Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

Άρθρα

Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς, 15 Αὐγ. (Λουκᾶ ι΄ 38-42, ια΄ 27-28) 38 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυ­νὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πό­­δας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. α΄ 16-22) 16 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶ­δε­ Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τοῦ Σίμωνος,­ βάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 18…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ιβ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. α΄ 9-15) 9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην. 10 καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν· 11…
Εὐαγγέλιον: Κυρ. ια΄ Ματθαίου (Ματθ. ιη΄ 23-35) 23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βα­­­σιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώ­πῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ. 24 ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων. 25 μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀ­­­ποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ…
Εὐαγγἐλιον: ἡμέρας, Σαβ. ια΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ιθ΄ 3-12) 3 Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες αὐτῷ· εἰ ἔ­­­ξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐ­­τοῖς· οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς 5 καὶ…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ια΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. κδ΄ 27-33, 42-51) 27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶ­μα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀ­­­­­ετοί. 29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖ­ψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ια΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. κδ΄ 13-28) 13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 15 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ…
Εὐαγγέλιον: ἱεροῦ μανδηλίου, 16ης Αὐγ. (Λουκᾶ θ΄ 51-57, ι΄ 22-24 καὶ ιγ΄ 22) 51 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ καὶ αὐ­τὸς ἐστήριξε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἱερουσαλήμ, 52 καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώ­μην Σαμαρειτῶν, ὥστε ἑ­­τοι­μάσαι αὐτῷ·…
Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς, 15 Αὐγ. (Λουκᾶ ι΄ 38-42, ια΄ 27-28) 38 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυ­νὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πό­­δας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε…
Σελίδα 1 από 237

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών