Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

Άρθρα

Εὐαγγέλιον Κυρ. ιβ΄ Ματθ. (Ματθ. ιθ΄ 16-26) 16 Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελ­θὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵ­­­να ἔχω ζωὴν αἰώνιον; 17 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς. 18 λέγει…
Εὐαγγέλιον Κυριακῆς ιε΄ Λουκᾶ (Λουκᾶ ιθ΄ 1-10) Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι κα­λούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐ­­τὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗ­­­τος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀ­­­πὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 καὶ προδραμὼν ἔμπρο­σ­θεν…
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Ματθ. κδ΄ 1-13) Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐ­­­­­πο­ρεύετο ἀπὸ τοῦ ἱε­­ροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μα­­θη­­­ταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐ­­τῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 2 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀ­­μὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ…
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὁσίου, Παρ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λουκᾶ στ΄ 17-23) 17 καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱε­ρουσαλὴμ καὶ τῆς παραλί­ου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν, 18…
Εὐαγγέλιον: Κυρ. δ΄ Ματθαίου (Ματθ. η΄ 5-13) 5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐ­τῷ ἑκατόνταρχος παρα­καλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· 6 Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. 7 καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. 8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόν­ταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα…
Εὐαγγέλιον 18ης Ἰανουαρίου (Ματθ. ε΄ 14-19) 14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· 15 οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν…
Εὐαγγέλιον τοῦ Ὁσίου, Παρ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λουκ. στ΄ 17-23) 17 καὶ καταβὰς μετ᾿ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἱε­ρουσαλὴμ καὶ τῆς παραλί­ου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν, 18 καὶ…
Εὐαγγέλιον ἡμέρας, Δευτ. ιε΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. ε΄ 24-34) 24 καὶ ἀπῆλθε μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 25 Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, 26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπα­νή­σασα τὰ παρ᾿ ἑαυτῆς πάν­τα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖ­σα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ…
Εὐαγγέλιον Κυριακῆς ιβ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιζ' 12-19) 11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν εἰς Ἱερου­σα­­λὴμ καὶ αὐτὸς διήρχετο­ διὰ μέσου Σαμαρείας καὶ Γα­­λιλαίας. 12 καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 13 καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέ­γοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐ­­­λέησον ἡμᾶς. 14 καὶ ἰδὼν εἶπεν…
Σελίδα 1 από 288

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών