20 Ὀκτωβρίου

1020

20 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

 

●     γιος ρτέµιος Μεγαλοµάρτυρας

     Ο γιοι βόρης κα νόης

     σία Ματρώνα Χιοπολίτιδα, θαυµατουργή

●     σιος Γεράσιµος νέος σκητής, Πελοποννήσιος (Μνήµη νακοµιδς ερν

       λειψάνων του)

     Ο γιοι Ζεβινς, Γερµανς, Νικηφόρος κα ντώνιος ( ντωννος)

     γία Μαναθώ παρθένος

●     γιος Βασίλειος πίσκοπος Τραπεζοντας

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος ρτέµιος Μεγαλοµάρτυρας

ταν διακεκριµένος πολιτικς το Βυζαντίου κα εσεβέστατος χριστιανός.

Μέγας Κωνσταντνος, κτιµντας τ θικ κα πολιτικά του χαρίσµατα, το δωσε τ ξίωµα το πατρικίου κα τν διόρισε Δούκα κα Αγουστάλιο της λεξανδρείας. ταν ρτέµιος κουσε τι ουλιανς Παραβάτης βασάνιζε τος χριστιανος στν ντιόχεια, λθαν στ χείλη του τ λόγια το ψαλµδο Δαβδ πρς τ Θεό: «Κύριε, πνεύµατι γεµονικ στήριξόν µε». Κύριε, στήριξέ µε µ σκέψεις σταθερς κα θέληση σχυρή, πο ν κυριαρχε µέσα µου κα ν µ κατευθύνει στν περάσπιση το γαθο µε θάῤῥος. Πράγµατι, ρτέµιος, µ τν δύναµη πο το δωσε Θεός, πγε µέσως στν ντιόχεια κα µ παῤῥησία λεγξε εθέως τν ουλιαν γι τς παρανοµίες του κατ τν χριστιανν. ουλιανός, πο δν περίµενε τέτοια στάση π ξιωµατοχο, τν συνέλαβε κα τν µαστίγωσε λύπητα. πειτα το σπασε τ κόκαλα µ πέτρες, κα τελικ τν ποκεφάλισε. Τ ερ λείψανο το ρτεµίου παρέλαβε κάποια διακόνισσα, ρίστη, πο τ µετέφερε στν Κωνσταντινούπολη, στ να το προφήτου Προδρόµου.

 

Ογιοι βόρης κανόης

Μαρτύρησαν δι λιθοβολισµο. ( ρισµένοι Συναξαριστς τος ναφέρουν σν γίες βόρη κα νόη. λλ µλλον, πρόκειται περ τν µαθητν το γίου Μίλου, βόρη κα Σενοε. Βλέπε σχετικς τν 10η Νοεµβρίου).

 

σία Ματρώνα Χιοπολίτιδα, θαυµατουργή

νοµαζόταν Μαρία κα γεννήθηκε στ χωρι Βολισσς τς Χίου π γονες εσεβες κα πλουσίους, τν Λέοντα κα τν ννα. ξι λλες δελφς τς Μαρίας, µεγαλύτερές της, παντρεύτηκαν µία µετ τν λλη, περιζήτητες νύφες γι τν µορφιά, τν νατροφ κα γι τν καλ προκα τους. µικρότερη φοσιώθηκε στ µελέτη τν θείων κα σχολετο θερµ µ φιλανθρωπικ καθήκοντα. τσι θέλησε ν κολουθήσει λλο δρόµο. τακτικ παφή της µ τς καλογρις τν γυναικείων µοναστηριν το νησιο, κανε τν Μαρία ν ποθήσει τν γν µοναχικ ζωή. λλ᾿ γάπη πρς τος γονες της, τν συγκρατοσε στ πατρικό της σπίτι. ταν µως ατο πέθαναν, Μαρία δοκίµασε τν µοναχικ ζω κοντ σ µία εσεβ χρα, πο σκήτευε µ τς δυ θυγατέρες της. Μετ π᾿ ατν τν µοναχικ µπειρία, ποφάσισε ν προσχωρήσει στς µοναχικς τάξεις. Χειροτονήθηκε λοιπν µοναχ κα µετονοµάσθηκε σ Ματρώνα. διαγωγή της µέσα στ µικρ δελφότητα ταν ριστη. διάθεσή της πάντοτε γαθή, φιλάδελφη, ταπειν κα γκάρδια. Μάλιστα, π τ σοδα τς πώλησης τς περιουσίας της, κτίστηκε στ µοναστήρι ραιότατος ναός. Μετ π κάποιο χρόνο, πέθανε γυνακα πο κοντά της Ματρώνα γυµνάστηκε στ µοναχικ ζωή. Τότε λες ο µοναχς π κοινο, ξέλεξαν γουµένη -παρ τ θέλησή της- τν Ματρώνα. π τς δηγίες της δελφότητα ζοσε µ πολλ γκράτεια, πακο κα εσέβεια. Τ 1462 Ματρώνα πέθανε, φο ζησε ζω πραγµατικ γία. [λλες πηγς πολογίζουν τν χρόνο κοιµήσεως τς γίας 100 περίπου χρόνια πρν τ 1462, διότι πρώτη βιογραφία της γράφτηκε π τν Μητροπολίτη όδου Νελο (1357)].

 

σιος Γεράσιµος νέος σκητής, Πελοποννήσιος

(Μνήµη νακοµιδς ερν λειψάνων του) Γεννήθηκε τ 1509 στ Τρίκαλα τς Κορινθίας. Καταγόταν π τν πίσηµη οκογένεια τν Νοταράδων κα ταν γις το Δηµητρίου κα τς Καλς. π µικρς λαβε χριστιανικ κα ρχοντικ νατροφ κα διακρινόταν στ σχολεο γι τν εστροφία κα τν εφυΐα το µυαλο του. Εγενικ ψυχ Γεράσιµος, συµπαθοσε τος φτωχος συµµαθητές του κα τος βοηθοσε µ κάθε τρόπο. ταν φτασε σ ριµη λικία, περιηγήθηκε διάφορα µέρη, πως τν Ζάκυνθο, τν Κωνσταντινούπολη κα τ γύρω π᾿ ατή, τ γιον ρος, διάφορες Μονς τς νατολς γι ν µείνει στν ερουσαλήµ. κε πηρέτησε σν νεωκόρος γι να χρόνο στν Να τς ναστάσεως κα χειροτονήθηκε Διάκονος κα ργότερα Πρεσβύτερος, π τν Πατριάρχη εροσολύµων Γερµανό. Κατόπιν φυγε κα π κε κα κατέληξε στν τοποθεσία µαλά της Κεφαλονις, που κτισε γυναικεο Μοναστήρι κα τ νόµασε Νέα ερουσαλήµ. Στ Μον ατ λοιπόν, φο ζησε σκητικ κα νέπτυξε µεγάλες ρετές, βοηθντας πνευµατικ κα λικ τος κατοίκους τς Κεφαλονις, πεβίωσε ερηνικ στς 15 Αγούστου το 1579, σ λικία περίπου 70 τν. (Κυρίως ατ τν µέρα ορτάζεται µνήµη τς νακοµιδς τν ερν λειψάνων του 1580-81).

 

Ογιοι Ζεβινς, Γερµανς, Νικηφόρος καντώνιος (ντωννος)

Ο γιοι ατο µαρτύρησαν π Μαξιµιανο (286-305). Κα µν ντωννος ταν γέροντας, ο δ πόλοιποι τρες, νέοι. Συνελήφθησαν πειδ ταν χριστιανοί, π κάποιον Μάζο στν Καισαρεία κα ποκεφαλίστηκαν. ( µνήµη τους παναλαµβάνεται κα τν 12η Νοεµβρίου, µαζ µ τν πι κάτω γία, πο σφαλµένα κε ναφέρεται ς Μαραθώ).

 

γία Μαναθώ παρθένος

Μαρτύρησε κα ατ στ χρόνια το Μαξιµιανο (286-305). Συνελήφθη πειδ ταν χριστιαν στ Σκυθούπολη τς Παλαιστίνης κα φο τν συραν γυµν µέσα στν πόλη, τελικ τν καψαν ζωντανή.

 

γιος Βασίλειος πίσκοπος Τραπεζοντας

γνωστος στος Συναξαριστές, γνωστς µως στν κκλησία τς Τραπεζοντας, στν ποία κάθε χρόνο ατ τν µέρα γιόρταζαν τν µνήµη του µ σµατικ κολουθία, πο βρκε Κεραµες Παπαδόπουλος σ χειρόγραφο στν Τραπεζοντα, πως γράφει στ Βυζαντιν Χρονικ Σ.12, 143.

Βασίλειος ζησε π βασιλείας Λέοντος το Σοφο κα Κων/νου Προφυρογέννητου. Γι τν γιότητα τς ζως του, κατατάχθηκε στος γίους της κκλησίας τς Τραπεζοντας.