Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ζ΄ 1-10) Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ­ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ­ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. 2 Χωρήσατε ἡμᾶς· οὐδέ­να ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐ­­φθεί­­ρα­μεν, οὐδένα ἐπλεο­νεκτήσαμεν. 3 οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω· προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ…
Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς, 15 Αὐγ. (Φιλιπ. β΄ 5-11) 5 τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορ­φὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑ­αυ­τὸν γενόμενος ὑπήκοος…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ε΄ 15-21) 15 καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέ­θανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 16 Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα· εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν. 17 ὥστε…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ε΄ 10-15) 10 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμ­προσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκα­στος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακόν. 11 Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου ἀνθρώπους πεί­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­θομεν, Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δὲ…
Ἀπόστολος: Κυρ. ια΄ ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. θ΄ 2-12) 2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπό­στο­λος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀπο­­στο­λῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ. 3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν αὕτη ἐστί. 4 Μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; 5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν,…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. α΄ 3-9) 3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. δ΄ 13-18) 13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπί­στευ­σα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λα­λοῦμεν, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15 τὰ γὰρ πάντα δι᾿…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ια΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. δ΄ 1-12) Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην κα­θὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκα­κοῦμεν, 2 ἀλλ᾿ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περι­­πατοῦντες ἐν πανου­ρ­­γίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν ­λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ ­φανερώ­σει τῆς ἀληθείας συνιστῶν­τες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώ­πων ἐν­ώ­πιον τοῦ Θεοῦ. 3…
Ἀπόστολος: 16 Αὐγ. ζήτει Σαβ. προ τῶν Φώτων (Α΄ Τιμ. γ΄ 13-δ΄ 5) 13 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 14 Ταῦτά σοι γράφω ἐλπί­ζων ἐλθεῖν πρός σε τάχιον· 15 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών