Πνευματική ζωή

    Kαθὼς τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀμήχανοι βλέπουμε νὰ ἀλλάζουν οἱ οἰ­κονο­μικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆ­κες στὴν πατρίδα μας, εἶναι ὠφέλιμο νὰ στρα­­φοῦμε στὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐ­πα­νειλημμένα μᾶς τονίζει τὴ μεγάλη ἀ­λή­θεια ὅτι τίποτε στὴ ζωή μας, δὲν εἶναι σταθερὸ καὶ μόνιμο. Καὶ τότε καταλαβαίνουμε πόσο γρήγορα κυλᾶ ἡ…
    Ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς βλέποντας ὅτι ἁ­μαρτάνει κάθε στιγμὴ καὶ ὥρα τῆς ζωῆς του καὶ παρατηρώντας τὶς προσ­βολὲς τῶν πονηρῶν λογισμῶν ποὺ διαδέχονται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ἀναφωνεῖ: «παραπτώματα τίς συνήσει; ἐκ τῶν κρυ­φίων μου καθάρισόν με» (Ψαλ. ιη΄ [18] 13). Πόσο ἐλλιπεῖς εἴμαστε στὴν τή­­ρηση τοῦ νόμου σου,…
    Ὅ,τι καὶ νὰ σοῦ πεῖ ὁ ἀδελφός σου, ὅσο καὶ νὰ σὲ προσβάλει· ὅ,τι κακὸ καὶ νὰ σοῦ κάνει, ἂν θυμώσεις ἐν­αν­τίον του, ὁ θυμός σου θὰ εἶναι ἀδικαιολόγητος, μᾶς συμβουλεύει ὁ Μέγας Βασίλειος στὴ θαυμάσια ὁμιλία του Κατὰ ὀργιζομένων. Καὶ ἐξηγεῖ: Πῶς δὲν εἶναι ἀδικαιολόγητος, τὴ στιγμὴ…
    Εἴπαμε σὲ προηγούμενο ἄρθρο πὼς ἡ πίστη στὴν παγγνωσία τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἰσδύει καὶ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας, μπορεῖ νὰ μᾶς συγκρατεῖ ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ ὀλισθήματα τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς. Ἡ σκέψη ὅτι ὁ Θεὸς ὅλα τὰ γνωρίζει, καὶ αὐτὰ ποὺ σκεπτόμαστε καὶ αὐτὰ ποὺ αἰσθανόμαστε…
    Ὁ προφήτης καὶ βασιλιὰς Δαβὶδ προσ­εύχεται στὸν τέταρτο Ψαλμὸ λέγον­τας: «Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου· ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με» (δ΄ 2). Ὅσες φορὲς Σὲ ἐπικαλέσθηκα, ἄκουσες εὐνοϊκὰ τὴν προσευχή μου, Θεέ μου, Ἐσὺ ποὺ ἀποδίδεις δικαιοσύνη καὶ προστατεύεις τὸ δίκιο μου. Ὅταν…
    Πόσα πράγματα περνοῦν ἀπὸ τὸ νοῦ μας κάθε στιγμή! Καὶ ὅταν κοιμᾶται ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος, μπορεῖ νὰ σκέπτεται. Πολὺ περισσότερο ὁ νοῦς του δουλεύει, ὅταν βρίσκεται σὲ ἐγρήγορση. Ἀσχολεῖται μὲ προβλήματα πιεστικὰ ποὺ ζητοῦν τὴ λύση τους. Προγραμματίζει τὴ ζωὴ καὶ κάνει σχέδια. Σκέπτεται τὶς εἰδήσεις τοῦ κόσμου…
    Ὁ Κύριος λέει σὲ ὅσους θέλουν νὰ εἶναι ἀκόλουθοί Του: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι». Ἐὰν κανεὶς θέλει νὰ μὲ ἀκολουθεῖ ὡς μαθητής μου, ἂς διακόψει κάθε φιλία καὶ σχέση μὲ τὸν διεφθαρμένο ἑαυτό του…
    Ὁ ἀγώνας τοῦ πιστοῦ εἶναι νὰ νεκρώνει τὰ πάθη του καὶ νὰ ἀσκεῖ τὶς ἀρετές, ὅπως πολὺ ὡραῖα τὸ συνοψίζει ὁ θεόπνευστος Ψαλμωδός: «Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν» (Ψαλ. λγ´ [33] 15). Καὶ δοκιμάζει μεγάλη χαρὰ ὁ ἀγωνιζόμενος πιστός, καὶ ὅλοι μας δο­κιμάζουμε μεγάλη χαρὰ, ὅταν βλέπουμε…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών