Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Ἀπόστολος: Κυριακῆς ζ΄ Πράξεων (Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36) 16 ἔκρινε γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρο­νοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεν­τηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. 17 Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμ­ψας εἰς Ἔφεσον μετε­κα­λέ­­σατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. 18…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σάβ. ς΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. κ΄ 7-12) 7 Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων τῶν μαθητῶν κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦ­λος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέ τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου. 8 ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συν­ηγμένοι. 9 καθήμενος δέ τις…
Ἀπόστολος τοῦ Προδρόμου, Κυρ. ιε΄ ἐπιστ. (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15) 6 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύ­εσιν, ἵνα ἡ ­­ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ…
Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς (Πραξ. α΄ 1-12) Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάν­των, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρ­ξα­το ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ δι­δάσκειν 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντει­λάμενος τοῖς ἀποστό­λοις διὰ Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυ­τὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ς΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιη΄ 22-28) 22 καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπα­σάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν, 23 καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθε διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς. 24 Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολ­λὼς ὀνόματι, Ἀλεξαν­δρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ς΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιζ΄ 19-28) 19 ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Ἄρειον πάγον ἤ­­γα­­­­­­­­­­­γον λέγοντες· δυνάμεθα γνῶ­­ναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή; 20 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσ-φέ­ρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βου­λόμεθα οὖν γνῶ­ναι τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι. 21 Ἀθηναῖοι δὲ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ς΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιζ΄ 1-9) Διοδεύσαντες δὲ τὴν Ἀμφίπολιν καὶ Ἀπολ­λωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν ἡ συναγω­­γὴ τῶν Ἰουδαίων. 2 κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθε πρὸς αὐ­τούς, καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέγετο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, 3 διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν…
Ἀπόστολος: τῶν Ἁγίων-21 Μαΐου, Πραξ. κς΄ 1, 12-20 Αγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη· ἐπιτρέ­πε-ταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο· 12 [...] πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ᾿ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων, 13 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμ­πρότητα…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ.  ε΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιε΄ 35-41) 35 Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. 36 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος πρὸς Βαρνάβαν· ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελ­φοὺς ἡμῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον…
Σελίδα 1 από 228

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών