Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ε΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιε΄ 5-12) 5 Ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων πεπιστευκότες, λέγοντες ὅτι δεῖ περιτέμνειν αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τη­ρεῖν τὸν νόμον Μωϋσέως. 6 Συνήχθησαν δὲ οἱ ἀπό­στολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου. 7 Πολλῆς δὲ συζητήσεως γενομένης ἀναστὰς Πέτρος…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ε΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιδ΄ 20-ιε΄ 14) 20 κυκλωσάντων δὲ αὐτὸν τῶν μαθητῶν ἀναστὰς εἰ­σ­ῆλ­­­θεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθε σὺν τῷ Βαρ­νά­βᾳ εἰς Δέρβην. 21 εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ Ἰκόνιον καὶ Ἀντιόχειαν, 22 ἐπιστηρίζοντες τὰς…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ε΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιγ΄ 13-24) 13 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ τὸν Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς ­Παμφυλίας· Ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾿ αὐ­τῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱερο­σόλυμα. 14 Αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τῆς Πισιδίας, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ε΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιβ΄ 25-ιγ΄ 12) 25 Βαρνάβας δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ Ἱερουσαλὴμ πληρώσαντες τὴν διακονίαν, συμπαραλαβόντες καὶ Ἰωάννην τὸν ἐπικληθέντα Μᾶρκον. ιγ΄ 1 Ἦσαν δέ τινες ἐν Ἀντι­οχείᾳ κατὰ τὴν οὖ­σαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ δι­δάσκαλοι, ὅ τε Βαρνάβας καὶ Συμεὼν ὁ ἐπικα­λούμε­νος Νίγερ, καὶ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ε΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιβ΄ 12-17) 12 συνιδών τε [ὁ Πέτρος] ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν Μαρίας τῆς μητρὸς Ἰωάννου τοῦ ἐπικαλουμέ­νου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκα­νοὶ συν­η­θροισμένοι καὶ προσ­ευχόμενοι. 13 κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος προ­σῆλθε παιδίσκη ὑπα­κοῦ­σαι ὀνόματι Ρόδη, 14 καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φω­νὴν τοῦ Πέτρου,…
Ἀπόστολος: Κυρ. ε΄ Πράξεων (Πραξ. ια΄ 19-30) 19 Οἱ μὲν οὖν διασπα­ρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφά­νῳ διῆλ­θον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μη­δενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. 20 Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐ­τῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰ­σελ­­θόντες εἰς Ἀντιό­χειαν ἐλά­λουν πρὸς τοὺς…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. δ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιβ΄ 1-11) Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν και­ρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴ­δης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖ­ρας κα­κῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 2 ἀνεῖλε δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ. 3 καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον· ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. δ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ι΄ 44-ια΄ 10) 44 Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ρήματα ταῦτα ἐπέ­πεσε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 45 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συν­ῆλ­­θον τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…
Ἀπόστολος: ἡμἐρας, Πεμ. δ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ι΄ 34-43) 34 Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα αὐτοῦ εἶπεν· ἐπ᾿ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός, 35 ἀλλ᾿ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργα­ζόμενος δικαιοσύνην δε­­κτὸς αὐτῷ ἐστι. 36 τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλε τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγ­γελι­ζόμενος εἰρήνην…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών