Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

Άρθρα

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ς΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ιβ΄ 36-47) 36 ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐ­τῶν. 37 Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ ση­μεῖα πεποιηκότος ἔμ­προ­σ­θεν αὐτῶν οὐκ ἐπί­στευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ς΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ιβ΄ 19-36) 19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· θεωρεῖτε ὅ­τι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀ­πῆλ­θεν. 20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ς΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ια΄ 47-54) 47 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρ­χι­­ερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συ­ν­έδριον καὶ ἔλεγον· τί ποι­­οῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ ἄν­θρω­­πος πολλὰ σημεῖα ποι­εῖ; 48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕ­τω, πάντες πιστεύσουσιν εἰς αὐτόν, καὶ ἐλεύσονται οἱ Ρω­­μαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ…
Εὐαγγέλιον: Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ (Ἰω. θ΄ 1-38) Καὶ παράγων εἶδεν ἄν­θρω­πον τυφλὸν ἐκ γε­νε­τῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ραβ­βί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γο­νεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανε­ρωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θε­οῦ…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ε΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ι΄ 1-9) Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀνα-βαί­νων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής· 2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προ­βάτων. 3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ε΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ι΄ 17-28) 17 διὰ τοῦτο ὁ πατήρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ· ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ε΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. θ΄ 39-ι΄ 9) 39 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 40 καὶ ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ ὄντες μετ’ αὐτοῦ, καὶ εἶπον αὐτῷ· μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ε΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. ς΄ 5-14) ἐπάρας οὖν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιππον· πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 6 τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλε ποιεῖν. 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος· διακοσίων δηναρίων…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ε΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. η΄ 51-59) 51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα. 52 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰου­δαῖοι· νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, ἐάν τις τὸν λόγον…
Σελίδα 1 από 227

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών