9 Ὀκτωβρίου

1009

9 Ὀκτωβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος άκωβος το λφαίου, πόστολος

●     σιος νδρόνικος κα θανασία συµβία του

     σία Ποπλία µολογήτρια

●     σιος Πέτρος « π στρατιωτν»

     Μνήµη τν δικαίων βραάµ κα Λτ το νεψιο του

●     σιος Δωρόθεος

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος άκωβος τολφαίου, πόστολος

ταν νας π τος δώδεκα µαθητς το Κυρίου, δελφός του Ματθαίου το εαγγελιστ κα γις το λφαίου. άκωβος, φο γωνίστηκε γι τν λήθεια το Χριστο στν ερουσαλήµ, πειτα πγε κα σ λλες χρες γι ν κηρύξει τ Εαγγέλιο. κε, κατέστρεφε τος βωµος τν εδώλων κα µ τν χάρη το Θεο γιάτρευε ἀῤῥώστιες κα ξεδίωκε τ κάθαρτα πνεύµατα. Γι᾿ ατ κα ο εδωλολάτρες τν νόµαζαν θεο σπέρµα. δρώτας, ο µόχθοι κα ο κίνδυνοι πο πέστη γι τν διάδοση το Εαγγελίου, ταν πολλοί. θάνατος πολλς φορς τν πλησίασε, λλ στ σκέψη το ακώβου κυριαρχοσαν νθαῤῥυντικ τ λόγια του Κυρίου, «στις θέλει πίσω µου λθεν, παρνησάσθω αυτν κα ράτω τν σταυρν ατο, κα κολουθείτω µοι». κενος πο θέλει ν µ κολουθε σν γνήσιος µαθητής µου, λέει Κύριος, ς παρνηθε τ διεφθαρµένο π τν µαρτία αυτό του, κα ς πάρει τν πόφαση ν ποστε γι µένα χι µόνο θλίψη κα δοκιµασία, λλ κόµα κα θάνατο σταυρικό. Κα τότε ς µ κολουθε, µιµούµενος τ παράδειγµά µου. τσι κα άκωβος, µιµούµενος τ Διδάσκαλό του, πέστη σταυρικ θάνατο.

 

σιος νδρόνικος καθανασία συµβία του

ζησαν κατ τ τος 594 κα ταν σύζυγοι νάρετοι, πο κατάγονταν π τν ντιόχεια τς Συρίας. ταν εποροι κα ζοσαν σύµφωνα µ τ θέληµα το Θεο. νδρόνικος κανε τ πάγγελµα το ργυραµοιβο στν ντιόχεια κα πόκτησε π τν γάµο ατ δυ παιδιά, πο µως πέθαναν. Ατ κατέθλιβε τος δυ γονες κα γι ν βρον παρηγορι κατέφυγαν γι προσκύνηµα στος γίους Τόπους. π κε πγαν στν Αγυπτο, που µ κοιν πόφαση γιναν µοναχο κα µπκαν σ µοναστήρι. µν νδρόνικος πγε στ Μον το ββ Δανιήλ, δ γυνακα του θανασία στ γυναικεία Μον τν Ταβεννησιωτν. κε, φο σκητικ πέρασαν τ πόλοιπον της ζως τους, πεβίωσαν ερηνικά.

 

