Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κη΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Τίτ. α΄ 15 - β΄ 10): 15 πάντα μὲν καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. 16 Θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰ­δέ­ναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρ­νοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. Σὺ δὲ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κη΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Τίτ. α΄ 5 - 14): 5 Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην, 6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. 7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. κη΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Τιμ. δ΄ 9 - 22): 9 Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως· 10 Δημᾶς γάρ με ἐγκατέ­λιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν· 11 Λουκᾶς ἐστι μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ· ἔστι γάρ μοι εὔχρηστος εἰς…
Απόστολος: τοῦ πρωτομάρτυρος, Δευτ. γ΄ ἑβδ. Πράξ., «Στέφανος πλήρης πίστεως» (Πρξ. ϛ΄ 8-ζ΄ 5, 47-60):  8 Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 9 ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας…
Ἀπόστολος: Κυριακῆς μετά τά Χριστούγεννα, Κυρ. κ΄ ἐπιστ. (Γαλ. α΄ 11-19): 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελ­φοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγ­γελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐ­τὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀπο­καλύψεως Ἰησοῦ Χρι­στοῦ. 13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐ­μὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ,…
Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς, Δεκεμ. 25, «῞Οτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ. δ΄ 4-7): 4 Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς…
Ἀπόστολος: Σαββάτου πρό τῶν Χριστουγέννων, Σαβ. κστ΄ ἐπιστ. (Γαλ. γ΄ 8 - 12): 8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθ­νη ὁ Θεός, προευηγγελί­σατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλο­γη­θήσονται ἐν σοὶ πάν­τα τὰ ἔθ­νη. 9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλο­γοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβρα­άμ. 10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κζ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. στ΄ 17 - 21): 17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπι­κέναι ἐπὶ πλούτου ἀδη­λότητι, ἀλλ’ ἐν τῷ Θεῷ τῷ ζῶντι, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπό­λαυσιν, 18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδό­τους εἶναι, κοινωνικούς, 19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυ­τοῖς θεμέλιον καλὸν…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. κζ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. ε΄ 22 - στ΄ 11): 22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁ-μαρ­τίαις ἀλλοτρίαις· σεαυ­τὸν ἁγνὸν τήρει. 23 Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ’ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σου καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. 24 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁ­­­­­­­­­­­­­­­­­­μαρτίαι πρόδηλοί εἰσι, προ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­άγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶ δὲ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών