Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα

Άρθρα

ΚΕΙΜΕΝΟ " Μή παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδέ ζήλου τούς ποιῦντας τήν ἀνομίαν". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Μή ἐρεθίζεσαι ἐκ φθόνου καί μή παρακινῆσαι πρός μίμησιν πονηρευομένων, μηδέ ζήλευε βλέπων τήν εὐτυχίαν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ζοῦν μέσα εἰς τήν παρανομίαν" (Ἀπό τήν "Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τ.10ος, ἔκδοση "Ο"ΣΩΤΗΡ"). ΣΧΟΛΙΟ Ἄνθρωποι πονηροί καί…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Χρήματα ἀδίκων ὡς ποταμός ξηρανθήσεται καί ὡς βροντή μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσε". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Τά πλούτη τῶν ἀδίκων θά ξηρανθοῦν καί θά ἐξαφανισθοῦν σάν χείμαρρος καί σάν ξηροπόταμος τοῦ χειμῶνος, καί θά ἀντηχήσουν ὅπως ἡ μεγάλη βροντή κατά τήν διάρκειαν ραγδαίας βροχῆς, διά νά σβήσῃ εὐθύς ἀμέσως ὁ ἦχος των"…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως· ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς εἰς ἥν καί ἐκλήθης καί ὡμολόγησας τήν καλήν ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα, εἰς τόν ὁποῖον μᾶς καλεῖ ἡ πίστις. Πιάσε καλά καί κράτησε σφικτά τήν αἰώνιον ζωήν, διά τήν κληρονομίαν τῆς ὁποίας καί ἐκλήθης…
ΚΕΙΜΕΝΟ " Μή καυχᾶσθε, καί μή λαλεῖτε ὑψηλά, μή ἐξελθέτω μεγαλορρημοσύνη ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν ὅτι Θεός γνώσεων Κύριος καί Θεός ἑτοιμάζων ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ". ΕΡΜΗΝΕΙΑ " Μή καυχᾶσθε διά τά χαρίσματά σας, ἄνθρωποι, καί μή λέγετε μεγάλα λόγια. Ἄς μή βγαίνουν ἀπό τό στόμα σας λέξεις, πού φανερώνουν ἐγωϊσμόν καί…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Μή θησαυρίζετε ὑμῖν ἐπί τῆς γῆς, ὅπου σής καί βρῶσις ἀφανίζει, καί ὅπου κλέπται διορύσσουσι καί κλέπτουσι". ΕΡΜΗΝΕΙΑ " Μή μαζεύετε χάριν τοῦ ἑαυτοῦ σας θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς, ὅπου ὁ σκόρος καί ἡ φθορά τῆς σαπίλας ἤ τῆς σκωρίας ἀφανίζουν τά ἀποθηκευόμενα εἴδη τοῦ πλούτου καί ὅπου κλέπται…
ΚΕΙΜΕΝΟ "ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Θεός ἡμῶν εἰς τόν αἰῶνα καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· αὐτός ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τούς αἰῶνας". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Ὅτι ὁ ἐργασθείς τήν θαυμαστήν ἀπολύτρωσίν μας εἶναι αὐτός, ὁ ὁποῖος εἶναι Θεός μας καί τώρα καί μετά τόν θάνατόν μας, αἰωνίως καί εἰς τόν αἰῶνα τοῦ…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Ἐγγύς Κύριος τοῖς συντετριμμένοις τήν καρδίαν καί τούς ταπεινούς τῷ πνεύματι σώσει". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Ὁ Κύριος εἶναι πλησίον καί παρά τό πλευρόν ἐκείνων, οἵτινες εἶναι συντετριμμένοι κατά τήν καρδίαν ἀπό τάς θλίψεις, τάς ὁποίας καρτερικῶς ὑπομένουν, καί θά σώσῃ ὅσους ἔχουν τεταπεινωμένον τό φρόνημα ἀπό τήν παιδαγωγίαν τῶν ἀλλεπαλλήλων δεινῶν…
ΚΕΙΜΕΝΟ " Προσέχετε δέ ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Ἐάν δέ θέλετε νά εὕρετε τόν δρόμον αὐτόν τῆς αἰωνίου σωτηρίας, προσέχετε νά μή παρασυρθῆτε ἀπό κακούς ὁδηγούς· προσέχετε ἀπό τούς ψευδοπροφήτας, πού ἔρχονται εἰς σᾶς μέ τό ἐξωτερικόν φαινόμενον…
ΚΕΙΜΕΝΟ "Οὐδέν δέ συγκεκαλυμμένον ἐστίν ὅ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καί κρυπτόν ὅ οὐ γνωσθήσεται". ΕΡΜΗΝΕΙΑ "Ἀλλ' ἡ ὑποκρισία των αὐτή δέν θά μείνῃ διά παντός σκεπασμένη. Τίποτε δέν ὑπάρχει, ὁσονδήποτε καλά καί ἄν εἶναι σκεπασμένον, πού νά μή ξεσκεπασθῇ εἰς τό τέλος καί φανερωθῇ, καί δέν ὑπάρχει κρυφό, πού δέν θά…

Εγγραφή ή ανανέωση Συνδρομών