Τά περιοδικά μας

Ἑορτολόγιο

« Ιούλιος 2015 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Βιβλιοπωλεῖα

 • ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον Κυρ. ε΄ Ματθ., «᾿Ελθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν» (Μτθ. η΄ 28-θ΄ 1):  28 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:43
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος τοῦ ὁσίου, Σαβ. κζ΄ ἑβδ. ἐπιστ., «῾Ο καρπὸς τοῦ Πνεύματος» (Γαλ. ε΄ 22-ϛ΄ 2): 22 Ὀ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη,…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:21
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. θ΄ 9-13): 9 Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐ­­­­κεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον κα­­θήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:40
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (῾Ρωμ. η΄ 14-21): 14 Ὅσοι γὰρ Πνεύματι Θε-οῦ ἄγονται, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ. 15 οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:18
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιγ΄ 3-9): 3 Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων· 4 ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι. καὶ…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:36
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (῾Ρωμ. ιϛ΄ 1-16): 1 Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡ­μῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκ­κλη­σίας τῆς ἐν Κεγ­χρεαῖς,  2…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:13
 • ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον ὁμοίως, Σεπτ. 8, «᾿Αναστᾶσα Μαριάμ» (Λκ. α΄ 39-49, 56): 39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐ­πο­ρεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν με­τὰ σπουδῆς εἰς…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:33
 • ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ᾿Απόστολος τῆς Θεοτόκου, Νοεμ. 21, «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνή» (῾Εβρ. θ΄ 1-7): 1 Εἶχε μὲν οὖν καὶ ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε Ἅγιον…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:09
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ Εὐαγγέλιον ὁμοίως, «Προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς δώδεκα» (Μτθ. ι΄ 1, 5-8): Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:30
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ Ἀπόστολος τῶν ἁγίων, ὃν ζήτει Νοεμ. 1ῃ, «῾Υμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 8): 27 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χρι­στοῦ καὶ μέλη ἐκ…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:05
 • ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, 30 ᾿Ιουν., «᾿Ιδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὄχλους» (Μτθ. θ΄ 36, ι΄ 1-8): 36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:27
 • ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀπόστολος: τῶν 12 ἀποστόλων, ὃν ζήτει Κυρ. ι΄ ἐπιστ., «῾Ο Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους»: 9 Δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν,…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 17:01
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστ. Πέτρου, ᾿Ιουν. 29, «᾿Ελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας» (Μτθ. ιϛ΄ 13-19): 13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 14:27
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀπόστολος τοῦ ἀποστ. Παύλου, ᾿Ιουν. 29, «᾿Εν ᾧ δ᾿ ἄν τις τολμᾷ» (Β΄ Κορ. ια΄ 21-ιβ΄ 9): 21 Κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν.…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 12:51
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον: Κυρ. δ΄ Ματθ., «᾿Ελθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς Καπερναούμ» (Μτθ. η΄ 5-13): 5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐ­τῷ ἑκατόνταρχος παρα­καλῶν αὐτὸν καὶ λέγων·…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 14:21
 • ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ᾿Απόστολος: Κυρ. δ΄ ἐπιστ., «᾿Ελευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας» (῾Ρωμ. ϛ΄ 18-23): 18 Ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. 19 ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 12:42
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. δ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. η΄ 14-23): 14 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 13:17
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. δ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (῾Ρωμ. ϛ΄ 11-17): 1 Οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 12:38
 • Διοίκηση μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ
  Διοίκηση μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ    Οἱ Ἰσραηλίτες μετὰ τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴ θαυμαστὴ διάβασή τους ἀπὸ τὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα, στάθμευαν σὲ ὁρισμένα σημεῖα. Μιὰ τέτοια…
  Παρασκευή, 26 Ιούνιος 2015 14:54
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. δ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (῾Ρωμ. ια΄ 25-36): 25 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι,…
  Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2015 13:12
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. δ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιβ΄ 1-8): 1 Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάβ­βασι διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ…
  Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2015 13:32
 • Η ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
  Η ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δ΄ Ματθαίου: Ρωμ. ς΄ 18-23 Ἀδελφοί, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς…
  Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2015 14:40
 • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δ΄ Ματθαίου: Ματθ. η΄ 5-13 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς ­Καπερναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ ἑκα­τόνταρ­χος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ ­λέγων·…
  Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2015 14:30
 • Πάθος κτηνῶδες καὶ βδελυρὸ
  Πάθος κτηνῶδες καὶ βδελυρὸ    Στὸ τελευταῖο κεφάλαιο (22ο) τοῦ τελευταίου βιβλίου τῆς Ἁγίας Γρα­φῆς, τοῦ ὑπέροχου ­βιβλίου τῆς Ἀ­­­ποκαλύψεως, περιγράφεται ὁ οὐράνι­ος Παράδεισος, ἡ αἰώνια καὶ ­μακαρία ζωὴ…
  Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2015 12:59
 • Πόσοι θὰ σωθοῦν;
  Πόσοι θὰ σωθοῦν;    Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ κοιτών­τας γύρω μας ­διαπιστώνουμε τὸ ὀλιγάριθμο τῶν πιστῶν χριστια­νῶν. Πόσοι ἀλήθεια ἐκκλησιάζονται κά­θε Κυριακή; Πόσοι τηροῦν τὶς ­νηστεῖες…
  Πέμπτη, 25 Ιούνιος 2015 14:23
 • ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. δ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ιβ΄ 1-8):  1 Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάβ­βασι διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ…
  Τετάρτη, 24 Ιούνιος 2015 14:45
 • ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ᾿Απόστολος: ἡμέρας, Παρ. δ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (῾Ρωμ. ια΄ 25-36):  25 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾿ ἑαυτοῖς φρόνιμοι,…
  Τετάρτη, 24 Ιούνιος 2015 14:33
 • «Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους...»
  «Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους...»    Στὸν 33ο Ψαλμὸ ὁ προφήτης καὶ βασιλιὰς Δαβὶδ δοξολογεῖ τὸν ἅγιο Θεὸ γιὰ τὶς πλούσιες δωρεὲς ποὺ ἀπολάμβανε στὴ ζωή του. Ἂν καὶ βρίσκεται…
  Τετάρτη, 24 Ιούνιος 2015 14:49
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ Εὐαγγέλιον ὁμοίως, ᾿Ιουν. 24, «᾿Επειδή περ πολλοὶ ἐπεχείρησαν» (Λκ. α΄ 1-25, 57-68, 76, 80): 1 Επειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπλη-ροφορημένων ἐν ἡμῖν…
  Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 14:45
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ Απόστολος τοῦ Προδρόμου, Κυρ. τῆς τυροφάγου, «Νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία» (῾Ρωμ. ιγ΄ 11-ιδ΄ 4): 11 Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη…
  Τρίτη, 23 Ιούνιος 2015 14:41