25 Ὀκτωβρίου

1025

25 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Ο γιοι Μαρκιανός κα Μαρτύριος ο νοτάριοι

●     γιος ναστάσιος

●     γιος Οαλερνος

     Ο γιοι Οαλέριος ( Οαλερνος) κα Χρυσάφιος ( Χρύσαφος)

●     γιος Σαβίνος

     γία Ταβιθ

●     γιος Οάρος « ν Αγύπτ»

●     γιος Γεώργιος πίσκοπος µάστριδος

     Ο γιοι Παππίας, Διόδωρος κα Κλαυδιανός

     Ο γιοι Φαστος, Βασίλειος κα Λουκιανός

     Ο γιοι Νικηφόρος κα Στέφανος

     Ο γιοι Φιλάδελφος κα Πολύκαρπος

●     σιος Μακάριος πίσκοπος Πάφου τς Κύπρου

     Ο γιοι Δύο Μάρτυρες π τν Θρκη

     γία Χρυσάνθη

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Ογιοι Μαρκιανός κα Μαρτύριος ο νοτάριοι

Ο γιοι ατο ταν νοτάριοι κα γραµµατικο το Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλου το µολογητ, στ χρόνια το ρειανο βασιλέως Κωνσταντίου (337-349). ριστα σπουδαγµένοι κα ο δυό, πρξαν συνήγοροι θαῤῥαλέοι της ρθόδοξης λήθειας. ταν Πατριάρχης Παλος δν δέχθηκε ν συµφωνήσει µ τος ρειανούς, ξορίστηκε π τ βασιλι στν ρµενία κα πνίγηκε π τος κε ρειανούς. Τότε ο δυ γιοι µειναν πιστο στν ποιµένα τους κα σταθερο στ ρθόδοξο δόγµα, διότι πάντα στ µυαλ τος κυριαρχοσε λόγος το Κυρίου: «ἐὰν µες µείνητε ν τ λόγ τ µ, ληθς µαθηταί µου στε». ν, δηλαδή, σες, µείνετε στερεο στ διδασκαλία µου, λέει Κύριος, τότε πράγµατι εσθε κα ληθινο µαθητές µου. Μαρκιανς κα Μαρτύριος τ πέδειξαν περίτρανα ατό, ταν συνελήφθησαν π τν ατοκράτορα. µολόγησαν µ θάῤῥος µπροστά του τν ληθιν πίστη κα λεγξαν ατν γι τς παρανοµίες του. Τότε, διατάχθηκε κα τος σκότωσαν µ µαχαρι.

 

γιος ναστάσιος

Μάρτυρας ατς παρουσιάστηκε µ τν θέλησή του στος τυράννους κα µολόγησε µ θάῤῥος τν Χριστό. Τότε ατοί, πειδ γιος παρέµεινε σταθερς στν µολογία του, τν ποκεφάλισαν κα τν ριξαν στ θάλασσα. Τότε κάποια εσεβς γυνακα, παρέλαβε τ τίµιο λείψανό του, φο τ βγαλε θάλασσα, κα τ θαψε µ τιµές. κε πίσης κτισε κκλησία στ νοµα το γίου, πο τ ερ λείψανό του, µ τν χάρη το Θεο, κανε πολλ θαύµατα.

 

γιος Οαλερνος

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

Ογιοι Οαλέριος ( Οαλερνος) κα Χρυσάφιος ( Χρύσαφος)

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

γιος Σαβίνος

Μαρτύρησε δι πυρός.

 

γία Ταβιθ

«Ατ ν πλήρης γαθν ργων κα λεηµοσυνν, ν ποίει». τσι πλέκει τ γκώµιο τς γίας Ταβιθ εαγγελιστς Λουκς. λέξη Ταβιθ εναι συριακ κα ρµηνεύεται Δορκάς. Τ νοµα ατ φερε εσεβέστατη ατ κα φιλάνθρωπη χριστιανή, πο κατοικοσε στν όππη. π τς Πράξεις τν ποστόλων (θ΄ 36-40) πληροφορούµαστε τι Δορκς ταν ξειδικευµένη φάντρια πο κατασκεύαζε χιτνες κα µάτια, τ ποα πωλοσε κα π τ σοδα συντηροσε φτωχούς, χρες κα ρφανά. ταν πόστολος Πέτρος, στ πλαίσια τς διάδοσης το Εαγγελίου, φτασε στ Λύδδα τς Παλαιστίνης, συνέβη ν΄ σθενήσει Δορκς κα ν πεθάνει. Κα ν εχαν τοιµαστε λα γι τν κηδεία της, γινε γνωστ τι Πέτρος ταν στ Λύδδα. Τότε δυ πεσταλµένοι, παρακάλεσαν τν Πέτρο ν λθει στν όππη. ταν φτασε, τν νέβασαν στ περο, που ταν νεκρ Δορκάς. Συγκινηµένος Πέτρος, χωρς ν πε τίποτα, βγαλε λους ξω, γονάτισε κα προσευχήθηκε θερµά. πειτα επε: «Ταβιθ νάστηθι». Κα πράγµατι νεκρ ναστήθηκε! Ατ χαροποίησε φάνταστα τος παρευρισκόµενους, κα τ γεγονς διαδόθηκε σ΄ λη τν όππη µ ποτέλεσµα ν πιστέψουν πολλο στν Χριστό. π τότε Ταβιθ ζησε ρκετ χρόνια, γεµάτα γαθ ργα κα λεηµοσύνες.

θάνατος τν βρκε σ βαθι γεράµατα. Κα τσι φιλάγαθη ατ γυνακα, φυγε ερηνικ κα µ γαλλίαση διότι τν ξίωσε Θες ν περάσει τ ζωή της φέλιµα γεµάτη πνευµατικος καρπούς.

 

γιος Οάρος «ν Αγύπτ»

Μαρτύρησε δι ξίφους. Μλλον εναι διος µ ατν τς 19ης κτωβρίου.

 

γιος Γεώργιος πίσκοπος µάστριδος

Γεννήθηκε στν Κρώµνη κοντ στν µάστριδα κα ταν γις εσεβν γονέων, το Θεοδοσίου κα τς Μεγέθους. Μετ τς πρτες του σπουδς στν πατρίδα του, φυγε στ ρος τς Συρίκης ( Σηρικς) κα κε φο βρκε γέροντα σκητ διδάχτηκε τ περ τς µοναχικς ζως κα π τν διο κάρη µοναχός. Μετ τν θάνατο το γέροντά του, Γεώργιος πγε στ Βόνιτσα τς καρνανίας κα κε σκήτευε. Μετ τν θάνατο το πισκόπου µάστριδος, κκλησία βραβεύοντας τς ρετς το Γεωργίου, τν κανε πίσκοπό της πόλης ατς. Γεώργιος εναι κα ποιητς τν Κανόνων. πεβίωσε ερηνικά, φο θεάρεστα ποίµανε τ ποίµνιο πο το µπιστεύθηκε Χριστός.

 

Ογιοι Παππίας, Διόδωρος κα Κλαυδιανός

Μαρτύρησαν στ χρόνια το Δεκίου (249-251). Κατάγονταν π τν ττάλεια τς Παµφυλίας κα στ πάγγελµα ταν κτηνοτρόφοι. Προσκυνοσαν µως τν να κα ληθιν Θε κα γι᾿ ατ τος συνέλαβε γεµόνας τς Παµφυλίας Πούπλιος. Κα πειδ δν µπόρεσε ν τος λλάξει τ φρόνηµα, τελικά τους ποκεφάλισε. Ο γιοι Φαστος, Βασίλειος κα Λουκιανός Μαρτύρησαν δι ξίφους. σως εναι ο διοι µε ατος τς 6ης Φεβρουαρίου.

 

Ογιοι Νικηφόρος κα Στέφανος

µνήµη τους παναλαµβάνεται στς 8 Φεβρουαρίου. Μαρτύρησαν «ξεόµενοι».

 

Ογιοι Φιλάδελφος κα Πολύκαρπος

πεβίωσαν ερηνικά. Μλλον ταν µοναχο σκητές, πο ζησαν σιακ τ ζωή τους. ( µνήµη τους παναλαµβάνεται κα τν 8η Φεβρουαρίου).

 

σιος Μακάριος πίσκοπος Πάφου τς Κύπρου

πεβίωσε ερηνικά. µνήµη του παναλαµβάνεται κα τν 8η Φεβρουαρίου.

 

Ογιοι Δύο Μάρτυρες π τν Θρκη

Μαρτύρησαν, φο συµπιέστηκαν µεταξ δυ µεγάλων πετρν.

 

γία Χρυσάνθη

µνήµη της ναφέρεται πιγραµµατικ στ «Μικρν Εχολόγιον γιασµατάριον» κδοση ποστολικς Διακονίας 1956, χωρς λλες πληροφορίες. Πουθεν λλο δν ναφέρεται µνήµη της ατ τν µέρα. (λλες πληροφορίες ναφέρουν τι εναι σύζυγος το γίου Χρυσάφου, πο πίσης µνήµη του ναφέρεται σήµερα).