Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Ἀπόστολος: μεγαλομάρτυρος, Κυρ. λγ΄ ἐπιστολῶν (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15) 10 Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, 11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις. οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο…
Ἀπόστολος: τοῦ Προδρόμου, Σεπτ. 23 (Γαλ. δ΄ 22-27) 22 γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβρα­ὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. 23 ἀλλ’ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. 24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγο­ρού­μενα. αὗται γάρ εἰσι δύο…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ις΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. α΄ 7-17) 7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύ­τρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐ­­­­­τοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παρα­­πτωμάτων, κατὰ τὸν πλοῦ­­­­­τον τῆς χάριτος αὐ­τοῦ, 8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει, 9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ,…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ις΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ἐφ. α΄ 19) Παῦλος, ἀπόστολος Ἰη­σοῦ Χριστοῦ διὰ θελή­μα­τος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη­σοῦ Χριστοῦ, ὁ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ις΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Γαλ. ε΄ 11-21) 11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 12 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 13 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ις΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Γαλ. ε΄ 11-21) 11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 12 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 13 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ις΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Γαλ. δ΄ 28-ε΄ 10) 28 ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν. 29 ἀλλ’ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν. 30 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ μὴ γὰρ κληρονομήσει ὁ…
Ἀπόστολος: Κυριακῆς μετὰ τὴν ὕψωσιν, ζήτει Κυρ. κα΄ ἐπιστολῶν (Γαλ. β΄ 16-20) 16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαι­οῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰη­σοῦν ἐπι­στεύσαμεν, ἵνα δικαι­­ωθῶμεν ἐκ πίστεως Χρι­στοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσε­ται ἐξ ἔργων νόμου…
Ἀπόστολος: Σαβ. μετὰ τὴν ὕψωσιν, ζήτει Σαβ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. α΄ 26-β΄ 5) 26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς, 27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ…
Σελίδα 1 από 241

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών