27 Ὀκτωβρίου

1027

27 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●     γιος Νέστωρ

●     γιος Λοππος

     Ο γίες Καπετωλίνα κα ρωτηΐδα

●     γιος Κυριακς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

     γία Πρόκλα σύζυγος το Πιλάτου

     Διήγηση γι τος βηρες

     Ο γιοι Μαβριανς κα Βαλεντίνος

●     σιος Νέστωρ Χρονογράφος « ν τ Σπηλαί» (Ρσος)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Νέστωρ

Νέστορας ταν πολ νέος στν λικία, ραος στν ψη κα γνώριµος το γίου κα νδόξου Δηµητρίου. Νέστορας, λοιπόν, βλέποντας τι ατοκράτωρ Διοκλητιανς χαιρόταν γι τς νκες κάποιου σωµατώδους βαρβάρου, νοµαζόµενου Λυαίου, µίσησε τν περηφάνειά του. Βλέποντας µως κα τ θαύµατα το γίου Δηµητρίου, πρε θάῤῥος. Πγε λοιπν στ φυλακή, που ταν κλεισµένος Μεγαλοµάρτυρας, κα πεσε στ πόδια του. «Δολε το Θεο Δηµήτριε, επε, γ εµαι πρόθυµος ν µονοµαχήσω µ τ Λυαο, γι᾿ ατ προσευχήσου γι µένα στ νοµα το Χριστο». γιος, φο τν σφράγισε µ τ σηµεο το τιµίου Σταυρο, το επε τι κα τ Λυαο θ νικήσει κα γι τ Χριστ θ µαρτυρήσει. Τότε, λοιπόν, Νέστορας µπκε στ στάδιο χωρς φόβο κα νεφώνησε: «Θε το Δηµητρίου, βοήθει µοι». Κα φο πολέµησε µ τ Λυαο, το κατάφερε δυνατ χτύπηµα µ τ µαχαρι του στν καρδι κα τν θανάτωσε. ξοργισµένος τότε Διοκλητιανός, διέταξε κα σκότωσαν µ λόγχη τ Νέστορα, λλ κα τ Δηµήτριο. τσι, µ΄ ατή του τν νέργεια Νέστορας δίδαξε τι σ κάθε νθρώπινη πρόκληση πρέπει ν ναφωνοµε: «Κύριος µο βοηθός, κα ο φοβηθήσοµαι τί ποιήσει µοι νθρωπος».

Κύριος εναι βοηθός µου κα δ θ φοβηθ. Τί θ µο κάνει ποιοσδήποτε νθρωπος;

 

γιος Λοππος

ρισµένες Συναξαριακς πηγς ατν τν µέρα (κατ΄ λλους 26 κτωβρίου), ναφέρουν τν µνήµη το γίου Λούππου. γιος ατς φέρεται ς πηρέτης το γίου Δηµητρίου, πο ταν κοντά του τν ρα το µαρτυρίου του. Λέγεται λοιπν τι γιος Δηµήτριος χρισε µ τ αµα του τν Λοππο κα κατόπιν ατός, πραττε πολλ θαύµατα – µέσ ατο – στν πόλη τς Θεσσαλονίκης. Μαθεύτηκε ατ π τν γεµόνα τς πόλης, ποος συνέλαβε τν Λοππο κα µέσως τν φόνευσε. (Νοµίζω τι πρόκειται γι τν διο γιο µ΄ ατν τς 23ης Αγούστου).

 

Ογίες Καπετωλίνα καρωτηΐδα

Ελογηµένα βλαστάρια κα ο δυό της Καππαδοκίας. Πλούσια κα εγενς στν καταγωγ Καπιτωλίνα κα πηρέτριά της ρωτηΐδα. ταν π Διοκλητιανο κηρύχτηκε σκληρς κα γριος διωγµς κατ τν χριστιανν, Καπιτωλίνα ποφάσισε ν βαδίσει πρς τ µαρτύριο. Πώλησε λοιπν λα τ πάρχοντά της, τ µοίρασε στος φτωχούς, δωσε τν λευθερία στος δούλους της κα προετοιµάστηκε γι τ µεγάλο κίνδυνο, δηλαδ γι τν µεγάλη δόξα. ταν παρουσιάστηκε µπροστ στν παρχο Ζιλικίνθιο, µολόγησε φοβα τν πίστη της στν Χριστό. Ζιλικίνθιος διέταξε ν τν µαστιγώσουν γυµνή. ρωτηΐδα πο ταν παροσα στ µαρτύριο, νιωσε βαθι µέσα της τ συναίσθηµα τς ερς γανάκτησης, γι τν πώρωση το πιστου ρχοντα κα γι τν βάναυση συµπεριφορά του πρς τν γαθ κα εγενέστατη κυρία της. Γι΄ ατ λοιπόν, παρατήρησε αστηρ τν παρχο κα το επε τι διαγωγή του τν πέδειξε κατώτερο κα το τελευταίου δούλου. Ζιλικίνθιος ξαγριώθηκε, κα µετ π λίγο τ κεφάλια τν γενναίων χριστιανν γυναικν πεφταν π τ κτυπήµατα τν δηµίων.

 

γιος Κυριακς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

πρξε π τος πισκόπους, πο χι µόνο λένε λλ κα πράττουν. Σ ρισµένους καταλόγους τν νοµάζουν Κυρηλιανό. ζησε τν 3ο αἰῶνα µ.Χ. κα ποίµανε τν πισκοπ το Βυζαντίου σν ληθινς κα καλς ποιµένας π 16 χρόνια. δ Σ. Εστρατιάδης στ γιολόγιό του ναφέρει, τι ν λόγ γιος ταν πρεσβύτερος κα οκονόµος τς µεγάλης κκλησίας, κα διαδέχθηκε στν οκουµενικ θρόνο τν ωάννη τν Νηστευτ τ 595. Θεοφιλς φο κυβέρνησε τν κκλησία, πεβίωσε ερηνικ τ 610.

 

γία Πρόκλα σύζυγος το Πιλάτου.

ν σύζυγός της δν νέλαβε τν εθύνη ν λευθερώσει τν Χριστό, φοβούµενος τος ουδαίους, σύζυγός του Πρόκλα, µετ τν φρικτ θάνατο το Πιλάτου, προσλθε στ Χριστιανικ πίστη κα φο ζησε µ γαθότητα κα εσέβεια, παρέδωσε τ πνεµα της ερηνικά.

 

Διήγηση γι τος βηρες

Πρόκειται γι µία εσεβέστατη σκήτρια γυνακα, πο ζησε τν ποχ το Μεγάλου Κωνσταντίνου κα συνελήφθη αχµάλωτη π τος βηρες. κε χάρη το πνευµατικο της γνα, θεράπευσε µ τν χάρη το Θεο διάφορους σθενες, µεταξ δ ατν κα τν βασίλισσα τς χώρας ατς κα τσι κατάφερε ν κχριστιανίσει λους τος βηρες. Λεπτοµέρειες βλέπε στν «Μέγα Συναξαριστή» το Ματθαίου Λαγγ τόµος 10ος, σελ. 621, κδοση 1992.

 

Ογιοι Μαβριανς κα Βαλεντίνος

µνήµη τους σύµφωνα µ τ εροσολυµιτικ Κανονάριο (σελ. 116), χωρς λλες πληροφορίες γι τ ζωή τους.

 

σιος Νέστωρ Χρονογράφος «ν τ Σπηλαί» (Ρσος)