Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Ἀπόστολος: τῆς ἁγίας, Πέμ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5) 23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρου­ρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 24 ὥστε ὁ νόμος παιδα­γωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δι­και­ωθῶμεν· 25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 26…
Ἀπόστολος: τῆς ἁγίας, 23 Σεπτ. (Γαλ. δ΄ 22-27) 22 γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβρα­ὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. 23 ἀλλ’ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. 24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγο­ρού­μενα. αὗται γάρ εἰσι δύο…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. η΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. θ΄ 13-18) 13 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱε­ρὰ ἐργαζόμενοι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῷ θυ­σιαστηρίῳ προσεδρεύοντες τῷ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται; 14 οὕτω καὶ ὁ Κύριος διέταξε τοῖς τὸ εὐαγγέλιον κα­ταγ­­­γέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐ­αγγελίου ζῆν. 15 ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ἐχρησάμην τούτων. Οὐκ ἔγραψα δὲ…
Ἀπόστολος: Κυρ. ζ΄ ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιε΄ 1-7) Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. 2 ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· 3 καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιβ΄ 1-3) Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰ­κτιρμῶν τοῦ Θεοῦ, παρα­στῆ­σαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐά­ρεστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν, 2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μετα­μορφοῦσθαι τῇ ἀνα­και­νώ­σει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ζ΄ 35-η΄ 8) 35 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν συμφέρον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ ἀπερισπάστως. 36 Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομί­ζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕ­τως ὀφείλει…
Ἀπόστολος: τοῦ προφήτου, Ἰουλίου 20 (Ἰακ. ε΄ 10-20) 10 ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελ­φοί μου, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. 11 ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπο­μονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύ­ριος καὶ οἰκτίρμων. 12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελ­φοί…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ζ΄ 12-24) 12 τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὐτὴ συνευ­δοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν· 13 καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ αὐτὸς συνευ­δοκεῖ οἰκεῖν μετ᾿ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω αὐτόν. 14…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. ς΄ 20-ζ΄ 12) 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.  ζ΄ 1 Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· 2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκα­στος…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών