Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Ιούλιος 2014 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Βιβλιοπωλεῖα

 • Τρίτη 29 Ἰουλίου
  Τρίτη 29 Ἰουλίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. η΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ι΄ 5-12) 5 Ἀλλ᾿ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ Θεός· κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 6…
  Τρίτη, 29 Ιούλιος 2014 03:00
 • Τρίτη 29 Ἰουλίου
  Τρίτη 29 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. η΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιϛ΄ 6-12) 6 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.…
  Τρίτη, 29 Ιούλιος 2014 00:00
 • Δευτέρα 28 Ἰουλίου
  Δευτέρα 28 Ἰουλίου Ἀπόστολος: ἁγίων, Κυρ. μυροφόρων (Πρξ. ϛ΄ 1-7) 1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μα­θητῶν ἐγένετο γογ­γυ­­­σ­μὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι πα­ρε­­­­θεω­ροῦντο…
  Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2014 03:00
 • Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΡΤΩΝ
  Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΡΤΩΝ Ματθ. ιδ΄ 14-22 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐ­τῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ…
  Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2014 00:00
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
  ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Α΄ Κορ. α΄ 10-17 Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑ­­­­μᾶς διὰ τοῦ ­ὀνόματος τοῦ Κυ­­ρίου ἡμῶν ᾿­Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ ­λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν…
  Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2014 00:00
 • Δευτέρα 28 Ἰουλίου
  Δευτέρα 28 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. η΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιϛ΄ 1-6) 1 Καὶ προσελθόντες οἱ Φα­­ρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖ­­οι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρα­νοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς.…
  Δευτέρα, 28 Ιούλιος 2014 00:00
 • Κυριακή 27 Ἰουλίου
  Κυριακή 27 Ἰουλίου Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου, ᾿Οκτ. 26, «᾿Ενδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ» (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10) 1 Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυ­ναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ…
  Κυριακή, 27 Ιούλιος 2014 03:00
 • Κυριακή 27 Ἰουλίου
  Κυριακή 27 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον Κυρ. ζ΄ Ματθ. «Παράγοντι τῷ ᾿Ιησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοί» (Μτθ. θ΄ 27-35) 27 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐ­τῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ…
  Κυριακή, 27 Ιούλιος 2014 00:00
 • Σάββατο 26 Ἰουλίου
  Σάββατο 26 Ἰουλίου Ἀπόστολος τῆς ὁσιομάρτυρος, Πέμ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστ., «Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν» (Γαλ. γ΄ 23-δ΄ 5) 23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρου­ρούμεθα…
  Σάββατο, 26 Ιούλιος 2014 03:00
 • Σάββατο 26 Ίουλίου
  Σάββατο 26 Ίουλίου Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Δευτ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ., «᾿Ηκολούθει τῷ ᾿Ιησοῦ ὄχλος πολύς» (Μρ. ε΄ 24-34) 24 Καὶ ἀπῆλθε μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον…
  Σάββατο, 26 Ιούλιος 2014 00:00
 • Παρασκευή 25 Ἰουλίου
  Παρασκευή 25 Ἰουλίου Ἀπόστολος τῆς ἁγίας, Σεπτ. 23, «᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν» (Γαλ. δ΄ 22-27) 22 Γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβρα­ὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα…
  Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2014 03:00
 • Παρασκευή 25 Ἰουλίου
  Παρασκευή 25 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον ὁμοίως, Σαβ. ϛ΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «Οὐδεὶς λύχνον ἅψας» (Λκ. η΄ 16-21) 16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑ­­­ποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿ ἐπὶ…
  Παρασκευή, 25 Ιούλιος 2014 00:00
 • Πέμπτη 24 Ἰουλίου
  Πέμπτη 24 Ἰουλίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ζ΄ 24-35) 24 Ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω πα­ρὰ τῷ Θεῷ. 25 Περὶ δὲ τῶν…
  Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2014 03:00
 • Πέμπτη 24 Ἰουλίου
  Πέμπτη 24 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ζ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιε΄ 12-21) 12 Τότε προσελθόντες οἱ μα­­θηταὶ αὐτοῦ εἶπον αὐτῷ· οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἐσκανδαλίσθησαν ἀκούσαντες τὸν λόγον; 13…
  Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2014 00:00
 • Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς
  Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς Ἁγία Γραφὴ καὶ Ἐκκλησία εἶναι ἔν­­νοιες ἀναπόσπαστα ἑνωμένες. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας χρησιμοποιεῖ εὐρύτατα περικοπὲς ἀ­­­πὸ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη…
  Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2014 00:00
 • Ὁ Θεὸς πάσχει
  Ὁ Θεὸς πάσχει Ὀρθόδοξος Θεοπασχητισμὸς - Τὸ μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ ὅλου τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπρόσιτο στὸν ἀνθρώπινο νοῦ. Τί πρα­­γματικὰ ἔλαβε χώρα πάνω στὸ λόφο…
  Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2014 00:00
 • Τετάρτη 23 Ἰουλίου
  Τετάρτη 23 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ζ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιδ΄ 35-ιε΄ 11) 35 Καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν πε­­ρίχωρον ἐκείνην,…
  Τετάρτη, 23 Ιούλιος 2014 03:00
 • Τετάρτη 23 Ἰουλίου
  Τετάρτη 23 Ἰουλίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ζ΄ 12-24) 12 Τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον,…
  Τετάρτη, 23 Ιούλιος 2014 03:00
 • ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
  ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Τοῦ Ἁγίου: Β΄ Τιμ. β΄ 1-10 Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυ­ναμοῦ ἐν ­τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ­Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦ­τα…
  Τετάρτη, 23 Ιούλιος 2014 00:00
 • Τρίτη 22 Ἰουλίου
  Τρίτη 22 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον: μυροφόρου, Τρ. δ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. η΄ 1-3) 1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος…
  Τρίτη, 22 Ιούλιος 2014 03:00
 • Τρίτη 22 Ἰουλίου
  Τρίτη 22 Ἰουλίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ϛ΄ 20-ζ΄ 12) 20 Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν…
  Τρίτη, 22 Ιούλιος 2014 03:00
 • «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 2093 15-7-2014
  Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2014 03:00
 • Δευτέρα 21 Ἰουλίου
  Δευτέρα 21 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ζ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιγ΄ 54-58) 54 Καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι αὐτοὺς…
  Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2014 03:00
 • Δευτέρα 21 Ἰουλίου
  Δευτέρα 21 Ἰουλίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. ζ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ε΄ 9-ϛ΄ 11) 9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπι­στολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, 10 καὶ οὐ πάντως τοῖς…
  Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2014 03:00
 • ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ!
  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ! Ματθ. θ΄ 27-35 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν…
  Δευτέρα, 21 Ιούλιος 2014 00:00
 • Κυριακή 20 Ἰουλίου
  Κυριακή 20 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον Κυρ. ϛ΄ Ματθ., «᾿Εμβὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ πλοῖον» (Μτθ. θ΄ 1-8) 1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 2…
  Κυριακή, 20 Ιούλιος 2014 03:00
 • Κυριακή 20 Ἰουλίου
  Κυριακή 20 Ἰουλίου Ἀπόστολος τοῦ προφήτου, ᾿Ιουλ. 20, «῾Υπόδειγμα λάβετε» (᾿Ιακ. ε΄ 10-20) 10 Ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελ­φοί μου, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι…
  Κυριακή, 20 Ιούλιος 2014 03:00
 • Η ΚΑΜΠΑΝΑ - (Ἀληθινὴ ἱστορία)
  Η ΚΑΜΠΑΝΑ - (Ἀληθινὴ ἱστορία) Τά ’μαθες, παππού; Ἀπὸ ’δῶ κι ἐμ­πρὸς τὰ μαγαζιὰ θ’ ἀνοίγουν καὶ τὶς Κυριακές.–Τί λές, παιδάκι μου, στύλωσε μὲ ἀπορία καὶ ἔκπληξη τὰ γεροντικά, θολωμένα…
  Σάββατο, 19 Ιούλιος 2014 03:00
 • Σάββατο 19 Ἰουλίου
  Σάββατο 19 Ἰουλίου Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ϛ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. θ΄ 18-26) 18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦν­τος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς προσελθὼν προσεκύνει αὐ­­τῷ λέγων ὅτι ἡ θυγάτηρ μου…
  Σάββατο, 19 Ιούλιος 2014 03:00
 • Σάββατο 19 Ἰουλίου
  Σάββατο 19 Ἰουλίου Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σάβ. ϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (῾Ρωμ. θ΄ 1-6) 1 Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χρι­στῷ, οὐ ψεύδομαι, συμ­μαρτυρούσης μοι τῆς συν­ειδήσεώς μου ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, 2…
  Σάββατο, 19 Ιούλιος 2014 03:00