Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

ΚΕΙΜΕΝΟ "Καί εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καί οὕτως ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν καί ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Καί ἀφοῦ ἀνέπτυξεν εἰς αὐτούς τάς κυριωτέρας προφητείας, τούς εἶπεν, ὅτι ἔτσι ἔχει γραφῆ προφητικῶς εἰς τάς Γραφάς, καί ἔτσι ἔπρεπε σύμφωνα μέ τάς προφητείας αὐτάς νά πάθῃ ὁ…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Καί ὑμεῖς οὖν λύπην μέν νῦν ἔχετε· πάλιν δέ ὄψομαι ὑμᾶς καί χαρήσεται ἡμῶν ἡ καρδία, καί τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς αἵρει ἀφ' ὑμῶν". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Καί σεῖς λοιπόν τώρα μέν, πού ἀποχωριζόμεθα, ἔχετε λύπην· θά σᾶς ἴδω ὅμως πάλιν, ὄχι μόνον ὅταν μετά τήν ἀνάστασίν μου θά ἐμφανισθῶ εἰς…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ' ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὤν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Δέν εἶναι ἐδῶ, ἀλλ' ἀνεστήθη. Ἐνθυμηθῆτε πῶς σᾶς ὡμίλησε καί τί σᾶς εἶπεν, ὅταν ἀκόμη ἦτο εἰς τήν Γαλιλαίαν" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ"). ΣΧΟΛΙΟ "Εἶχε προηγηθῆ…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Πιστός ὁ Θεός δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Περί αὐτοῦ δέ νά εἶσθε βέβαιοι, διότι ὁ Θεός ἀπό τόν ὁποῖον ἐκαλέσθητε νά γίνετε συμμέτοχοι τῆς ἐνδόξου ζωῆς τοῦ Υἱοῦ του, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας, εἶναι ἀξιόπιστος καί τηρεῖ ὅλας…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ Θεός ἐξελέξατο τούς πτωχούς τοῦ κόσμου πλουσίους ἐν πίστει καί κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. Δέν ἐξέλεξεν ὁ Θεός τούς πτωχούς κατά τά ὑλίκά ἀγαθά τοῦ κόσμου διά νά γίνουν πλούσιοι εἰς τόν πνευματικόν κόσμον,…
ΚΕΙΜΕΝΟ " Ἀλλά διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι καθ' ὅν τρόπον κἀκεῖνοι". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Ἀλλά πιστεύομεν, ὅτι καί ἡμεῖς οἱ Ἰουδαῖοι διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ θά σωθῶμεν, κατά τόν αὐτόν τρόπον κατά τόν ὁποῖον θά σωθοῦν καί ἐκεῖνοι, ἤτοι οἱ ἐθνικοί" "Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτ, οὗτος φέρει καρπόν πολύν, ὅτι χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Ἐγώ εἶμαι ἡκληματαριά καί σεῖς εἶσθε οἱ κλάδοι της. Ἐκεῖνος πού μένει ἑνωμένος μαζί μου καί μένω καί ἐγώ μέσα του, αὐτός φέρει…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἠ καρδία· πιστεύετε εἰς τόν Θεόν, καί εἰς ἐμέ πιστεύετε". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Ἀλλ' ἄς μή ταράσσεται ἡ καρδία σας, ἐπειδή ἠκούσατε, ὅτι πρόκειται νά μέ ἀρνηθῇ ὁ Πέτρος. Πιστεύετε εἰς τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος προνοεῖ περί τοῦ ἔργου μου, καί ὁ ὁποῖος θά προνοήσῃ καί διά σᾶς,…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Διό ἀποθέμενοι τό ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετά τοῦ πλησίον αὐτοῦ· διότι ἐσμεν ἀλλήλων μέλη". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Δι' αὐτό ἀφοῦ ἀποθέσετε μιά φορά γιά πάντα τό ψεῦδος, νά λαλῆτε ἀλήθειαν ὁ καθένας σας μέ τόν πλησίον του, διότι ἀποτελοῦμεν ὅλοι μας ἕνα σῶμα καί εἴμεθα μεταξύ μας μέλη ὁ ἕνας…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών