Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« September 2014 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Βιβλιοπωλεῖα

 • Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
  Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον ὁμοίως, ὃ ζήτει τῇ Παρ. δ΄ ἑβδ. ᾿Ιωάν., «᾿Εγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με» (᾿Ιω. η΄ 21-30) 21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· οὔπω συνίετε; 22 Καὶ ἔρχεται εἰς…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου
  Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος Σαβ. μετὰ τὴν ὕψωσιν, ὃν ζήτει Σαβ. ιβ΄ ἑβδ. ἐπιστ., «Βλέπετε τὴν κλῆσιν ὑμῶν» (Α΄ Κορ. α΄ 26-β΄ 5) 16 Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στε­φανᾶ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
  Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. ϛ΄ 45-53) 45 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προά­γειν εἰς τὸ πέραν…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
  Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. δ΄ 8-21) 8 Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι θεοῖς· 9 νῦν δὲ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
  Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. ϛ΄ 30-45) 30 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάν­τα, καὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
  Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5) 23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρου­ρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
  Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. ϛ΄ 7-13) 7 Καὶ προσκαλεῖται τοὺς δώ­­δεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν δύο δύο, καὶ ἐ­­­δίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
  Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: τῆς ἡμέρας, Τετ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. γ΄ 16-22) 16 Τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέ­θησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει, καὶ τοῖς…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 2095 1 & 15-9-2014
  Τρίτη, 16 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιε΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. ϛ΄ 1-7) 1 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἦλ­θεν εἰς τὴν πατρίδα ἑ­­­αυτοῦ· καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐ­τῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ιε΄ ἑβδ. ἐπ. (Γαλ. β΄ 21 -  γ΄ 7) 21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς καὶ οἱ φιλόθεοι χριστιανοὶ
  Ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς καὶ οἱ φιλόθεοι χριστιανοὶ Τὸ λέμε καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνουμε πολ­λὲς φορὲς ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι φιλάνθρωπος, δηλαδὴ ἀγαπάει ἰδιαίτερα τὸν ἄνθρωπο. Ἡ στοργικὴ πατρικὴ ἀγάπη Του πρὸς τὸν ἄνθρωπο…
  Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ
  ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Μετὰ τὴν Ὕψωσιν) Γαλ. β΄ 16-20 Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄν­­θρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ ­πίστεως ᾿­Ιη­­σοῦ Χριστοῦ,…
  Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
  Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ιε΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. ε΄ 24-34) 24 Καὶ ἀπῆλθε μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 25 Καὶ γυνή…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
  Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ιε΄ ἑβδ. ἐπ. (Γαλ. β΄ 11-16) 11 Ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ, δῆλον· ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
  Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς, «Συμβούλιον ἐποίησαν οἱ ἀρχιερεῖς» (᾿Ιω. ιθ΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30-35) 6 Καὶ λέγει αὐτοῖς· ἴδε ὁ ἄνθρωπος. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Κυριακή 14 Αὐγούστου
  Κυριακή 14 Αὐγούστου Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς, «῾Ο λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ» (Α΄ Κορ. α΄ 18-24) 18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυ­ροῦ τοῖς μὲν ἀπολ­λυμέ­νοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
  Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: τῶν ἐγκαινίων, ᾿Ιουνίου 29, «᾿Ελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας» (Μτθ. ιϛ΄ 13-19) 13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
  Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος Σαβ. πρὸ τῆς ὑψώσεως, Σαβ. ιγ΄ ἑβδ. ἐπιστ., «Σοφίαν λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις» (Α΄ Κορ. β΄ 6-9) 6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
  Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: προεόρτιον, Δευτ. ϛ΄ ἑβδ. ᾿Ιωάν. (᾿Ιω. ια΄ 47-54) 47 Συνήγαγον οὖν οἱ ἀρ­χι­­ερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συ­ν­έδριον καὶ ἔλεγον· τί ποι­­οῦμεν, ὅτι οὗτος ὁ…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
  Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ιδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. β΄ 6-10) 6 Ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • «Κύριε, μὴ χρονίσῃς»
  «Κύριε, μὴ χρονίσῃς» Φωνὴ ζωηρῆς ἐπικλήσεως πρὸς τὸν Θεό. Φωνὴ καρδιᾶς συντετριμμένης καὶ ταπεινωμένης μέχρι κά τω στὴ γῆ, στὸ χῶμα. Φωνὴ ἱκεσίας θερμῆς, ἀπὸ τὰ τρίσβαθα ψυχῆς…
  Πέμπτη, 04 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου
  Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: προεόρτιον, Τρ. ϛ΄ ἑβδ. ᾿Ιωάν. (᾿Ιω. ιβ΄ 19-36) 19 Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· θεωρεῖτε ὅ­τι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου
  Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ιδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. α΄ 1-3, 20-β΄ 5) 1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • «Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον»
  «Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον» Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ πιστοῦ εἶναι ὅτι ἀγωνίζεται νὰ ἐφαρμόσει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή του. Αὐτὸ ρυθμίζει ὅλες τὶς ἐπιλογές του, κατὰ τὸ…
  Πέμπτη, 04 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
  Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: προεόρτιον, Τρ. β΄ ἑβδ. ᾿Ιωάν. (᾿Ιω. γ΄ 16-21) 16 Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
  Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ιδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ιγ΄ 3-13) 3 Ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιδ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. δ΄ 24-34) 24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς…
  Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
  Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου Ἀπόστολος τῶν ἁγίων, Σεπτ. 23 (Γαλ. δ΄ 22-27) 22 Γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβρα­ὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.…
  Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 00:00
 • Τὸ ὄνομά της «Δούλη Κυρίου»
  Τὸ ὄνομά της «Δούλη Κυρίου» Τὴν ὀνόμασαν Βασίλισσα τῶν οὐ­ρανῶν, Κυρία τῶν ἀγγέλων, Δέσποινα τοῦ κόσμου.Ἀναδείχθηκε ἐλπίδα τῶν ἀπηλπισμένων, χαρὰ τῶν θλιβομένων, τῶν πάντων βοήθεια. Τῆς ἔψαλαν ἐγκώμια, χαιρετισμούς, ὕμνους,…
  Πέμπτη, 04 Σεπτέμβριος 2014 00:00