Πνευματική ζωή

   Ὁμιλεῖ ὁ Θεός; Ναί.    Πολλὲς φορὲς καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους κατὰ τὴν πρὸ Χριστοῦ παλαιότερη ἐποχὴ μίλησε ὁ Θεὸς στοὺς Ἰσραηλίτες διὰ μέσου τῶν Προφητῶν. Κατὰ τὶς τελευταῖες δὲ αὐτὲς ἡμέρες ποὺ πῆρε τέλος ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, μᾶς μίλησε διὰ μέσου τοῦ Υἱοῦ Του (βλ. Ἑβρ. α΄ 1).…
   Ὅταν ὁ θεῖος Διδάσκαλος ἐξεφώνησε τὴ σπουδαιότατη ὁμιλία Του περὶ θείας Κοινωνίας, ποὺ διασώζεται στὸ ς΄ κεφάλαιο τοῦ κατὰ Ἰωάννην ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ἀκροατές Του εἶπαν: «Σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;» (Ἰω. ς΄ 60). Τοὺς φάνηκε παράδοξος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ποὺ τοὺς…
   Στὸν 48ο Ψαλμὸ τονίζεται ἡ μεγάλη τιμὴ μὲ τὴν ὁποία ὁ Δημιουργὸς περιέβαλε τὸ λογικό Του δημιούργημα, τὸν ἄνθρωπο, καὶ ταυτόχρονα διατυπώνεται θρῆνος γιὰ τὸν ξεπεσμό του. Ἀναφωνεῖ ὁ ἱερὸς Ψαλμωδὸς στὸν τελευταῖο στίχο τοῦ Ψαλμοῦ: «Καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ…
   Πολὺ νωρὶς τὸ πρωί, πρὶν ὁ ἥλιος ἀνατείλει, πρὶν τὸ πρῶτο φῶς τῆς καινούργιας μέρας ἀρχίσει νὰ διαλύει τὸ σκοτάδι τῆς νύχτας, βρίσκομαι ἐνώπιόν Σου, Κύριε. «Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω», λέει ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός, ὁ προφήτης καὶ βασιλιὰς Δαβίδ, στὴν ἀρχὴ τοῦ 62ου Ψαλμοῦ.   Βρίσκεται…
   Ἡ ὁδὸς τοῦ Κυρίου, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια ζωή, εἶναι «τεθλιμμένη», γεμάτη δυσκολίες, κινδύνους. Γι’ αὐτὸ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐπανειλημμένα μᾶς δίνει ὁδηγίες πορείας. Γιὰ νὰ πορευόμαστε σωστά, νὰ μὴ χάνουμε τὸν δρόμο μας. Διότι χάνοντας τὸν δρόμο μας, δὲν χάνουμε ἁπλῶς μιὰ πορεία. Χάνουμε τὴ σωτηρία μας,…
   Ὁ διάβολος χρησιμοποιεῖ πολλοὺς τρόπους, πολλὰ μέσα, πολλὰ ὅπλα γιὰ νὰ ἐξουσιάζει τοὺς ἀνθρώπους. Τὸ ἰσχυρότερο ἀπὸ ὅλα τὰ ὅπλα του εἶναι ἡ ἀπελπισία. Ἀπελπισία εἶναι ἡ ὑπερβολικὴ λύπη, ἡ ἀπογοήτευση, ἡ ἀπόγνωση.    Ἴσως νὰ ρωτήσει κανείς: Καλὸ πρά­γμα δὲν εἶναι τὸ νὰ λυπούμαστε γιὰ τὶς ἁμαρτίες ποὺ…
   Ἡ νεκρανάσταση τοῦ Ἑβραϊκοῦ κράτους στὶς 15 Μαΐου τοῦ 1948, ποὺ περιγράψαμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο, δὲν σήμανε καὶ τὴν πλήρη πρα­γματοποίηση τοῦ προφητικοῦ ὁράματος τοῦ 37ου κεφαλαίου τοῦ Ἰεζεκιήλ. Τὰ σπαρμένα στὴν πεδιάδα ὅλης τῆς γῆς κόκκαλα τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ συγκεντρώθηκαν στὴ γῆ τῶν πατέρων τους. Ἀπέκτησαν σάρκα, νεῦρα…
   Στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους Του ἀ­πευθυνόταν ὁ Κύριος. Ἦταν τότε ποὺ τοὺς εἶχε ἐκλέξει, δώδεκα τὸν ἀριθμό, καὶ τοὺς ἔστελνε νὰ κηρύξουν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων τὸ «εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας» (Ματθ. δ΄ 23). Τοὺς ἔδωσε σαφεῖς παραγγελίες γιὰ τὸ πῶς ἔπρεπε νὰ ἐπιτελοῦν τὸ ἔργο αὐτό, καὶ ἔπειτα τοὺς ἔκανε λόγο…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών