Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

Άρθρα

Ευαγγέλιον: τοῦ Προδρόμου, 24 Ἰουνίου (Λουκᾶ α΄ 1-25, 57-68, 76, 80) Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πρα­γμάτων 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπη­ρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 3 ἔδοξε κἀμοί, παρηκολου­θηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκρι­βῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῷς…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. γ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ι΄ 32-36, ια΄ 1) 32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀ­γὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρα­νοῖς· 33 ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμ­προσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 34…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. γ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ι΄ 23-31) 23 ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην· ἀμὴν γὰρ λέ­γω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦ­λος ὑπὲρ τὸν…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. γ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ματθ. ι΄ 16-22) 16 Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑ­­μᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 17 Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς· 18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. γ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ι΄ 9-15) 9 μὴ κτήσησθε χρυσὸν μη­δὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 10 μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μη­δὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑπο­δήματα μηδὲ ράβδον· ἄξιος γάρ ἐστιν ὁ ἐργάτης τῆς τρο­φῆς αὐτοῦ. 11 εἰς ἣν δ᾿ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε…
Εὐαγγέλιο: ἀποστόλου, Ἰουνίου 19 (Ἰω. ιδ΄ 21-24) 21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 22 Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης· Κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν…
Εὐαγγέλιον: Κυρ. β΄ Ματθαίου (Ματθ. δ΄ 18-23) 18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀν­δρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. β΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ζ΄ 1-8) Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κρι­θῆτε· 2 ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν. 3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀ­­­δελ­φοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κα­τανοεῖς; 4 ἢ…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. β΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. θ΄ 14-17) 14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες· διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φα­ρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσι;15 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰη­σοῦς· μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾿ ὅ­­­σον χρόνον μετ᾿ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος;…
Σελίδα 1 από 231

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών