Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ιθ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιε΄ 58 - ιστ΄ 3): 58 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγα­πη­τοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμε­τακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντο­τε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ. Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας…
Ἀπόστολος: τῆς Θεοτόκου, 21 Νοεμ. (Ἑβρ. θ΄ 1 - 7): Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον κοσμικόν. 2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. 3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ιθ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Φιλιπ. α΄ 20 - 27): 20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ’ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ, ὡς πάντοτε, καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου. 21 Ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. 22…
Ἀπόστολος: τοῦ ἁγίου (Β΄ Τιμ. β΄ 1 - 10): Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυ­ναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 2 καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦ­τα παράθου πιστοῖς ἀν­θρώ­ποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσον­ται καὶ ἑτέρους διδάξαι. 3 σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιθ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Φιλιπ. α΄ 8 - 14): 8 μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ. 9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλ­λον καὶ μᾶλλον περισ­σεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσ­θήσει, 10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ιθ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Φιλιπ. α΄ 1 - 7): Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις· 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ…
Ἀπόστολος: τοῦ ἀποστόλου, Κυρ. κ ἐπιστ. (Γαλ. α΄ 11 - 19): 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελ­φοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγ­γελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐ­τὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀπο­καλύψεως Ἰησοῦ Χρι­στοῦ. 13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐ­-μὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ,…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ιη΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ιε΄ 39 - 45): 39 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώ­πων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων, ἄλλη δὲ πετεινῶν. 40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια· ἀλλ᾿ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπου­ρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ιη΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Ἐφεσ. στ΄ 18 - στ΄ 24): 18 Διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προ­σ­καρ­τερήσει καὶ δεήσει πε­ρὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου,…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών