων καί ἄκου­σαν τό ἀ­να­και­νι­στι­κό κή­ρυγ­μά τους, ὅ­πως τοῦ ἀ­πο­στό­λου τῶν ἐ­θνῶν Παύ­λου τοῦ ὁ­ποί­ου στή συ­νέ­χεια δέ­χθη­καν καί…
Ἡ Περ­σί­α ἴ­σως θυ­μί­ζει πα­λαι­ούς της πα­τρί­δας μας ἐ­χθρούς. Ἔ­χει ὅ­μως νά ἐ­πι­δεί­ξει στούς με­τα­χρι­στι­α­νι­κούς χρό­νους καί ἀ­δελ­φούς ἐν Χρι­στῷ μέ ζω­ή καί ἀ­θλή­μα­τα πνευ­μα­τι­κά. Ἔ­χει νά πα­ρου­σιά­σει ἀ­κό­μη ὁ­σί­ους, ἁ­γί­ους καί μάρ­τυ­ρες. Ὁ Ἰ­ά­κω­βος εἶ­ναι ἕνας ἀ­πό τούς Χρι­στια­νούς μάρ­τυ­ρες καί μά­λι­στα με­γα­λο­μάρ­τυ­ρες τῆς Περ­σί­ας. Ὁ Ἰ­ά­κω­βος ἔ­ζη­σε γύ­ρω…
Στίς 26 Νο­εμ­βρί­ου ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει τή μνή­μη τοῦ ἁ­γί­ου Στυ­λια­νοῦ. Στούς ἱ­ε­ρούς Να­ούς βλέ­που­με τήν εἰ­κό­να τοῦ Ἁ­γί­ου, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐμ­φα­νί­ζε­ται πάν­το­τε μέ ἕ­να βρέ­φος στήν ἀγ­κα­λιά του. Κι αὐ­τό δι­ό­τι κα­θι­ε­ρώ­θη­κε ὡς ὁ προ­στά­της τῶν βρε­φῶν. Ποι­ός ὅ­μως ἦ­ταν ὁ Ἅ­γιος καί για­τί θε­ω­ρεῖ­ται προ­στά­της τῶν παι­δι­ῶν;…
Πολ­λούς σο­φούς γνώ­ρι­σε ὁ κό­σμος. Σέ πα­λι­ό­τε­ρες ἐ­πο­χές καί στά νε­ό­τε­ρα χρό­νια. Θαύ­μα­σε τή σο­φί­α τους· θαμ­πώ­θη­κε ἀ­πό τίς γνώ­σεις τους· τούς ἐγ­κω­μί­α­σε μέ τά ὡ­ραι­ό­τε­ρα ἐγ­κώ­μια. Πό­σο ὅ­μως κρά­τη­σε ὁ θαυ­μα­σμός; Συ­νή­θως πο­λύ λί­γο. Τό­σο, ὅ­σο καί ἡ ζω­ή τους. Ἦλ­θε ὁ θά­να­τος καί μα­ζί μέ τήν ἐ­ξα­φά­νι­ση τοῦ…
Σελίδα 1 από 5

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών