Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

Άρθρα

Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας, Πέμπτης Τυροφάγου (Λουκᾶ κγ΄ 1-31, 33, 44-56) Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον. 2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· τοῦτον εὕ­ρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος καὶ κωλύοντα Καίσαρι φόρους διδόναι, λέγοντα ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. 3 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων· σὺ…
Εὐαγγέλιον Τρίτης Τυροφάγου (Λουκᾶ κβ΄ 39-42, 45-κγ΄ 1) 39 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐ­τοῦ. 40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τό­­που εἶπεν αὐτοῖς· προσ­εύ­χεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. 41 καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ…
Εὐαγγέλιον Δευτέρας τῆς Τυροφάγου (Λουκᾶ ιθ΄ 29-40, κβ΄ 7-39) 29 καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθσφαγῆ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν, ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 30 εἰπών· ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰ­σπο­ρευόμενοι εὑρήσετε πῶ­­­­­λον δεδεμένον, ἐφ᾿ ὃν οὐ­δεὶς πώ­ποτε ἀνθρώπων ἐκά­θι­­σε· λύσαντες αὐτὸν ἀγά­­γε­τε. 31…
Εὐαγγέλιον Κυριακῆς ἀπόκρεω (Ματθ. κε΄ 31-46) 31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ…
Εὐαγγέλιον Σαβ. πρό τῆς ἀπόκρεω (Λουκᾶ κα΄ 8-9, 25-27, 35-36) 8 ὁ δὲ εἶπε· βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐ­λεύσ­ονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικε. μὴ οὖν πο­­­ρευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9 ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε· δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον,…
Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας, Παρ. ἀπόκρεω (Μρ. ιε΄ 20, 22, 25, 33-41) 20 καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια, καὶ ἐξάγου­σιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. 22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐ­­πὶ Γολγοθᾶ τόπον, ὅ ἐστι με­­θερμηνευόμενον κρανίου τόπος. 25 ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐ­­­­σταύρωσαν…
Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας, Πέμπτης ἀπόκρεω (Μρ. ιε΄ 1-15) Καὶ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες­ οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ Πιλάτῳ. 2 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλᾶτος· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἀπο­κριθεὶς εἶπεν…
Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας, Τετάρτης ἀπόκρεω (Μρ. ιδ΄ 43-ιε΄ 1) 43 Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾿ αὐ­τοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μα­χαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπεσταλμένοι πα­­ρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ γραμ­ματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 44 δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς λέγων· ὃν ἂν…
Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας, Τρίτης ἀπόκρεω (Μρ. ιδ΄ 10-42) 10 Καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλ­θε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς. 11 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν, καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύρια δοῦναι· καὶ ἐ­ζήτει πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ. 12 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον,…
Σελίδα 1 από 291

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών