Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Ἀπόστολος: μεγαλομάρτυρος, Κυρ. λβ΄ ἐπιστολῶν (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15) 9 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· 10 εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κο­πιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. 11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 12 μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ις΄ 1-16) Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡ­μῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκ­κλη­σίας τῆς ἐν Κεγ­χρεαῖς, 2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι· καὶ γὰρ αὕτη προστάτις πολ­­­λῶν ἐγενήθη καὶ αὐτοῦ ἐ­μοῦ. 3…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιε΄ 17-29) 17 ἔχω οὖν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν Θεόν· 18 οὐ γὰρ τολμήσω λαλεῖν τι ὧν οὐ κατειργάσατο Χρι­στὸς δι᾿ ἐμοῦ εἰς ὑπα­κοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔρ­γῳ, 19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος Θεοῦ, ὥστε με ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ…
Ἀπόστολος ὁσιακός, Σαβ. κζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. ε΄ 22-ς΄ 2) 22 ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23 πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. 24 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπι­θυμίαις. 25 Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, πνεύ­ματι καὶ στοιχῶμεν. 26…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιδ΄ 9-19) 9 εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 10 Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀ­δελ­­φόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐ­ξου­θενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστη­σό­­­μεθα τῷ βήματι τοῦ Χρι­στοῦ. 11 γέγραπται γάρ·…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιβ΄ 4-5, 15-21) 4 καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν, τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, 5 οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ᾿ εἷς ἀλλήλων μέλη. 15 χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων.…
Ἀπόστολος: τῆς Θεοτόκου, Νοεμ. 21 (Ἑβρ. θ΄ 1-7) Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν. 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. 3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη…
Ἀπόστολος: τῶν Ἁγίων, 1 Νοεμ. (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 8) 27 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χρι­στοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. 28 Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀ­πο­στόλους, δεύτερον προ­­φήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντι­λήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 29 μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται;…
Ἀπόστολος: τῶν 12 Ἀποστόλων, Κυρ. ι΄ ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16) 9 δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀν­θρώ­ποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑ­μεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔν­δοξοι, ἡμεῖς…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών