23 Ὀκτωβρίου

1023

23 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●     γιος άκωβος πόστολος κα δελφόθεος πρτος πίσκοπος εροσολύµων

●     γιος γνάτιος ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

●     σιος Νικηφόρος

●     σιος Μακάριος ωµαος

●     σιος Πετρώνιος

     Τ για Δύο παιδιά

     νακοµιδ τν Λειψάνων το γίου ακώβου το Θαυµατουργο Βοροβίας

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος άκωβος πόστολος καδελφόθεος πρτος πίσκοπος εροσολύµων

παράδοση ναφέρει τι ταν νας π τος γιος το ωσφ π λλη γυνακα, γι᾿ ατ νοµαζόταν δελφς το Κυρίου. συγγενική του, µως, σχέση µ τν Κύριο δν εναι µόφωνα καθορισµένη. λλ τ γεγονς εναι τι άκωβος δελφόθεος γινε πρτος πίσκοπος εροσολύµων κα εναι ατς πο γραψε τν πρώτη Θεία Λειτουργία τς χριστιανικς κκλησίας. άκωβος, λοιπόν, ποίµανε τν κκλησία τν εροσολύµων µ δικαιοσύνη, µ γενναία στοργ κα στερεότητα στν πίστη. Ατ µως, ξήγειρε τν µοχθηρία κα τν κακουργία τν ουδαίων. φο τν πιασαν, τν ριξαν πάνω π τ πτερύγιο το Ναο, κα ν κόµα ταν ζωντανός, τν ποτελείωσαν µ γριο κτύπηµα οπάλου στ κεφάλι. ργο το ακώβου εναι κα Καθολικ πιστολή του στν Καιν Διαθήκη, στν ποία ν τί µας συµβουλεύει, σχετικ µ τ πς πρέπει ν χειριζόµαστε τ λόγο το Θεο: «Γίνεσθε ποιητα λόγου κα µ µόνον κροαταί, παραλογιζόµενοι αυτούς». Δηλαδ ν γίνεσθε κτελεστς κα τηρητς το λόγου το Θεο κα χι µόνο κροατές. Κα ν µ ξεγελτε τν αυτό σας, µ τν δέα τι εναι ρκετ κα µόνον ν κούει κανες τ λόγο. ( µνήµη του γίου ακώβου το δελφοθέου, φέρεται κα τν Κυριακ µετ τν Γέννηση το Χριστο, µαζ µ τν µνήµη το Δαβδ το Προφήτου κα ωσφ το µνήστορος, συνοδευόµενη µ τ κόλουθο δίστοιχο: «Σ τέκτονος πας, λλ᾿ δελφς Κυρίου, το πάντα τεκτήναντος, ν λόγ, µάκαρ». Τελεται δ ατ Σύναξις ν τ σεπτ ατο Να τ ντι νδοθεν τς περαγίας Θεοτόκου ν τος Χαλκοπρατείοις. Πατµιακς κώδικας: 266).

 

γιος γνάτιος ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

λαµψε µ τν σταθερ χαρακτρα του κα µ τν -µέσα στ γεγονότα- σχυρ µορφή του. ταν νεότερος γις το βασιλι Μιχαλ Α´ το αγκαβ κα τς Προκοπίας, θυγατέρας το ατοκράτορα Νικηφόρου το Α´. Γεννήθηκε τ 799. ταν Λέων Ε´ κατέλαβε τ θρόνο, κλεισε τν γνάτιο σ µοναστήρι. Τ βασιλοπαίδι δέχτηκε εχάριστα τ ζω τς εσέβειας κα τς ρετς, κα φο ποδεσµεύτηκε τ ζω τν αλν κα τν ατοκρατόρων, προχειρίστηκε µοναχός. Προικισµένος µάλιστα κα µ λλα χαρίσµατα διέπρεψε σν γούµενος τς Μονς ρχιστρατήγου το νατέλλοντος. Τ τος 846, ταν βασίλισσα ταν Θεοδώρα, διαδέχτηκε στν πατριαρχικ θρόνο τν πατριάρχη Μεθόδιο τν Α´ πο εχε πεθάνει. γνάτιος δειξε τν σχυρό του χαρακτρα, κα στν περίπτωση πο δελφός της Θεοδώρας, Βάρδας, παράσυρε τ γιό της βασιλέα Μιχαλ Γ´, ν ξαναγκάσει τν µητέρα του κα τς δελφές του ν γίνουν µοναχές. Τότε γνάτιος ρνήθηκε ν προβε σ µία τέτοια καταναγκαστικ κουρά, γνωρίζοντας βέβαια τν πικίνδυνη χθρα το µοχθηρο Βάρδα. λλ κα σ᾿ ατν τν διο, δν δέχτηκε ν δώσει τν θεία κοινωνία, πειδ συζοσε µ τν νύφη του! µως, τν 23η Νοεµβρίου το 857, Βάρδας κδικήθηκε. Κατήγγειλε τι γνάτιος συνωµοτοσε κατ το βασιλι, µ ποτέλεσµα πατριάρχης ν ξοριστε στ νησ Τερέβινθο. λλ᾿ ταν νέλαβε τν ξουσία Βασίλειος Μακεδών, στς 13 Νοεµβρίου το 867 γνάτιος πανλθε στν πατριαρχικ θρόνο. Πέθανε τ 878 κα τν διαδέχτηκε νας λλος µεγάλος στέρας τς ρθοδοξίας, Μέγας Φώτιος.

 

σιος Νικηφόρος

Γι τν σιο ατό, ο Συναξαριστς ναφέρουν τι, «τν ν τ Χαρσιαν συστησάµενος Μονήν, ν ερήν τελειοται».

 

σιος Μακάριος ωµαος

βιογραφία του π τος Συναξαριστς εναι πολ µυθώδης κα παράδοξη. πως φανερώνει κα προσωνυµία του, ταν π τν ώµη, γις κάποιου συγκλητικο ρχοντα, νόµατι ωάννου. Μ τν βία τν γονέων του Μακάριος παντρεύτηκε γυνακα, τν ποία φησε τν νύχτα το γάµου. Περιπλανώµενος γι µερικς µέρες, βρκε µία σπηλιά, µέσα στν ποία ζοσε µαζ µ δυ λιοντάρια σ γρια κατάσταση. Κάποτε τν νακάλυψαν τρες µοναχοί, πο νοµαζόταν Σέργιος, γινος κα Θεόφιλος. π τότε Μακάριος γινε γνωστς γι τν αστηρ σκητικοτητά του κα τς µεγάλες ρετές του, πο πέκτησε π᾿ ατή. σιος Μακάριος, σύµφωνα µ τν διήγηση το Συναξαριστ, πεβίωσε ερηνικά.

 

σιος Πετρώνιος

Μλλον σκητς τς ρήµου, πο πεβίωσε ερηνικά. Τ για Δύο παιδιά Βρκαν µαρτυρικ θάνατο, φο ο εδωλολάτρες τ νάγκασαν ν τρέχουν µέσα στ φωτιά, πο πίτηδες εχαν νάψει στ δαφος. (Πρόκειται γι πανάληψη µνήµης τν γίων δυ παιδιν τς 13ης κτωβρίου).

 

νακοµιδ τν Λειψάνων τογίου ακώβου το Θαυµατουργο Βοροβίας Ρσος.