σία Ποπλία µολογήτρια

Παντρεύτηκε κα ναδείχτηκε πρότυπο χριστιανς γυναίκας, πο ξέρει µ τν πακο κα τν γάπη ν διατηρε τν ρµονία το οκογενειακο σπιτιο. σία Ποπλία γεννήθηκε κα ζησε στν ντιόχεια, π ατοκρατόρων µεγάλου Κων/νου µέχρι κα ουλιανο το παραβάτη (361 µ.Χ.). τρόπος µ τν ποο φρόντισε κα µπόρεσε ν ναθρέψει τ µοναχογιό της ωάννη, µαρτυρεται π τν διαγωγή, µ τν ποία λαµψε ατς κα ναδείχτηκε ξοχος µεταξ ξόχων. ταν τόσο σεµνς κα περβολικ ταπεινόφρων, στε ταν χήρεψε πισκοπ ντιοχείας τν πίεσαν ν τν ναλάβει ατός. λλ᾿ ωάννης µεινε καµπτος κα µεινε πλς ερέας. Μετ λοιπν τν δική του χειροτονία κα τ θάνατο το πατέρα του, µητέρα του Ποπλία παρέλαβε στ σπίτι της εσεβες ρφανς παρθένες. Φρόντιζε ν τς κυβερν µ στοργ κα τος µετέδιδε τν θερµ πίστη της, τς µάθαινε ν εναι γνς κα ταν χρειαστε ν γίνουν ρωίδες το σταυρο κα µάρτυρες το Εαγγελίου. ταν κάποτε λθε ουλιανς στν ντιόχεια ν νθαῤῥύνει τος εδωλολάτρες, πέρασε ξω π τ σπίτι τς Ποπλίας. Τότε ατή, µαζ µ τς λλες παρθένες, ψαλλαν δυνατ «Τ εδωλα τν θνν ργύριον κα χρυσίον..». κνευρισµένος ουλιανός, στειλε κα τς καναν παρατήρηση ν µ τ ξανακάνει. λλ᾿ ταν ξαναπέρασε π τ σπίτι της, ατ ψαλλε δυνατ «ναστήτω Θες κα διασκορπισθήτωσαν ο χθρο ατο». Τότε δωσε διαταγ κα τν µαστίγωσαν σκληρά, λλ πειδ ταν γρι δν τν σκότωσε. τσι Ποπλία συνέχισε τ γαθοποι ργο της, µέχρι πο δίκαια ψυχή της παραδόθηκε στ στεφανοδότη Χριστό.

 

σιος Πέτρος «π στρατιωτν»

ζησε στ χρόνια το βασιλι Θεοφίλου το εκονοµάχου (829) κα καταγόταν π τν παρχία τν Γαλατν τς Μικρς σίας. ταν γις το Θεοφίλου κα τς Εδοκίας κα τ πρτο του νοµα ταν Λέων. πειδ ταν ραος κα δυνατς στ σµα λλ κα στ φρόνηση, βασιλις τν κανε κόµη. φο γι πολλ χρόνια πολέµησε κα κανε πολλ νδραγαθήµατα, κατόπιν τ καταφρόνησε λα κα γινε µοναχς στ µοναστήρι το Δαφννα, µ τ νοµα Πέτρος. πειτα πγε στν λυµπο κα π κε στ εροσόλυµα. λλ κα κε δν µεινε µόνιµα, φο φυγε στ Λαοδικεία κα τν ττάλεια. φο µ νδρεία πέφερε τος κόπους τς δοιπορίας κα τς σκησης, κα τν γριο θυµ τν σµαηλιτν, πο συναντοσε στ δρόµο, τελευταα πανλθε στν λυµπο. πειδ δ τ ψος τς ρετς του γινε φανερ στος βασιλες, γι᾿ ατ κα βασιλις Βασίλειος Μακεδών, τ τος 867, τν πεισε ν κατοικήσει στ µοναστήρι το γίου Φωκ. κε λοιπόν, µετ π πολλος πνευµατικος γνες, παρέδωσε ερηνικ τν ψυχή του στν Κύριο.

 

Μνήµη τν δικαίων βραάµ κα Λτ τονεψιο του

βραµ εναι γνωστς πατριάρχης τς Παλαις Διαθήκης, γις το Θάρα. Γεννήθηκε στν Ορ τς Χαλδείας π τν φυλ το Σήµ. δ Λτ ταν γις το Ἄῤῥαν κα νεψις το βραµ πολ γαπηµένος. Πγε µ τν θεο του στ Χαρν κα ζοσε µαζί του. λλ λόγω τν συχνν διενέξεων τν πηρετν, ποχωρίστηκε το θείου του κα κατοίκησε στν πεδιάδα τν Σοδόµων, που µεινε µέχρι τν καταστροφή της.

 

σιος Δωρόθεος

Πρόκειται γι τν πίσκοπο Τύρου. Βλέπε κυρίως µνήµη του τν 5η ουνίου.