Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σάβ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. ια΄ 1-6) Οφελον ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ· ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθέ μου. 2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ· ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρί, παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ· 3 φοβοῦμαι δὲ μήπως, ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ τὰ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας: Παρ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Θεσ. ε΄ 9-13, 24-28) 9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργήν, ἀλλ’ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλή­λους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν…
Ἀπόστολος: τοῦ εὐαγγελιστοῦ, Τρ. δ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ι΄ 11-ια΄ 2) 11 λέγει γὰρ ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 12 οὐ γὰρ ἔστι διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος· ὁ γὰρ αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους αὐτόν· 13 πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ…
Ἀπόστολος: τοῦ ἀποστόλου, Κυρ. ι΄ ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16) 9 δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς…
Ἀπόστολος: τοῦ ἱεράρχου, ιη΄ Κυρ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. θ΄ 6-11) 6 [...] ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει. 7 ἕκαστος καθὼς προαιρεῖ­ται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. 8 δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Β΄ Κορ. η΄ 1-5) Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελ­φοί, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκ­κλησίαις τῆς Μακεδονίας, 2 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χα­­ρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βά­θος πτωχεία αὐτῶν ἐπε­ρίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν· 3 ὅτι κατὰ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Θεσ. β΄ 14-20) 14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγε­νήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκ­κλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐ­­­­σῶν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἐν Χρι­­στῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπά­θετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἰου­δαίων, 15 τῶν καὶ τὸν Κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Θεσ. β΄ 9-14) 9 μνημονεύετε γάρ, ἀδελ­φοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον· νυκτὸς γὰρ καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐ­αγ­γέλιον τοῦ Θεοῦ. 10 ὑμεῖς μάρτυρες καὶ ὁ Θεὸς ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ ἀμέμπτως…
Ἀπόστολος: τῶν ἀσωμἀτων, 8ης Νοεμ. (Ἑβρ. β΄ 2-10) 2 εἰ γὰρ ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4 συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ…
Σελίδα 1 από 247

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών