Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

Απόστολος: τοῦ πρωτομάρτυρος, Δευτ. γ΄ ἑβδ. Πράξ., «Στέφανος πλήρης πίστεως» (Πρξ. ϛ΄ 8-ζ΄ 5, 47-60):  8 Στέφανος δὲ πλήρης πίστεως καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. 9 ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας…
Ἀπόστολος: Κυριακῆς μετά τά Χριστούγεννα, Κυρ. κ΄ ἐπιστ. (Γαλ. α΄ 11-19): 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελ­φοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγ­γελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐ­τὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀπο­καλύψεως Ἰησοῦ Χρι­στοῦ. 13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐ­μὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ,…
Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς, Δεκεμ. 25, «῞Οτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ. δ΄ 4-7): 4 Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, 5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς…
Ἀπόστολος: Σαββάτου πρό τῶν Χριστουγέννων, Σαβ. κστ΄ ἐπιστ. (Γαλ. γ΄ 8 - 12): 8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθ­νη ὁ Θεός, προευηγγελί­σατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλο­γη­θήσονται ἐν σοὶ πάν­τα τὰ ἔθ­νη. 9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλο­γοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβρα­άμ. 10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κζ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. στ΄ 17 - 21): 17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν, μηδὲ ἠλπι­κέναι ἐπὶ πλούτου ἀδη­λότητι, ἀλλ’ ἐν τῷ Θεῷ τῷ ζῶντι, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπό­λαυσιν, 18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδό­τους εἶναι, κοινωνικούς, 19 ἀποθησαυρίζοντας ἑαυ­τοῖς θεμέλιον καλὸν…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. κζ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. ε΄ 22 - στ΄ 11): 22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁ-μαρ­τίαις ἀλλοτρίαις· σεαυ­τὸν ἁγνὸν τήρει. 23 Μηκέτι ὑδροπότει, ἀλλ’ οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σου καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας. 24 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁ­­­­­­­­­­­­­­­­­­μαρτίαι πρόδηλοί εἰσι, προ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­άγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶ δὲ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. κζ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. ε΄ 11 - 21): 11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ· ὅταν γὰρ καταστρηνιάσωσι τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 12 ἔχουσαι κρῖμα, ὅτι τὴν πρώτην πίστιν ἠθέτησαν· 13 ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσι περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαί, ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ…
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κζ΄  ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. ε΄ 1 - 10): Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλή­ξῃς, ἀλλὰ παρακά­λει ὡς πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. 3 Χήρας τίμα τὰς ὄντως χήρας. 4 εἰ δέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα ἔχει, μανθανέτω­σαν πρῶ­τον τὸν ἴδιον οἶκον εὐσεβεῖν καὶ…
Ἀπόστολος Κυρ. πρὸ τῶν Χριστουγέννων, «Πίστει παρῴκησεν ᾿Αβραάμ» (῾Εβρ. ια΄ 9-10, 32-40): 9 Πίστει παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· 10 ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. 32 Καὶ τί…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών