Πνευματική ζωή

   Κάθε ἄνθρωπος ποθεῖ τὴ δόξα. Θέλει νὰ ἀνεβεῖ, νὰ γίνει σπουδαῖος, μεγάλος, νὰ ἑλκύσει τὸν θαυμασμὸ καὶ τὴν ἐκτίμηση! Δὲν εἶναι κατ᾿ ἀρχὴν ἐφάμαρτη αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία· ἀπεναντίας εἶναι θεόσδοτη. Ὁ Θεὸς τὴ φύτευσε στὴν ἀνθρώπινη φύση. Ἁπλῶς τὸ πρόβλημα εἶναι πῶς ὁ ἄνθρωπος ζητᾶ νὰ τὴν ἱκανοποιήσει.  …
   Εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Μᾶς ἐλέησε ὁ Θεὸς καὶ μᾶς ἀξίωσε νὰ γνωρίσουμε τὴν ἀλήθεια ποὺ σώζει. Ὡστόσο ἡ πίστη μας καὶ ἡ πνευματικὴ ζωὴ ἔχουν βάθος ἀπροσμέτρητο. Αὐτὰ ποὺ ἀγνοοῦμε, καὶ στὰ πνευματικὰ ἀλλὰ καὶ γενικότερα, εἶναι πολὺ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος θεόπνευστα διαβεβαιώνει: «Εἴ…
   Συχνὴ ἐρώτηση ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς ἄλλους ἢ μᾶς ἀπευθύνουν μικρότεροι, συνομήλικοι ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι. Ἄλλοι ἀπὸ περιέργεια νὰ μάθουν κι ἄλλοι ἀπὸ ἀφέλεια. «Πόσων ἐτῶν εἶσαι;», «Τί ἡλικία ἔχεις;».   Κάποιοι πειράζονται, ἐνοχλοῦνται. Δὲν θέλουν νὰ φανερώνουν τὴν ἡλικία τους. Δὲν θέλουν νὰ θυμοῦνται πὼς πέρασαν τὰ χρόνια. Γι’ αὐτὸ…
   Σὰν τὰ μικρὰ παιδιά, ποὺ τρέχουν καὶ παίζουν στοὺς δρόμους καὶ τὰ πάρκα· τρέχουν καὶ παίζουν καὶ γελοῦν, λάμπουν ἀπὸ χαρὰ καὶ εὐφροσύνη, καὶ μόλις ἀκούσουν τὴ φωνὴ τῆς μητέρας νὰ τὰ καλεῖ: –Ποῦ εἶστε; –Ἐδῶ εἴμαστε, φωνάζουν, καὶ σπεύδουν νὰ παρουσιαστοῦν μπροστά της γεμάτα ἱκανοποίηση καὶ χαρά...   Ἔτσι…
   Ἦταν ἀρκετὰ τολμηρὸ αὐτὸ ποὺ ἔκανε. Ἦταν βῆμα ποὺ περισσότερο τὸ ὅριζε ὁ χτύπος τῆς καρδιᾶς κι ὄχι ἡ σκέψη ποὺ βασίζεται στὴ λογική. Δέχθηκε τὴν κλήση καὶ ἀφέθηκε σ’ αὐτήν, ἐγκα­ταλείποντας τὴν ἡσυχία καὶ τὴν ἀσφάλεια τοῦ σπιτιοῦ του. Ἀφέθηκε σ’ ἕνα ἀβέβαιο μέλλον. Ἁλιεύθηκε ἀπὸ ἕναν Ἀπόστολο…
   Ἡ προσευχή μου σὰν ἱερὸ καὶ εὐωδιαστὸ θυμίαμα ἂς ἀνεβεῖ κατʼ εὐ­θεῖαν ἐνώπιόν Σου. Λόγια τοῦ ἱεροῦ Ψαλμωδοῦ ποὺ ἀκοῦμε κάθε φορὰ στὴν ἀρχὴ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὅταν ψάλλουμε: «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου» (Ψαλ. ρμ΄ [140] 2).   Ὅπως τὸ θυμίαμα ἀνεβαίνει ψηλά, ἔτ­σι καὶ…
   Καθὼς πληθαίνουν οἱ θλίψεις στοὺς χαλεποὺς καιρούς μας καὶ πυκνώνουν τὰ σύννεφα στὸν ὁρίζοντα τῆς ζωῆς μας, εἶναι πολὺ ἐνισχυτικὸ νὰ προσευχόμαστε μὲ τὸν 39ο Ψαλμό: «Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου» (Ψαλ. λθ΄ [39] 2).    Ὁ ἱερὸς Ψαλμωδός, ὁ ἔνδοξος προφήτης…
   Ἔφυγαν ἀπὸ τὴ ζωὴ οἱ δικοί μας ἄνθρωποι. Τερμάτισαν τὴν ἐπίγεια πορεία τους. Τοὺς συνοδεύσαμε στὴν τελευταία ἐπὶ γῆς κατοικία τους. Ἄλ­λοι σὲ ὥριμη ἡλικία, ἄλλοι νεότεροι, ἄλ­λοι μὲ αἰφνίδιο θάνατο καὶ ἄλλοι μετὰ ἀ­πὸ χρόνια δοκιμασία, ὅπως ἔκρινε ὁ Θε­ὸς γιὰ τὸν καθένα. Ἀναμένουν τώρα τὴ Δευτέρα Παρουσία…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών